fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti sosi­aa­li­ses­sa medias­sa: Mitä, mik­si, miten?

”Tämä pos­taus on teh­ty yhteis­työs­sä yri­tyk­sen X kans­sa.” Tör­määm­me näi­hin sanoi­hin usein digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa. Mer­kin­tä kau­pal­li­ses­ta yhteis­työs­tä pitää olla sel­keä ja esi­mer­kik­si You­Tu­bes­sa näky­vil­lä jopa kol­mes­sa pai­kas­sa – ääneen sanot­tu­na, videon nur­kas­sa mer­kin­tä­nä ja info­teks­tis­sä seli­tet­ty­nä. Mitä tämä tar­koit­taa ja voi­si­ko yri­tyk­se­si olla osa sitä?

Kau­pal­li­sia yhteis­töi­tä tai toi­sin sanoen vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia sosi­aa­li­ses­sa medias­sa teke­vät influence­rit eli vai­kut­ta­jat. Kulut­ta­jat ovat aina ime­neet vai­kut­tei­ta suo­sik­ki­julk­kik­sil­taan, vaik­ka­pa pukeu­tu­mi­seen liit­tyen, mut­ta nyky­ään vai­kut­tei­ta saa­daan myös hen­ki­löil­tä, jot­ka ovat nous­seet suo­sioon esi­mer­kik­si blog­gaa­mi­sen myö­tä. Vai­kut­ta­ja näyt­tää suun­taa sosi­aa­li­sil­le tren­deil­le ja hänel­lä on vai­ku­tus­val­taa seu­raa­jaan­sa. Vai­ku­tus­val­taan­sa vai­kut­ta­ja käyt­tää yleen­sä monis­sa eri kana­vis­sa.

Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti on yri­tyk­sen ja vai­kut­ta­jan välis­tä yhteis­työ­tä, joka on hyvin toteu­tet­tu­na teho­kas tapa saa­vut­taa yri­tyk­sen kes­kei­set koh­de­ryh­mät. Yhteis­työ vai­kut­ta­jan kans­sa voi­daan toteut­taa monel­la eri taval­la. Vai­kut­ta­ja voi esi­mer­kik­si olla uuden tuot­teen mai­nos­kas­vo­na tai tuot­taa sisäl­töä yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­viin.

Mik­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia sit­ten kan­nat­tai­si teh­dä? HubS­po­tin tut­ki­muk­sen mukaan jopa 71% osto­pää­tök­sis­tä teh­dään mie­luum­min sosi­aa­li­sen median suo­sit­te­lu­jen perus­teel­la kuin yri­tyk­sen oman brän­di­vies­tin­nän kaut­ta.

Suo­mes­sa teh­dyn PING Met­ric­sin tut­ki­muk­sen mukaan vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin mer­ki­tys koros­tuu eri­tyi­ses­ti alle 30-vuo­tiai­den suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa.

Vai­kut­ta­jil­la on suu­ret seu­raa­ja­jou­kot, joten näky­vyyt­tä onnis­tu­neel­la vai­kut­ta­jayh­teis­työl­lä voi saa­da pal­jon. Esi­mer­kik­si Mmii­sak­sel­la, yhdel­lä Suo­men suo­si­tuim­mal­la vai­kut­ta­jal­la, on Ins­ta­gra­mis­sa yli 431 000 seu­raa­jaa ja You­Tu­bes­sa noin 390 000 tilaa­jaa. Näyt­tö­ker­to­ja yhdel­le videol­le voi ker­tyä jopa 1,5 mil­joo­naa. Ver­tai­lu­koh­teek­si käy medi­aa kiin­nos­ta­nut, juu­ri uudel­leen alka­nut Big Brot­her Suo­mi, jon­ka kes­ki­kat­so­ja­mää­rä esi­tys­päi­vä­nä on 231 000.

Vai­kut­ta­jaa ei kui­ten­kaan kan­na­ta vali­ta pelk­kien seu­raa­ja­mää­rien perus­teel­la, vaan tuli­si miet­tiä, istuu­ko vai­kut­ta­ja yri­tyk­sen brän­diin ja arvoi­hin. Myös vai­kut­ta­jat ovat tark­ko­ja teke­mien­sä yhteis­töi­den suh­teen. Vai­kut­ta­jat halua­vat mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja jot­ka sopi­vat hei­dän hen­ki­löbrän­diin­sä ja koh­de­ryh­mäl­le.

Niin kuin kai­ken muun­kin mark­ki­noin­nin, tuli­si vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin­kin olla tark­kaan suun­ni­tel­tua. Sitä suun­ni­tel­les­sa tulee ottaa huo­mioon omat koh­de­ryh­mät ja nii­den tavoit­ta­mi­nen. Onko koh­de­ryh­mä­ni sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja onko vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti heil­le mer­ki­tyk­sel­lis­tä?

Onnis­tu­neet yhteis­työt ovat tark­kaan suun­ni­tel­tu­ja, vai­kut­ta­jan ja yri­tyk­sen brän­dil­le sopi­via sekä koh­de­ryh­män huo­mioon otta­via. Vai­kut­ta­jayh­teis­työ on par­haim­mil­laan teho­kas­ta ja brän­di­mie­li­ku­vaa yllä­pi­tä­vää mark­ki­noin­tia. Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu­na ja toteu­tet­tu­na sii­tä voi kui­ten­kin olla enem­män hait­taa kuin hyö­tyä.

Tiia Kes­ki­maa, har­joit­te­li­ja, digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ja myyn­nin kou­lu­tus­han­ke

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me