fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Lepää­mi­nen­kin vaa­tii itse­ku­ria

Tapa­nin­päi­vä­nä on muu­ta­kin mie­les­sä kuin tär­pit.

Vuo­si on koh­ta taka­na ja meil­le asiak­kuus­joh­ta­jil­le se mer­kit­see sitä, että kaik­ki alkaa taas alus­ta 1.1.2018. Onnis­tu­nut vuo­si taka­na, mut­ta mitään sii­tä ei saa­da mukaan seu­raa­val­le.

Mitä kaik­kea tapah­tui­kaan vii­me vuon­na? Onnis­tu­mi­sia, pal­jon nau­rua, huo­lia­kin ja kii­ret­tä. Mah­ta­va poruk­ka aut­taa jak­sa­maan. Me olem­me täs­sä kaik­ki yhdes­sä ja menes­ty­mi­nen riip­puu meis­tä jokai­ses­ta.

Joku sanoi­kin vii­saas­ti, että lepää­mi­nen­kin vaa­tii itse­ku­ria. Näin­hän se on. Kii­re jää pääl­le ja töis­tä irtau­tu­mi­nen vie usei­ta päi­viä. Lomaa voi­si jat­kaa ja töi­hin paluu­ta voi­vo­tel­laan.

Muis­te­taan kui­ten­kin, että levol­la on elvyt­tä­vä vai­ku­tus. Ote­taan kaik­ki irti täs­tä lomas­ta, lada­taan akkum­me ja pala­taan vir­kei­nä töi­hin taas ensi vuon­na.

Oikein ren­toa ja lais­kaa pyhien aikaa kai­kil­le.

Riit­ta Riis­sa­nen, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me