fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Loman to do ‑lis­ta

Monel­la kesä­lo­ma on alka­nut tai odot­taa nur­kan taka­na. Teh­tä­vä­lis­tal­ta pure­taan vii­mei­siä asioi­ta ja val­mis­tau­du­taan suloi­seen jou­ti­lai­suu­teen. Vai eikö sit­ten­kään? Jos­kus suo­rit­ta­mi­ses­ta on vai­kea pääs­tää irti ja mie­li har­hai­lee työ­asiois­sa lomal­la­kin. Miten heit­täy­tyä het­keen ja höl­lä­tä? Kuin­ka hal­li­ta miel­tä, joka kul­kee jo elo­kuus­sa ja tule­van syk­syn töis­sä?

Lomal­le jää­mis­tä ja lomal­ta paluu­ta voi hel­pot­taa muu­ta­mil­la nik­seil­lä.

Prio­ri­soi työt, jot­ka aiot teh­dä val­miik­si ennen lomaa ja siir­rä puo­let lis­tal­ta loman jäl­kei­siin teh­tä­viin. Maa­il­ma ei kui­ten­kaan val­mis­tu ennen lomaa.

Lis­taa kak­si tär­kein­tä työ­teh­tä­vää, joi­hin tar­tut heti lomal­ta palat­tua­si. Kir­jaa ylös pie­net mut­ta tär­keät asiat, jot­ka epäi­let unoh­ta­va­si. Mie­ti mit­kä ovat hyvän loman ainek­set juu­ri sinul­le ja pyri jär­jes­tä­mään lomal­la aikaa näil­le asioil­le.

Loman jäl­keen paluu arkeen voi tun­tua kan­keal­ta ja ensim­mäi­nen työ­viik­ko pit­käl­tä. Ensim­mäi­sen vii­kon jäl­keen keho ja mie­li on viri­tet­ty taas työ­tah­tiin ja arki alkaa rul­la­ta. Töi­hin paluu on hyvä aloit­taa tutuis­ta rutii­neis­ta ja ennen lomaa laa­di­tun lis­tan poh­jal­ta.

Näi­den vink­kien myö­tä ren­tout­ta­vaa lomaa!

Mari Yli­nam­pa, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me