fbpx

Työ­maal­la aloit­ti kesää vas­ten kak­si uut­ta teki­jää

Graa­fi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta pit­kän koke­muk­sen omaa­va Ilk­ka Kyl­lö­nen aloit­ti työ­har­joit­te­lu­jak­son Työ­maal­la kesä­kuun alus­sa. Ilkal­la on run­saas­ti koke­mus­ta myös valo­ku­vauk­ses­ta ja kuvan­kä­sit­te­lys­tä. Hän täy­den­tää samal­la osaa­mis­taan digi­mark­ki­noin­nis­sa ja osal­lis­tuu Sara­nen Con­sul­tin­gin jär­jes­tä­mään Adwords Aca­de­my ‑kou­lu­tuk­seen.

”Print­ti­tuo­tan­nos­ta yli 25:n vuo­den työ­ko­ke­muk­sen omaa­va­na Työ­maan tar­joa­ma mah­dol­li­suus jat­ko­kou­lut­tau­tua digi­mark­ki­noin­nin saral­le on lois­ta­va tilai­suus sukel­taa syvem­mäl­le digi­mark­ki­noin­nin saloi­hin käy­tän­nön työs­sä. Kun media-ala on nykyi­sel­lään aiem­paa pirs­ta­loi­tu­neem­pi, on jat­ku­va alan tie­tou­den lisää­mi­nen ja uusien työ­ka­lu­jen käy­tön oppi­mi­nen vält­tä­mät­tö­myys alal­la menes­ty­mi­seen”, Ilk­ka sanoo.

Niin ikään kesä­kuus­sa Työ­maal­la aloit­ti Tuo­mas Rau­tiai­nen, joka tai­taa kuvi­tuk­sen sekä ani­moin­nin. Piip­po­lan ammat­ti- ja kult­tuu­rio­pis­ton käy­nyt Tuo­mas suo­rit­taa Työ­maal­la työ­elä­mä­jak­son Kii­pu­lan kaut­ta.

”Tavoit­tee­na­ni on ennen kaik­kea pääs­tä tutus­tu­maan graa­fi­seen suun­nit­te­luun ja mai­nos­toi­mis­to­maa­il­maan. Tie­tys­ti haluan pääs­tä myös näyt­tä­mään, mitä osaan. Tääl­lä on ollut tosi muka­va ilma­pii­ri, ja olen pääs­syt jut­tui­hin hyvin kiin­ni”, Tuo­mas kom­men­toi ensim­mäi­siä viik­ko­jaan Työ­maal­la.

Ilk­ka kuvai­lee start­ti­aan niin ikään onnis­tu­neek­si.

”Työ­maa loi alus­ta alkaen posi­tii­vi­sen mie­li­ku­van ren­non työs­ken­te­lyil­ma­pii­rin­sä sekä ilois­ten ja välit­tö­mien työ­ka­ve­rien myö­tä­vai­ku­tuk­sel­la. Odo­tan innol­la mitä lähi­vii­kot ja ‑kuu­kau­det pitä­vät sisäl­lään”, Ilk­ka tote­aa.

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me