fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Sekun­ti on uusi mus­ta

Kevät koit­taa. Teki­si mie­li aloit­taa lenk­kei­ly. Mut­ta tar­vit­sen ken­gät.

Kir­joi­tan ”juok­su­ken­gät adi­das” kän­ny­kän selai­men haku­kent­tään (5 sekun­tia, ok). Ensim­mäi­nen link­ki Inters­por­tin, avaan sivun (2 sekun­tia, lois­ta­vaa!). Antaa Niken ken­kiä näky­mään. En jak­sa pidem­mäl­le, pois­tun (5 sekun­tia huk­kaan, lem­po soi­koon!).

Seu­raa­vak­si XXL:n sivul­le, joka lataa kuvaa aina­kin 5 sekun­tia ja tar­jo­aa taas vää­rää merk­kiä, pois­tun (7 sekun­tia huk­kaan). Bud­get Sport seu­raa­va­na jonos­sa. Sivu latau­tuu paris­sa sekun­nis­sa ja tuo oikei­ta tuot­tei­ta esiin – bin­go!

Bud­get Sport on sitä pait­si peh­mit­tä­nyt mie­le­ni muu­ten­kin val­miik­si. Hyvien osto­ko­ke­mus­ten lisäk­si se on muis­tut­ta­nut ole­mas­sao­los­taan lähet­tä­mäl­lä pos­tia kak­kos­mei­lii­ni, johon ker­ty­nyt­tä epä­mää­räis­tä sisäl­töä selaan, sil­mäi­len ja pois­tan ehkä sekun­nin ver­ran per mei­li. Tär­keäm­pää­kin teke­mis­tä on. Enkä osta mitään nii­den mei­lien ansios­ta. Mut­ta jon­kin­moi­nen mie­li­ku­va on tatuoi­tu­nut taka­rai­voon: Bud­get Spor­tis­ta tekee löy­tö­jä. Se riit­tää.

Googlen tut­ki­mus­ten mukaan joka kol­mas kulut­ta­ja vaih­taa mobii­li­si­vua, jos sen latau­tu­mi­nen vähän­kään tök­kii. 40 % pois­tuu, jos latau­tu­mi­nen kes­tää yli 3 sekun­tia. Mel­ko hur­jaa. Mene­tet­ty kaup­pa kul­kee kuin fil­mi­nau­ha­na sekun­neis­sa mark­ki­noi­jan sil­mien edit­se.

Mark­ki­noi­ja on lie­mes­sä. Van­ha peu­ka­lo­sään­tö sanoi, että print­ti­mai­nok­sen point­ti pitää saa­da sekun­nis­sa peril­le, muu­ten se menee ohi. Nyt sisäl­töä tulee joka tuu­tis­ta, ja ne sekun­nit ovat muut­tu­neet koko ajan arvok­kaam­mik­si. Ne ovat uusi mus­ta.

Ame­rik­ka­lai­nen ope­raat­to­ri Nex­tel tii­vis­ti taan­noin kam­pan­jan­sa yli­ver­tai­ses­ta nopeu­des­taan yhteen sanaan: Done. Kovin pal­jon parem­paa tapaa käyt­täy­tyä nopeus­lu­pauk­sen­sa mukai­ses­ti ei ole kuin ker­toa vies­ti kulut­ta­jal­le sekun­nis­sa. Alle­kin.

Nex­tel sanoi myös: The­re are doers and don’ters. Pää­tin olla doer enkä huk­kaa aikaa­si enem­pää. Eikö­hän vies­ti men­nyt peril­le (vaik­kei ihan sekun­nis­sa, sori sii­tä).

Kari Har­ti­kai­nen, stra­te­gia­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me