fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Rajo­jen aset­ta­mi­nen tehok­kaan työn edel­ly­tyk­se­nä

Rajo­jen aset­ta­mi­nen tuo monel­le mie­leen van­hem­muu­den ja arki­rul­jans­sin las­ten kans­sa. Sel­keät ohjeet ja ongel­man rajaa­mi­nen ovat kui­ten­kin edel­ly­tyk­se­nä tehok­kaal­le työl­le läpi elä­män – kodin lisäk­si myös kou­lus­sa ja työ­pai­kal­la.

Ongel­man mää­rit­tä­mi­nen ja teh­tä­vän rajaa­mi­nen ovat onnis­tu­neen luo­van työn edel­ly­tys, ker­toi Jani Hal­me luo­vuus­kou­lus­saan Mai­nos­ta­jan Foo­ru­min ylei­söl­le Oulus­sa.

”Briif­fit, joi­hin ei mää­ri­te­tä rat­kais­ta­vaa ongel­maa ja reu­naeh­to­ja, eivät myös­kään syn­ny­tä luo­via rat­kai­su­ja”, Hal­me täy­den­si.

Yksi Nobel-pal­ki­tun Bengt Holms­tö­min kes­kei­nen tee­si ker­too samaa: Pelk­kä keho­tus kek­siä jotain uut­ta ei toi­mi. On annet­ta­va rajat, joil­la mah­dol­lis­te­taan uuden löy­tä­mi­nen tai ole­mas­sao­le­van ongel­man rat­kai­se­mi­nen.

HS:n tämän­päi­väi­nen uuti­soin­ti ilmiö­op­pi­mi­sen haas­tees­ta jäl­leen todis­ti, kuin­ka tär­keä roo­li tavoit­tei­den aset­ta­mi­sel­la ja palaut­teen anta­mi­sel­la on. Eikö tämän pitäi­si olla tut­tua tie­toa meil­le kai­kil­le?

Kou­lu­jen uudes­sa ilmiö­op­pi­mi­ses­sa tavoit­tee­na on tar­kas­tel­la maa­il­man eri­lai­sia ilmiöi­tä oppiai­ne­ra­jo­jen yli. HS:n jutus­sa kuvail­tiin todel­li­suut­ta ilmiö­op­pi­mi­sen toteu­tuk­ses­ta. Oppi­laat ker­toi­vat, että kysyes­sään opet­ta­jal­ta tar­kem­pia ohjei­ta, vas­ta­si opet­ta­ja “teh­kää mitä vaan”. Täs­tä seu­ra­si hen­gai­lua ympä­riin­sä, eikä pro­jek­tis­ta saa­tu otet­ta. Lisäk­si nuo­ret oli­vat har­mis­saan sii­tä, että opet­ta­jat eivät anta­neet palau­tet­ta. Työ ei tun­tu­nut arvok­kaal­ta.

Vaik­ka itseoh­jau­tu­va oppi­mi­nen ja luo­vuu­den vapaus kuu­los­ta­vat aja­tuk­se­na hyväl­tä, tar­vit­sem­me me niin opis­ke­li­joi­na, työn­te­ki­jöi­nä kuin joh­ta­ji­na­kin sel­kei­tä tavoit­tei­ta, jois­ta saam­me tart­tu­ma­pin­taa. Näin pys­tym­me tehok­kaim­min saa­maan luo­vuu­des­tam­me kai­ken irti koh­ti todel­lis­ta tavoi­tet­ta.

Aloit­ta­kaam­me jokai­sen pro­jek­tin mää­rit­te­le­mäl­lä ongel­man ja rajaa­mal­la tär­keim­män tavoit­teen. Eikä tie­ten­kään unoh­de­ta palaut­teen anta­mis­ta.

Iida Lat­va­la, Crea­ti­ve

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me