fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Tun­net­ta peliin!

Mikä mei­tä kulut­ta­jia oikein lii­kut­taa?

Tek­ni­set spek­sit ja tuot­teen yli­voi­mai­suus eivät enää ole se ainoa kil­pai­lu­valt­ti. Klik­kauk­sia näyt­täi­si saa­van eni­ten: unel­mie­si koti, iha­nin juus­to­kak­ku, kau­nein, sydä­mel­li­nen, rak­kau­del­la, tun­teel­la, into­hi­mol­la.

Mitä ihmet­tä, ollaan­ko me suo­ma­lai­set näin tun­teel­lis­ta kan­saa? Kuka­pa oli­si usko­nut, että täs­tä insi­nöö­rien maas­ta kum­pu­aa tämän kal­tais­ta ryöp­säh­te­lyä.

Kii­tos Kale­va­la Korun Kesyt­tä­mä­tön­tä kau­neut­ta ‑kam­pan­ja, HOK Elan­non Jou­lu­rau­haa ‑video, Eli­san Pide­tään yhtä ‑tv-spot­ti ja monet muut, minul­la­kin on kyy­ne­leet valu­neet näi­tä kat­soes­sa.

Kau­an sit­ten nyyh­ky­tin telk­ka­rin äärel­lä vain ker­ran vii­kos­sa, kun Pie­ni talo pree­rial­la tuli Ylel­tä. Tänään tv-spo­tit, some-videot, hie­not print­ti­kam­pan­jat ynnä muut saa­vat kat­so­jat tun­teen val­taan ja mikä­pä sii­nä. On se vaan outoa, että rati­kas­sa­kin pitää pyyh­kiä sil­mä­kul­mia kyy­ne­leis­tä, kun mai­nos­näy­töl­le läväh­tää iha­nan lii­kut­ta­va spot­ti.

Elä­mys­ten tar­joa­mi­nen on hie­noa. Oli­si­ko täs­sä herk­kyy­den ja tun­tei­den kas­vus­sa jokin yhteys myös sii­hen, että Suo­mi on maa­il­man onnel­li­sin maa.

Riit­ta Riis­sa­nen, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me