fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Teho­ja rapor­toin­tiin Google Data Stu­diol­la

Hyväs­tit staat­ti­sil­le rapor­teil­le siel­tä sun tääl­tä keräil­ty­nä ja ter­ve­tu­loa yksi yhte­ne­väi­nen, aina ajan tasal­la ole­va raport­ti.

Onko orga­ni­saa­tios­sa­si usei­ta eri raport­te­ja eri tun­nus­ten taka­na? Kai­paat­ko yhte­ne­väis­tä, hel­pos­ti jaet­ta­vaa raport­tia, jos­ta löy­dät kaik­ki luvut yhdes­tä pai­kas­ta nopeas­ti? Rat­kai­su tähän on Google Data Stu­dio.

Data Stu­dio on Googlen ilmai­nen rapor­toin­ti­työ­ka­lu, johon voi liit­tää usei­ta data­läh­tei­tä – esi­mer­kik­si Google Ads, Face­book, MailC­himp ja yri­tyk­sen omia sisäi­siä raport­te­ja eri­tel­tyi­nä omil­le sivuil­leen.

Rapor­tit voi­daan raken­taa täy­sin orga­ni­saa­tion tar­pei­den ja tavoit­tei­den mukaan. Eri tii­meil­le voi­daan myös raken­taa rää­tä­löi­ty­jä raport­te­ja juu­ri hei­dän osa-alu­ee­seen­sa syven­ty­vil­lä luvuil­la. Esi­mer­kik­si web-kehit­tä­jil­le luvut sivus­ton tek­ni­seen suo­riu­tu­mi­seen, eri lait­tei­den ja selai­mien käyt­töön liit­tyen. Raport­tien kus­to­moin­nis­sa vain tai­vas on raja­na ja eri data­läh­teet saa­daan nivot­tua tehok­kaas­ti yhden lin­kin taak­se.

Google tun­ne­tus­ti kehit­tää työ­ka­lu­jaan jat­ku­vas­ti ja Google Data Stu­dioon­kin teh­dään päi­vi­tyk­siä tiu­haan tah­tiin. Data Stu­dio skaa­lau­tuu hel­pos­ti lii­ke­toi­min­nan muut­tues­sa uuden­lai­siin rapor­toin­ti­tar­pei­siin. Googlen Data Stu­dios­ta on muo­dos­tu­nut mark­ki­noin­nin seu­ran­nas­sa ehdo­ton suo­sik­ki myös asiak­kail­le. Hyväs­tit staat­ti­sil­le rapor­teil­le siel­tä sun tääl­tä keräil­ty­nä ja ter­ve­tu­loa yksi yhte­ne­väi­nen, aina ajan tasal­la ole­va raport­ti.

Data kuu­luu kai­kil­le. Sel­keäl­lä, hel­pos­ti ymmär­ret­tä­väl­lä ja jaet­ta­val­la rapor­toin­nil­la sen pariin uskal­tau­du­taan orga­ni­saa­tiois­sa her­kem­min. Saat­taa­pa Data Stu­dio vakuut­taa pint­ty­neim­män­kin Excel-vete­raa­nin tai saa­da aiem­min ana­ly­tiik­kaa visus­ti kart­ta­van löy­tä­mään datan hyö­dyt työs­sään.

Oikein teh­ty rapor­toin­ti tuo datan help­po­lu­kui­se­na kaik­kien hyp­py­siin läpi orga­ni­saa­tion. Par­haim­mil­laan se tukee ja uudis­taa koko pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sia.

Haluat­ko lisä­tie­toa sii­tä miten ana­ly­tii­kan avul­la voim­me kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taan­ne? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan lisää!

Emma Yli­ta­lo, digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me