fbpx

Tiis­tai­tärp­pi: Min­kä ongel­man työ­si rat­kai­see, kenen ongel­ma se on?

Aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­ki­vin mukaan nämä kysy­myk­set ovat työn­teon läh­tö­koh­ta. Vas­taa­mal­la voi ymmär­tää, mik­si tekee työ­tään.

Kos­ka työ­tä teh­dään toi­sel­le ihmi­sel­le, työ on arvo­kas­ta vain, jos se on arvo­kas­ta ihmi­sel­le, jol­le sitä teh­dään. Työn arvo ja mer­ki­tyk­sel­li­syys ovat yhtey­des­sä työs­sä jak­sa­mi­seen ja tulok­seen. Mark­ki­noin­nis­sa ei aina pysäh­dy­tä miet­ti­mään kenen ongel­maa olem­me rat­kai­se­mas­sa, mitä arvoa tuo­tam­me ja kenel­le?

Työ­ni aut­taa asia­kas­ta löy­tä­mään rat­kai­sun onnis­tu­neen asia­kas­ko­ke­muk­sen kaut­ta. Sen yti­mes­sä on asia­kas­ym­mär­rys, joka syn­tyy ute­liai­suu­des­ta ja oival­ta­mi­ses­ta. Kuun­te­le­mi­sen, kysy­mi­sen ja rat­kai­se­mi­sen kaut­ta. Yhdes­sä.

Asia­kas­ym­mär­rys edel­lyt­tää koh­de­ryh­män ymmär­tä­mis­tä ja tut­ki­mis­ta. Kuka on asiak­kaam­me ja mit­kä ovat hänen arvos­tuk­sen­sa, tar­peen­sa ja motii­vin­sa. Tut­ki­mi­nen voi jää­dä teke­mät­tä kus­tan­nus­syis­tä tai kos­ka ”mehän tie­däm­me, mitä asia­kas halu­aa.” Tut­ki­mus ja asiak­kaan osal­lis­ta­mi­nen ovat pie­niä inves­toin­te­ja ver­rat­tu­na parem­man asia­kas­ym­mär­ryk­sen tuot­ta­maan arvoon.

Asia­kas­ym­mär­ryk­ses­tä syn­tyy arvo­lu­paus – oival­lus, jon­ka poh­jal­ta voi kehit­tää uuden idean. Se on ainut­laa­tui­suus­te­ki­jä, joka muut­tuu posi­tii­vi­sek­si kas­sa­vir­rak­si.

Mari Yli­nam­pa, asiak­kuus­joh­ta­ja

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me