fbpx

Työ­maan uusi digi­blo­gi tii­vis­tää digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin opit

Luo­va Työ­maa käyn­nis­tää uuden jut­tuo­sion digi­blo­gin. Digi­blo­gi antaa luki­jal­le perus­tie­to­ja digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta ja tuo uusia tuu­lia eri osa-alueil­ta. Pää­pai­no kes­kit­tyy sel­lai­siin aihei­siin kuin haku­ko­ne­mai­non­ta eli Google Ads ‑mai­non­ta, SEO eli haku­ko­neop­ti­moin­ti, sosi­aa­li­sen median kana­vat, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, ana­ly­tiik­ka ja mark­ki­noin­nin auto­maa­tio. Kaik­kia näi­tä pal­ve­lui­ta tar­joam­me myös asiak­kail­lem­me van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la ja innok­kaas­ti. Varau­du dis­rup­tii­vi­siin tulok­siin!

Digi­blo­gis­sa haluam­me jakaa oppi­maam­me tie­toa digi­taa­li­ses­ta mark­ki­noin­nis­ta ja toi­vom­me, että myös luki­jam­me oppi­vat jotain meil­tä. Työ­maal­ta löy­tyy asian­tun­te­mus­ta sekä tek­ni­sel­tä että ana­lyyt­ti­sel­tä puo­lel­ta, mut­ta myös sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta sekä visu­aa­li­sel­ta puo­lel­ta! Nämä omi­nai­suu­det yhdis­tä­mäl­lä saam­me luo­tua vah­vaa digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia. 

Digi­mark­ki­noin­nin ymmär­tä­mi­nen on nous­sut tär­keäk­si osaa­mi­sa­lu­eek­si lii­ke­toi­min­nas­sa. Kukaan ei pys­ty hal­lit­se­maan kaik­kea yksin, joten yhdes­sä teke­mi­nen on myös meil­le työ­maa­lai­sil­le suu­ri tuki ja onnis­tu­mis­tem­me salai­suus. Työ­maal­ta löy­tyy yli 20 vuo­den koke­mus asia­kas­läh­töi­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, joten mik­si emme myös jakai­si osaa­mis­tam­me digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin osa-alu­eel­la.

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me