fbpx

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti – mis­tä läh­teä liik­keel­le?

Digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti eli digi­mark­ki­noin­ti on tul­lut isok­si osak­si mark­ki­noin­nin koko­nai­suut­ta. Digi­mark­ki­noin­nin hal­tuun­ot­to vaa­tii usei­den vai­hei­den miet­ti­mis­tä esi­mer­kik­si suun­nit­te­lua, toteut­ta­mis­ta ja mit­taa­mis­ta. Mis­tä digi­mark­ki­noin­nis­sa tuli­si läh­teä liik­keel­le? Mitä kana­via valit­sem­me? Kysy­myk­siä voi herä­tä pal­jon, mut­ta apua nii­hin löy­tyy alta.

Digi­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun on luo­tu pal­jon eri­lai­sia mal­le­ja. RACE-mal­li on Smart Insigh­tin luo­ma yksin­ker­tai­nen ja käy­tän­nöl­li­nen työ­ka­lu, jon­ka avul­la pys­ty­tään suun­nit­te­le­maan ja kehit­tä­mään digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia. Mal­lin avul­la on myös help­po aset­taa KPI:t (key per­for­mance indica­tor) kam­pan­joi­den hal­lin­taan. RACE-mal­li avaa asiak­kaan osto­pro­ses­sin sel­keäs­ti aina tie­toi­suu­den tun­nis­ta­mi­ses­ta asiak­kaan yri­tyk­seen sitout­ta­mi­seen asti.

RACE-mal­li

REACH = TAVOITTELU

ACT = TOIMINTA

CONVERT = OSTO

ENGAGE = SITOUTTAMINEN

1. REACH 

Asia­kas on havain­nut tar­peen tai ongel­man, johon hän etsii rat­kai­sua. Täs­sä vai­hees­sa asiak­kaal­le tar­jo­taan tie­toa tuot­teis­ta tai pal­ve­luis­ta. Tavoit­tee­na on  mak­si­maa­li­nen koh­de­ryh­män saa­vu­tet­ta­vuus tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le sekä lii­ken­ne­mää­rän lisää­mi­nen verk­ko­si­vus­tol­le ja mui­hin digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kana­viin. Tie­toi­suu­den lisää­mi­seen voi­daan käyt­tää omaa, mak­set­tua ja ansait­tua medi­aa, esi­mer­kik­si haku­ko­ne­mai­non­taa (hakusa­na­mai­non­ta ja display-mai­non­ta), sosi­aa­li­sen median kana­via (Face­book, Ins­ta­gram, Twit­ter, Pin­te­rest, Lin­ke­dIn), blo­ge­ja, artik­ke­lei­ta, webi­naa­re­ja…

2. ACT 

Asia­kas on löy­tä­nyt tuot­teen tai pal­ve­lun (eli tul­lut sivus­tol­le tai sosi­aa­li­sen median kana­val­le), ja nyt on aika kan­nus­taa toi­mi­maan. Täs­sä vai­hees­sa pyri­tään sitout­ta­maan asia­kas ennen lopul­lis­ta ostoa. B2B-yri­tyk­sis­sä tavoit­tee­na on täs­sä vai­hees­sa saa­da asia­kas jät­tä­mään jäl­ki itses­tään: esi­mer­kik­si uutis­kir­jeen tilaa­mi­nen, pal­ve­lu­ku­vaus­ten tar­kas­te­lu, blo­gi­kir­joi­tuk­siin tutus­tu­mi­nen, oppaan lataa­mi­nen, lisä­tie­don hank­ki­mi­nen yri­tyk­ses­tä tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen jät­tä­mi­nen ovat täl­lai­sia jäl­kiä. Verk­ko­kau­pan puo­lel­la ase­te­tut toi­min­ta­ta­voit­teet voi­vat olla esi­mer­kik­si tie­tyn tuot­teen kat­se­lu, ostos­ko­riin lisää­mi­nen ja rekis­te­röi­ty­mi­nen jäse­nek­si. 

3. CONVERT 

Kon­ver­sion toteu­tu­mi­nen eli osto­ta­pah­tu­ma. Verk­ko­kaup­pa puo­lel­la oston suo­rit­ta­mi­nen on sel­keä toi­mi, jota pys­ty­tään edis­tä­mään sivus­ton kon­ver­sio-opti­moin­nil­la. B2B-puo­lel­la kon­ver­sion toteu­tu­mi­nen pai­not­tuu vah­vas­ti offli­ne-kana­viin, kuten yri­tyk­sen joh­to ja myyn­ti­tii­mi.

4. ENGAGE 

Sitout­ta­mis­vai­hees­sa kes­ki­ty­tään asia­kas­suh­teen kehit­tä­mi­seen ja asia­kas­us­kol­li­suu­den paran­ta­mi­seen. Sivus­to­ko­ko­nai­suus, säh­kö­pos­ti, sosi­aa­li­sen median kana­vat, kan­ta-asiak­kuus­oh­jel­mat ja muut suo­rat kon­tak­tit asiak­kaa­seen toi­mi­vat vies­tin­nän väli­nei­nä. 

RACE-mal­li aut­taa hah­mot­ta­maan ja prio­ri­soi­maan yri­tyk­sen digi­mark­ki­noin­nin vaih­toeh­dot sekä löy­tä­mään puut­teet tai kehi­tys­koh­teet osto­po­lun eri vai­heis­sa. Mal­li aut­taa myös mää­rit­te­le­mään tavoit­teet, stra­te­gian ja tak­tii­kat, joi­ta pys­ty­tään mit­taa­maan jokai­ses­sa vai­hees­sa.

Löy­tyy­kö yri­tyk­sel­tä­si osto­po­lun eri vai­hei­siin rat­kai­sut ja kana­vat? Vai tar­vit­si­sit­ko apua suun­nit­te­lus­sa, toteut­ta­mi­ses­sa tai tulos­ten ana­ly­soin­nis­sa? Ota yhteyt­tä, yhdes­sä löy­däm­me ket­te­rim­mät ja tuot­ta­vim­mat rat­kai­sut juu­ri sinul­le!

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me