fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Työ­maa koto­na

Asian­tun­ti­ja­työs­sä aika ja paik­ka menet­tä­vät usein mer­ki­tyk­sen­sä. Moni meis­tä työs­ken­te­lee mie­lel­lään kah­vi­las­sa, koto­na tai vaik­ka ete­län aurin­gon alla työn niin sal­lies­sa.

Pala­ve­rit onnis­tu­vat etäyh­teyk­sien avul­la ja tii­mit ovat glo­baa­le­ja. Työ­maal­la etä­työ­hän suh­tau­du­taan posi­tii­vi­ses­ti. Olen hyö­dyn­tä­nyt tätä mah­dol­li­suut­ta kii­tet­tä­väs­ti.

Mikä etä­työs­sä on paras­ta ja mil­loin iskee ikä­vä työyh­tei­söä? Par­haim­mil­laan etä­työ aut­taa kes­kit­ty­mään ja tuo vaih­te­lua sekä jous­toa työ­viik­koon. Mul­ti­tas­kaa­mi­nen ja jat­ku­vat kes­key­tyk­set vähe­ne­vät. Syn­tyy koke­mus sii­tä, että hal­lit­see työ­päi­vän ajan­käyt­töä parem­min, ja saa aikaan enem­män.

Jos­kus etä­työ tuo kai­vat­tua hel­po­tus­ta lap­si­per­heen aamui­hin, kun koko per­heen ei tar­vit­se olla kotio­ves­ta ulko­na kel­lo 7.45 mat­kal­la päi­vä­ko­tiin ja töi­hin. 

Etä­työs­sä onnis­tu­mi­seen tar­vi­taan myös suun­ni­tel­ma. Lis­ta sii­tä, mit­kä työ­teh­tä­vät tulee saa­da tänään val­miik­si ja mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä.

Etä­työ­päi­vä on hyvä aloit­taa ja lopet­taa sel­keäs­ti. Kai­kil­le ei sovi siir­ty­mi­nen sän­gys­tä yöpai­ta pääl­lä teke­mään töi­tä, vaan tar­vi­taan siir­ty­mä­riit­ti työ­päi­vään. Kan­nat­taa pes­tä ham­paat, kam­ma­ta tuk­ka ja vaih­taa pääl­le jotain muu­ta kuin yöpai­ta. Tauot ja sel­keä työ­päi­vän lopet­ta­mi­nen ovat myös tär­keä osa onnis­tu­nut­ta etä­työ­päi­vää.

Ikä­vä iskee sil­loin, kun vie­res­sä ei ole työ­ka­ve­ria, jon­ka kans­sa rat­kai­set nopeas­ti yllät­tä­vän tilan­teen tai jaat päi­vän her­sy­vim­mät nau­rut.

Työ­ka­ve­rit innos­ta­vat ja ruok­ki­vat tois­ten­sa ener­gi­aa päi­vän aika­na. Etä­työs­sä täl­lai­nen spon­taa­nius ja välit­tö­myys puut­tu­vat. 

Tun­nen tii­mi­ni ja työyh­tei­sön per­soo­nat hyvin.  Yhteis­työ sujuu muka­vas­ti, vaik­ka emme ole samas­sa pai­kas­sa.

Olen koto­na Työ­maal­la, olin­pa kah­vi­las­sa, kir­jas­tos­sa tai koti­soh­val­la.

Mari Yli­nam­pa, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me