fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Vies­tin­näs­tä voi­maa krii­si­ti­lan­tee­seen

Kuten olem­me kaik­ki luke­neet use­aan ker­taan ja useas­ta läh­tees­tä, eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja. Asian tois­ta­mi­nen alkaa ehkä jo ärsyt­tää: ovat­han eri uutis­me­dioi­den etusi­vut käsi­tel­leet lähes pelk­kää koro­naa jo kuu­kausi­tol­kul­la.

Tois­to on vält­tä­mä­tön­tä, jot­ta me ihmi­si­nä pys­tym­me ymmär­tä­mään krii­sin vaka­vuu­den ja sen, miten krii­si­ti­lan­tees­sa tuli­si toi­mia. Miet­ti­kää, miten lyhyes­sä ajas­sa olem­me muut­ta­neet elä­män­tyy­liäm­me radi­kaa­lis­ti. Miet­ti­kää, mitä oli­sim­me saa­neet aikaan, jos esi­mer­kik­si ilmas­ton­muu­tos sai­si edes puo­let täs­tä media­ti­las­ta – huh. Tois­to saa aikaan muu­tos­ta, ja muu­tos saa aikaan hal­lin­nan tun­teen.

Sama pätee kaik­keen vies­tin­tään – oli kysees­sä sit­ten sisäi­nen vies­tin­tä, asia­kas­vies­tin­tä tai hen­ki­lö­koh­tai­nen some­vies­tin­tä. Vii­mei­seen vii­ta­ten onkin ollut loh­dul­lis­ta huo­ma­ta, mitä kaik­kea koro­na­ti­lan­ne on saa­nut somes­sa aikaan.

Itse olen ilos­tu­nut eten­kin seu­raa­vis­ta ilmiöis­tä:

Lin­ke­dI­nis­sä kes­kus­te­lu on entis­tä avoi­mem­paa, ja ihmi­set jaka­vat työ­ko­ke­muk­si­aan han­ka­las­sa talous­ti­lan­tees­sa. Yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on ennen­nä­ke­mä­tön­tä, ja rehel­li­set pos­tauk­set pot­kuis­ta saa­vat aikaan pait­si ver­tais­tu­ki­ver­kos­to­ja myös kan­nus­ta­mis­ta, suo­sit­te­le­mis­ta ja näi­den kaut­ta uusia työ­mah­dol­li­suuk­sia.

Ins­ta­gra­mis­sa myös “taval­li­set” käyt­tä­jät ovat omak­su­neet vai­kut­ta­jien tapai­sen ins­pi­roi­mi­sen aivan uudel­la taval­la. Resep­tit, kotit­ree­nit ja muut pie­net arjen ilos­tut­ta­jat jae­taan aiem­paa pie­nem­mäl­lä kyn­nyk­sel­lä omal­le seu­raa­ja­kun­nal­le. Toi­saal­ta täy­del­lis­tä elä­mää elä­neet matkustus‑, tyy­li- ja elä­män­ta­pa­vai­kut­ta­jat ovat raot­ta­neet rehel­li­ses­ti myös uut­ta arke­aan nel­jän sei­nän sisäl­lä, koti­loo­kil­la. Olem­me uuden­lai­sen arjen äärel­lä, ja sen omak­su­mi­nen vie oman aikan­sa. On mah­ta­vaa, että hyvät etäe­lä­mä­vin­kit lai­te­taan jakoon!

Tik­Tok on räjäh­tä­nyt käsis­tä, ja vii­meis­tään koro­na­ti­lan­teen myö­tä van­hem­mat­kin vai­kut­ta­jat ovat uskal­tau­tu­neet hypä­tä tämän nuo­ri­so­ka­na­van syö­ve­rei­hin! Kevyem­mät humo­ris­ti­set sisäl­löt viih­dyt­tä­vät ja imai­se­vat mukaan­sa vaik­ka tun­ti­kausik­si. Aikaa saa kulu­maan hel­pos­ti eri­lais­ten ves­sa­pa­pe­ri­haas­tei­den ja tans­si-ilmiöi­den opet­te­lun paris­sa. Lisäk­si haus­ko­jen sisäl­tö­jen kaut­ta saa sul­jet­tua maa­il­man synk­kyy­den het­kek­si mie­les­tä.

Pala­tak­se­ni yri­tys­vies­tin­tään otta­kaam­me oppia someil­miöis­tä:

– Ker­ro­taan avoi­mes­ti, mis­sä men­nään ja mitä se tar­koit­taa yri­tyk­sen toi­min­nan kan­nal­ta. Asiak­kail­le: miten pal­ve­lu muo­tou­tuu uuden tilan­teen myö­tä ja miten tur­val­li­suus ja uudet suo­si­tuk­set on otet­tu käy­tän­nös­sä huo­mioon. Sisäi­ses­ti: kuin­ka työn teke­mi­sen arki muut­tuu ja mitä se tar­koit­taa kun­kin koh­dal­la.

Puhal­le­taan yhteen hii­leen. Tämä tilan­ne vai­kut­taa meis­tä jokai­seen. Pide­tään yllä yhteis­hen­keä jat­ku­val­la vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la. Släk­kää­mi­nen, zoo­mai­lu ja perin­tei­set puhe­lut kun­ni­aan kol­le­goi­den kes­ken!

Jae­taan vin­kit toi­mi­vam­paan etä­työs­ken­te­lyyn. Para­ni­ko työ­te­ho­si huo­mat­ta­vas­ti, kun otit rutii­nik­si kier­tää kort­te­lin ennen työ­päi­vän aloit­ta­mis­ta tai Trel­lon to do ‑lis­to­jen käyt­töön­o­ton ansios­ta? Toi­mi­vat vin­kit jakoon sisäi­sis­sä kana­vis­sa ja mik­sei­pä fir­man somes­sa tai uutis­pals­tal­la.

Kokeil­laan roh­keas­ti uut­ta. Kun fyy­sis­tä lähei­syyt­tä on väl­tet­tä­vä, on roh­keas­ti hypät­tä­vä uusiin pal­ve­lu­muo­toi­hin digi­nä. Vies­ti­tään näis­tä eteen­päin ja ins­pi­roi­daan myös mui­ta.

Pide­tään huu­mo­ri muka­na. Tilan­ne vaa­tii huu­mo­ria, mee­mit kun­ni­aan!

Iida Hon­ka­nie­mi, Crea­ti­ve

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me