fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Minä olen Sau­ro­nin suu

Äänen­sä­vy tekee yri­tyk­ses­tä per­soo­nan.

Sor­mus­ten her­ra ‑tri­lo­gias­sa Barad-dûrin tor­nin komen­ta­ja oli omak­su­nut edus­ta­man­sa Sau­ro­nin äänen­sä­vyn sik­si sitou­tu­nees­ti, että oli jo unoh­ta­nut oman nimen­sä­kin.

Äänen­sä­vy – tone of voice – on siis työ­ka­lu, jol­la osaat vies­tiä orga­ni­saa­tios­ta­si sen tavoit­tei­ta edis­tä­väs­ti. Äänen­sä­vy tekee yri­tyk­ses­tä­si muka­vam­man tyy­pin ja muut­taa sen orga­ni­saa­tios­ta per­soo­nak­si. Brän­di­stra­te­gian suun­nit­te­lus­sa äänen­sä­vyn mää­rit­tä­mi­nen voi tun­tua perä­ti kiusal­li­sel­ta.

Mitä täs­sä pitäi­si oikein teh­dä? Suit­si­taan­ko ihmis­ten omaa per­soo­naa yri­tyk­sen äänen­sä­vyn tiel­tä?

Äänen­sä­vy antaa eväi­tä yri­tyk­se­si vies­tin­vie­jil­le. Se hok­saut­taa vält­tä­mään kapu­la­kiel­tä ja jar­go­nia, se ker­too mil­lai­sel­la asen­teel­la ja sanas­tol­la yhteis­tä vies­tiä väli­te­tään. Esi­mer­kit ja sana­lis­tat kuu­lu­vat äänen­sä­vyyn. Oulun kau­pun­gin brän­di­kä­si­kir­jas­sa esi­mer­kit ohjaa­vat pois ste­reo­ty­pi­ses­tä vir­ka­mies­kie­les­tä:

Ei näin: Tut­ki­mus­ten mukaan Oulus­sa asun­to­jen kes­ki­mää­räi­set neliö­hin­nat ja vuo­krat ovat alem­mat kuin Uudel­la­maal­la, Tam­pe­reel­la ja Turus­sa.

Vaan: Oulu­lai­set asu­vat tut­ki­tus­ti edul­li­sem­min kuin muut Suo­men suur­ten kau­pun­kien asuk­kaat. Ero näkyy oulu­lais­ten eduk­si joka kuu­kausi pank­ki­ti­leil­lä. Mitä sinä teki­sit sääs­ty­väl­lä sum­mal­la?

Äänen­sä­vyn suun­nit­te­lu on lopul­ta san­gen simp­pe­liä.

Äänen­sä­vy kum­pu­aa aina yri­tyk­se­si kult­tuu­ris­ta, asen­tees­ta, stra­te­gias­ta ja asia­kas­lu­pauk­ses­ta. Har­joit­te­le­mal­la oikea sävy ja tyy­li alka­vat löy­tää muo­ton­sa.

Äänen­sä­vy­jä suun­ni­tel­les­sa­ni puran asiak­kaa­ni bis­nek­sen pala­siin ja kokoan kokoan niis­tä toi­mi­van tyy­lin ja ohjeis­ton.

1. Stra­te­gia: mihin pyrim­me ja kuin­ka sin­ne aiom­me pääs­tä?
2. Kil­pai­li­jat: mihin he ovat mat­kal­la, mil­lä tyy­lil­lä?
3. Brän­di. Mitä tun­te­muk­sia mei­dän tuli­si saa­da aikaan asiak­kai­den mie­lis­sä?
4. Asia­kas­lu­paus: mikä on se erot­tu­va, roh­kea ja innos­ta­va lupaus, joka asiak­kaal­le ker­ro­taan? Mit­kä ovat tär­keim­mät omi­nai­suu­tem­me?
5. Seg­ment­ti. Ketä puhu­tel­laan, mikä kiin­nos­taa? Onko Hän kulut­ta­ja, asian­tun­ti­ja, päät­tä­jä?
6. Asia­kas­ko­ke­mus: kuin­ka pal­ve­lem­me?
7. Äänen­sä­vy: mitä ja miten ker­rom­me kai­kes­ta yllä­mai­ni­tus­ta kiin­nos­ta­vas­ti?

Juha Mik­ki­lä, CEO/luova joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me