fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Tiis­tai on tie­toa täyn­nä

Eilen oli maa­nan­tai. Hei kaik­ki TGIF-ihmi­set, onko maa­nan­tai teil­le vii­kon huo­noin päi­vä? Ei pitäi­si olla. Eräs val­tiol­li­nen orga­ni­saa­tio rek­ry­toi ihmi­siä lauseel­la: ”Tee työ­tä jol­la on mer­ki­tys!” Minä olen sen sor­tin idea­lis­ti, että mie­les­tä­ni kai­kel­la työl­lä on olta­va mer­ki­tys. Jos ei ole, jos­sain on vir­he.

TGIM
Maa­nan­tain pitää olla hie­no päi­vä. Akut on ladat­tu vii­kon­lop­pu­na, pää pur­su­aa uusia aja­tuk­sia. Ohje: kun lähes­tyt työ­paik­kaa­si vii­kon alkaes­sa, mie­ti mil­tä tun­tuu. Jos jokin koh­ta hier­tää, pysäh­dy het­kek­si. Mie­ti mik­si alun perin halusit tämän työn. Puris­te­le aja­tus­ta het­ki, ja ase­ta sit­ten tavoi­te. ”Haluan oppia täl­lä vii­kol­la jotain uut­ta!” No niin, eihän se ollut vai­ke­aa. Uuden oppi­mi­nen mie­les­sä­si jat­kaa mat­kaa­si eteen­päin. Ja viik­ko pyö­räh­tää käyn­tiin!

Toi­nen päi­vä
Tiis­tai­aa­mu­na muis­tat, mitä piti teh­dä täl­lä vii­kol­la. Opit­ko eilen mitään? Päi­vä alkoi sisäi­sel­lä pala­ve­ril­la, sit­ten vas­tai­lit säh­kö­pos­tei­hin, kun­nes muis­tit että edel­li­sel­lä vii­kol­la kes­ken jää­nyt pre­sen­taa­tio pitää saa­da val­miik­si kah­teen men­nes­sä. Auh, nyt tuli kii­re! Ehtii­kö täs­sä edes lou­naal­le? Syö­mi­nen on yliar­vos­tet­tua, tur­haa ajan­huk­kaa. Power­point auki ja tul­ta päin!

Kol­mas päi­vä
Nyt olem­me jo tule­vai­suu­des­sa, kos­ka tämä on tiis­tai­tärp­pi. Mut­ta voim­me kuvi­tel­la miten kes­ki­viik­ko ete­nee. Samal­la taval­la kuin tiis­tai? Vai het­ki­nen, mikä oli­kaan se uusi asia, jon­ka suun­nit­te­lit oppi­va­si täl­lä vii­kol­la? Parem­pi ajan­käyt­tö? Se on aika iso haas­te. Kek­sit­kö jotain pie­nem­pää? Sait toi­mis­ton kah­vi­ko­nees­ta parem­paa kah­via kuin aiem­min? Okei, se on uut­ta, mut­ta aika pie­ni saa­vu­tus. Jotain näi­den välil­tä? Mie­ti, mie­ti, mie­ti …

Per­jan­tai, vii­des päi­vä
Hyp­pä­sim­me tors­tain yli. Se tun­ne­taan Työ­maal­la nimel­lä tuo­tan­to­tors­tai, jol­loin kalen­te­ris­sa ei saa olla pala­ve­rei­ta, vain toteu­tuk­seen kes­kit­ty­mis­tä. Kon­sep­ti toi­mii – useim­mi­ten.
Mut­ta per­jan­tai: on aika kat­soa miten viik­ko sujui. Sait­ko aikaan sen mitä halusin? Säh­lä­sit­kö vai suun­nit­te­lit­ko? Entä opit­ko sen uuden asian?

Yksi mit­ta­ri on miet­tiä sitä, mikä vii­kon aika­na tuli teh­tyä eri­tyi­sen hyvin. Se pie­ni asia, joka sai asiak­kaan tyy­ty­väi­sek­si ja jos­ta kol­le­gat kiit­ti­vät. Se oli se, jon­ka osa­sit – ja juu­ri sii­tä voi syn­tyä tavoit­tee­si seu­raa­val­le vii­kol­le. Lope­ta viik­ko­si levol­li­seen aja­tuk­seen: Minä olen täs­sä hyvä. Ja voin kehit­tyä sii­nä vie­lä parem­mak­si. Muka­vaa vii­kon­lop­pua!

Ant­ti Lei­kas, PR Direc­tor

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me