fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Mik­si ja miten näkyä You­Tu­bes­sa?

Onli­ne-näky­vyy­des­tä ja löy­det­tä­vyy­des­tä käy­dään jat­ku­vas­ti kiih­ty­vää kil­pai­lua. Kuka ei siis haluai­si olla muka­na ver­kon toi­sik­si suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa eli You­Tu­bes­sa? Kulut­ta­ja­tut­ki­muk­set ker­to­vat, että vuo­teen 2020 men­nes­sä noin 80 % inter­ne­tis­sä käy­tet­tä­väs­tä ajas­ta kulu­te­taan video­si­säl­tö­jen ääres­sä.

Video­mark­ki­noin­ti on suo­sit­tua, eikä syyt­tä. Se sitout­taa, jät­tää muis­ti­jäl­jen ja par­haim­mil­laan ei pel­käs­tään viih­dy­tä vaan antaa rat­kai­su­ja ongel­miin tai opet­taa uut­ta. Videoi­ta on help­po kulut­taa ja jakaa.

You­Tu­be-videoi­den etu­na on, että ne voi­daan hel­pos­ti sijoit­taa verk­ko­si­vuil­le, sosi­aa­li­sen medi­aan tai mui­hin medioi­hin. Jos las­keu­tu­mis­si­vul­la on video, sil­lä viih­dy­tään kes­ki­mää­rin tuplas­ti kau­em­min kuin videot­to­mal­la sivul­la. Haku­ko­neop­ti­moin­nin näkö­kul­mas­ta videois­ta on myös hyö­tyä. Tule­vai­suu­den mark­ki­noin­nin tren­dit vuo­del­le 2019 tuke­vat omal­ta osal­taan myös videoi­den kulu­tuk­sen lisään­ty­mis­tä. Nousus­sa ovat: sitout­ta­va sisäl­tö, ääni­ha­ku, VR, teko­ä­ly ja live­vi­deot.

Entä perus­tat­ko oman kana­van vai käy­tät­kö mak­set­tua mai­non­taa? Mihin pää­dyt­kin, on tär­ke­ää, että se on osa yri­tyk­se­si koko­nais­val­tais­ta mark­ki­noin­ti­stra­te­gi­aa.

Nämä nume­rot todis­ta­vat videoi­den voi­maa:

37 % suo­ma­lai­sis­ta kat­soo päi­vit­täin onli­ne-videoi­ta
90 % verk­ko­käyt­tä­jis­tä kokee tuo­te­vi­deot hyö­dyl­li­sik­si pää­tök­sen­teos­sa
74 % käyt­tä­jis­tä ostaa tuot­teen ver­kos­ta toden­nä­köi­sem­min kat­sot­tu­aan videon
59 % joh­ta­jis­ta kat­soo mie­luum­min videon, kun lukee teks­tiä
83 % yri­tyk­sis­tä uskoo, että video­mark­ki­noin­ti antaa heil­le hyvän sijoi­te­tun pää­oman tuo­ton
92 % mobii­li­käyt­tä­jis­tä jakaa videoi­ta

Ole yhtey­des­sä ja kysy lisää sii­tä, miten sinun yri­tyk­se­si pää­see hyö­dyn­tä­mään tätä kana­vaa par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la!

Läh­tei­tä:
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html
https://softloom.com/video-marketing-tools-and-techniques-for-advertisement/
https://www.wyzowl.com/blog/
https://search.cisco.com/search?query=mobile%20white%20paper&locale=enUS&bizcontext=&cat=&mode=text&clktyp=enter&autosuggest=false

Nora Lil­je­lund, digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin har­joit­te­li­ja

 

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me