fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Vii­saam­pien opeil­la koh­ti parem­paa työ­päi­vää

Meil­lä kai­kil­la on välil­lä huo­no­ja työ­päi­viä. Aja­tus ei kul­je, stres­si pai­naa pääl­le ja toi­vot­to­muus iskee päin kas­vo­ja. Eten­kin mark­ki­noin­nin kii­vas­tah­ti­ses­sa ympä­ris­tös­sä, jos­sa luo­vuu­del­le on ase­tet­tu tiu­kat aika­mää­reet, tämä on useas­ti todel­li­suut­ta.

Sik­si pää­tin­kin etsiä inter­ne­tin mah­ta­vas­ta maa­il­mas­ta kan­nus­ta­via ja moti­voi­via aja­tuk­sia, joi­den avul­la jak­saa var­mas­ti läpi ras­kaan vii­kon. Nämä jär­jen­juok­sun väläh­dyk­set tule­vat tot­ta kai yhdes­tä maa­il­man vai­ku­tus­val­tai­sim­mas­ta per­hees­tä – Kar­das­hian-klaa­nil­ta.

Toi­vot­ta­vas­ti saat näis­tä vii­sauk­sis­ta yhtä pal­jon irti kuin alle­kir­joit­ta­nut ja jak­sat taas parem­min.

“I take, like, 500 sel­fies to get one I like.”

Jos­kus työ pal­ki­taan vas­ta pit­kän yrit­tä­mi­sen jäl­keen. Ensim­mäi­nen idea ei aina ole paras, vaan välil­lä sitä on hyvä jalos­taa, kysyä mui­den mie­li­pi­det­tä ja poh­tia, onko tämä nyt var­mas­ti sel­lai­nen, jon­ka haluan esi­tel­lä eteen­päin.

“Eve­ry time I get older, I look bet­ter and get smar­ter.”

Kehit­ty­mi­nen ja oppi­mi­nen ovat hie­no­ja tun­tei­ta. Ihmi­nen on myös sii­tä jän­nä eläin, että mel­kein poik­keuk­set­ta kehi­tym­me ja opim­me läpi elä­män. Asiat saat­ta­vat tun­tua nyt han­ka­lil­ta, mut­ta ehkä jo heti huo­men­na hel­pom­mil­ta. Kaik­kea ei tar­vit­se­kaan osa­ta heti.

“Honey, would you put a bum­per stic­ker on a Bent­ley?”

Tämä pätee var­sin­kin mark­ki­noin­tiin. Poh­di tark­kaan, ket­kä ovat koh­de­ryh­mää­si, ja mikä on se vies­ti, jon­ka haluat välit­tää. Kaik­ki ei käy kaik­keen ja hui­keal­ta tun­tu­va idea ei vält­tä­mät­tä sovi käy­tet­tyyn kana­vaan.

“If you’re not into what I’m pos­ting, don’t look.”

Kaik­kia ei voi aina miel­lyt­tää – eikä pidä­kään. Ole itse­var­ma ideois­ta­si ja uskal­la aja­tel­la toi­sin. Idea, joka ei herä­tä ollen­kaan vas­ta­reak­tioi­ta, ei vält­tä­mät­tä ole se paras.

“Hol­ding your pee is no way to live life.”

Täs­sä lii­ku­taan vie­lä samois­sa vesis­sä kuin äskei­ses­sä. Anna tul­la! Pääs­tä luo­vuu­te­si val­loil­leen ja älä aina­kaan itse ole se pidät­te­le­vä voi­ma.

“This year is real­ly about, like, the year of rea­lizing stuff.”

Kun et enää pidät­te­le, saat­taa ahaa-elä­mys tul­la jo heti nur­kan takaa. Saa­tat oival­taa jotain uut­ta ja ennen­nä­ke­mä­tön­tä.

“Knowing you’re a badass b*tch is just all what life is about.”

Lopul­ta ikui­nen oppi­mi­nen, kär­si­väl­li­syys ja luo­vuu­den vapaut­ta­mi­nen pal­ki­taan. Huo­maat riit­tä­vä­si ja osaa­va­si.

Kal­le Kivi­sa­lo, Crea­ti­ve trai­nee

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me