fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Meta mitä häh? Nel­jä vink­kiä fik­sum­piin net­ti­si­vui­hin

Mik­si toteut­taa hulp­pea tapah­tu­ma-aree­na, ja jät­tää lop­pu­met­reil­lä toi­mi­vat sisään­käyn­nit raken­ta­mat­ta? Toi­sin kuin ehkä voi­si kuvi­tel­la, yri­tyk­se­si verk­ko-osoi­te ei ole sivus­to­si pää­ovi. Suo­mes­sa se on Google.

Tut­ki­muk­sis­ta riip­puen 60–90 % aloit­taa tuot­teen tai pal­ve­lun etsi­mi­sen haku­ko­neel­la. Myös tutuil­le sai­teil­le sujah­de­taan her­kem­min haku­toi­min­non kaut­ta. Noin 97 % tie­to­ko­ne­hauis­ta ja 99,5% mobii­li­hauis­ta teh­dään Googlen kaut­ta.

Täs­sä muu­ta­ma teks­ti­tärp­pi, joil­le oli­si tär­ke­ää allo­koi­da sii­vu aikaa jo sisäl­tö­jen perus­suun­nit­te­lus­sa, ja joi­ta moni net­ti­si­vu­jen tilaa­ja ei osaa vält­tä­mät­tä edes vaa­tia.

1. Tit­le on sivu­je­si tär­kein otsik­ko, vaik­ka se ei näy itse net­ti­si­vul­la

Tit­le ei ole sama asia, kuin pää­ot­sik­ko sai­til­le tul­taes­sa. Tit­le ei näy itse sivul­la, mut­ta se on sil­ti net­ti­si­vusi kriit­ti­sin otsi­koin­ti, sil­lä se näkyy sivun otsik­ko­na muun muas­sa Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Tit­le siis ker­too haku­ko­neel­le ja haku­ko­nees­sa, mis­tä on kyse. Hyvä tit­le sisäl­tää aina­kin 1–2 sivun tär­kein­tä hakusa­naa sekä yri­tyk­sen tai pal­ve­lun nimen. Esi­mer­kik­si mys­sy­bis­nek­ses­sä hyvä etusi­vun tit­le voi­si olla:

Esi­merk­ki 1: Pipot eko­lo­gi­ses­ta vil­las­ta | Pipopulju.fi
Esi­merk­ki 2: Pipot ja bea­niet luo­mu­vil­las­ta | Pipopulju.fi

2. Meta desc­rip­tion ker­too, mik­si pujah­taa sisään juu­ri täs­tä oves­ta

Meta­ku­vaus on lyhyt esit­te­ly­teks­ti, joka näkyy haku­tu­lok­sis­sa tit­le-otsi­kon alla. Ja se näyt­tää unoh­tu­neen tyys­tin val­tao­sas­ta suo­ma­lai­sia sivus­to­ja.

Meta­ku­vaus­ta voi­si luon­neh­tia net­ti­si­vusi kol­men sekun­nin his­si­pu­heek­si. Tämä on mai­nio paik­ka ker­toa, mik­si kävi­jän kan­nat­taa kli­ka­ta itsen­sä juu­ri sinun sivus­tol­le­si vie­res­sä näky­vien kil­pai­li­joi­den sijaan. Ydin­pih­vin lisäk­si hyvä meta­ku­vauk­seen upo­tet­ta­va sisään­heit­toar­gu­ment­ti voi­si olla vaik­ka­pa ”Meil­tä saat mak­sut­to­man toi­mi­tuk­sen” tai ”Ter­ve­tu­loa tut­ki­tus­ti tyy­ty­väi­sim­pien asiak­kai­den hat­tu­kaup­paan”.

Jos kuvaus­ta ei ole suun­ni­tel­tu, Google poi­mii sii­hen umpi­mäh­käi­sen ja kes­ken jää­vän kat­kel­man teks­tiä sivul­ta. Lop­pu­tu­los ei yleen­sä pal­ve­le par­haal­la taval­la.

3. Kuvien nimeä­mi­nen: tie­dos­to­ni­mi on samal­la hakusa­na

Myös kuva­ha­kua käy­te­tään pal­jon tuot­tei­den löy­tä­mi­seen ja ver­tai­luun. Aina­kaan tois­tai­sek­si Google ei osaa lukea kuvas­ta, mitä se tar­kal­leen esit­tää. Tämä pitää muis­taa ker­toa haku­ko­neel­le kuvan tie­dos­to­ni­mes­sä.

Ote­taan esi­merk­ki. Kulut­ta­ja etsii tie­tyn­lais­ta tuo­tet­ta hakusa­noil­la ”tur­koo­si pipo hin­ta”. Jos net­ti­si­vuil­la­si ole­van tur­koo­sin pipon kuva on nimet­ty ”PP623112019_01.jpg”, on ymmär­ret­tä­vää, ettei Google­kaan tajua tar­jo­ta sitä etsi­jäl­le. Tie­dos­to­ni­mi Pipopulju-pipo-luomuvilla-turkoosi01.jpg toi­mii jo pal­jon parem­min.

4. Ei se mitä tie­dät myy­vä­si, vaan mitä ihmi­set etsi­vät

 Ja vii­mei­se­nä, mut­ta ei vähäi­sem­pä­nä: ne oikein vali­tut avain­sa­nat sisäl­löis­sä. Käsi pys­tyyn kaik­ki te, jot­ka voit­te ker­toa etsi­neen­ne netis­tä lip­pis­tä, stet­so­nia tai muu­ta han­kin­ta­lis­tal­la ole­vaa kot­saa hakusa­nal­la pää­hi­neet.

Kreet­ta Rau­tio, Crea­ti­ve lead

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me