fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Tie­dät­kö mitä todel­la näet Googlen haku­tu­los­si­vul­la?

Google teki ison core-päi­vi­tyk­sen algo­rit­miin tam­mi­kuun alus­sa ja jokai­nen var­mas­ti huo­ma­si, kuin­ka Googlen haku­tu­los­i­vun eli SER­Pin ulkoa­su muut­tui. Mak­set­tu mai­non­ta muis­tut­taa jo todel­la pal­jon orgaa­nis­ta näky­mää. Eroa ei nopeal­la sil­mäyk­sel­lä juu­ri huo­maa.

Ai mikä SERP? Digi­mark­ki­noin­nis­sa puhu­taan esi­mer­kik­si mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta, orgaa­ni­sis­ta hakusi­joi­tuk­sis­ta ja jäsen­nel­lys­tä datas­ta. Kaik­ki mai­ni­tut ja monet muut kuu­lu­vat SER­Piin. SERP eli Search Engi­ne Results Page näyt­tää haku­ko­nees­sa teh­dyn haun tulok­sen.

Alla ole­vas­sa kuvis­sa on teh­ty haku ter­mil­lä “How to seo”. Googlen haku­tu­lok­sis­sa näkyy orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten (2) lisäk­si ylei­siä SERP-omi­nai­suuk­sia kuten Google Ads ‑mai­nok­set (sivun ylä- ja alao­sas­sa) (1), aihei­siin liit­ty­vät kysy­myk­set (3) ja tie­to­pa­nee­li (4). Mui­ta SERP-omi­nai­suuk­sia ovat Google Shop­ping ‑mai­nok­set, videot, kuvat, esi­tel­ty kat­kel­ma (Fea­tu­re snip­ped), artik­ke­lit, tie­to­kort­ti, pai­kal­li­set kart­tao­mi­nai­suu­det, uuti­set, twii­tit, arvos­te­lut ja sivus­to­lin­kit.

Miten aloit­taa sivus­ton haku­ko­neop­ti­moin­ti?

Haku­tu­lok­sis­sa näky­mi­seen vai­kut­taa moni asia, joi­hin voi vai­kut­taa osta­mal­la näky­vyyt­tä sekä teke­mäl­lä omal­le sivus­tol­le haku­ko­neop­ti­moin­tia.

Haku­ko­neop­ti­moin­ti kan­nat­taa aloit­taa sel­vit­tä­mäl­lä sivus­ton nyky­ti­lan­ne. Miten yri­tyk­se­si näkyy Googlen haku­tu­lok­sis­sa ver­tail­taes­sa kil­pai­li­joi­hin? Ovat­ko sivus­ton tek­ni­set omi­nai­suu­det kun­nos­sa? Miten sisäi­nen ja ulkoi­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti on toteu­tet­tu? Entä mikä on sivus­ton ana­ly­tii­kan ja seu­ran­nan toi­mi­vuus?

Google ei ker­ro (eikä toden­nä­köi­ses­ti tule kos­kaan ker­to­maan) omaa algo­rit­mi­aan, joten voim­me vain pää­tel­lä ja arvioi­da, mit­kä ovat kriit­ti­sim­mät teki­jät haku­ko­neis­sa näky­mi­seen. Haku­ko­neop­ti­moin­nin voi aloit­taa tar­kis­ta­mal­la mm. seu­raa­vat asiat sivus­tol­ta:

On hyvä muis­taa, että sivus­to teh­dään sil­ti aina ensi­si­jai­ses­ti asiak­kai­ta var­ten. Myös Google arvos­taa luon­nol­lis­ta sekä uut­ta ja ajan­koh­tais­ta sisäl­töä sivus­tol­la.

Kan­nat­taa kat­sas­taa myös seu­raa­vat sivus­tot, jot­ka anta­vat hyvää infor­maa­tio­ta haku­ko­neop­ti­moin­nin aloit­ta­mi­ses­ta:

Moz – SEO Lear­ning cen­ter
Google oma haku­ko­neop­ti­moin­nin aloi­tuso­pas

Jos mie­ti­tyt­tää, onko sivus­ton­ne näky­vyys kun­nos­sa, autam­me sinua. Meil­tä saat mak­sut­to­man SEO-ana­lyy­sin ja ehdo­tuk­set jat­ko­toi­men­pi­tei­siin. Pal­ve­lui­him­me kuu­lu­vat haku­ko­ne­mai­non­ta, haku­ko­neop­ti­moin­ti, ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lut sekä säh­kö­pos­ti- ja some-mark­ki­noin­ti. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä!

Sai­ja Tark­ki, Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me