fbpx

UUTTA SUUNNITTELUVOIMAA JA TAITOA ASIAKKUUKSIEN HALLINTAAN

Meil­lä on ilo esi­tel­lä AD Essi, tuo­tan­to-AD Emmi ja asiak­kuus­joh­ta­ja Jaa­na – Hel­sin­gin tuo­reet työ­maa­lai­set. Tutus­tu visu­aa­li­seen lah­jaam­me asiak­kail­le, tari­nan­ker­ron­nan vel­hoon ja Kor­kea­vuo­ren­ka­dun toi­mis­tom­me lii­de­riin.

Essi Man­ni

Essi Man­ni on AD ja Työ­maan visu­aa­li­nen lah­ja asiak­kail­le. Lukui­sis­ta luo­vis­ta toi­mis­tois­ta taka­tas­kut koke­mus­ta täy­teen kerän­nyt Essi pirs­kah­te­lee ideoi­ta ja spar­raa kaik­ki muut­kin kuu­loe­täi­syy­del­lä ole­vat anta­maan paras­taan. Yhdes­sä ideat hänen mukaan­sa pää­se­vät­kin par­haim­mil­laan ryöp­pyä­mään lumi­vyö­ryn lail­la.

Muun osaa­mi­sen­sa lisäk­si Essi on myös tai­ta­va fasi­li­taat­to­ri ja jakaa lah­jas­taan niin Työ­maan sisäl­lä kuin asia­kas­koh­taa­mi­sis­sa. Hän luot­taa kon­sep­tio­saa­mi­sen lisäk­si stra­te­gi­seen luo­vuu­teen, jos­sa jokai­sen teh­dyn toi­men on olta­va perus­tel­tu.

Tii­mei­hin Essi tuo valoa tai­doil­laan ja per­soo­nal­laan, mut­ta kun Essi tart­tuu toi­meen, asiat hoi­tu­vat sai­raan nopeas­ti ja värik­kääs­ti.

”Ripey­teen yleen­sä asso­sioi­daan hosu­mi­nen, mut­ta oma super­voi­ma­ni on ottaa ongel­ma, lei­kel­lä se pala­sik­si ja lait­taa pala­set uuteen muo­toon – jou­tui­sas­ti. Tie­tyn struk­tuu­rin löy­tä­mi­nen asiak­kaan haas­teis­ta on yksi eri­tyis­tai­dois­ta­ni.”

Emmi Pön­kä­nen

Emmi Pön­kä­nen on visu­aa­li­sen tari­nan­ker­ron­nan vel­ho ja Työ­maan tuo­rein tuo­tan­to-AD. Työ­uran­sa aika­na hän on ehti­nyt jo keräil­lä koke­mus­ta pait­si eri­lai­sis­ta töis­tä ja brän­deis­tä myös vaih­te­le­vis­ta tek­nii­kois­ta ja tyy­leis­tä – moni­puo­li­suus on siis Emmis­sä timant­tis­ta!

Emmiä moti­voi läm­min, ymmär­tä­vä ja väli­tön ilma­pii­ri niin asiak­kai­den kuin kol­le­go­jen kes­ken. Työ­maal­ta Emmi ker­too löy­tä­neen­sä itsel­leen tär­ke­ää kotoi­saa kol­le­gi­aa­lis­ta tun­nel­maa sekä asiak­kai­ta, joi­den kans­sa on suju­vaa kul­kea uut­ta oppien koh­ti yhtei­siä tavoit­tei­ta.

Emmi rakas­taa vah­van visu­aa­li­suu­den ja tari­nal­li­suu­den yhdis­tä­mis­tä kom­boik­si, jois­ta vas­taa­not­ta­ja saa jotain irti. Työn­sä Emmi herät­tää eloon prin­tik­si, digi­ma­te­ri­aa­leik­si tai säih­ky­vik­si video­to­teu­tuk­sik­si.

”Olen hyvin visu­aa­li­nen per­soo­na, ja usein minul­la saat­taa läh­teä pääs­sä visu­aa­li­nen ja tari­nal­li­nen kela saman tien pääl­le, jos saan hyväs­tä ideas­ta kiin­ni. Vah­va visu­aa­li­suus ei itses­sään tee pal­jon mitään mer­kit­tä­vää, ellei sen taus­tal­la ole hyvin purek­sit­tu idea tai aja­tus. Hyvä mai­non­ta pysäyt­tää ja lait­taa ajat­te­le­maan, edes het­kek­si.”

Jaa­na Åberg

Aak­kos­ten lop­pu­pääs­tä löy­tyy Ö:n lisäk­si vie­lä Å, joka meil­lä tar­koit­taa tie­ten­kin Åber­gin Jaa­naa – tuo­ta laa­jas­ti ver­kos­toi­tu­nut­ta asiak­kuus­joh­ta­jaam­me ja Kor­kea­vuo­ren­ka­dun toi­mis­ton lii­de­riä.

Jaa­naa ins­pi­roi asia­kas­ra­ja­pin­nas­sa työs­ken­te­ly, asia­kas­huo­len­pi­to ja myyn­ti. Työ­maal­le hänet toi tun­ne, että kat­som­me samaan suun­taan saman­lai­sin arvoin. Jaa­nan koke­mus kas­va­tus- ja ope­tusa­lal­ta on hyvä läh­tö­koh­ta luo­vien suun­nit­te­li­joi­den mie­len­liik­kei­den ymmär­tä­mi­seen.

Into­hi­mo – sitä mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä­ala on Jaa­nal­le! Hän saa yhä kik­se­jä käsi­var­si­kar­vat nos­tat­ta­vis­ta ideois­ta. Me tun­nem­me Jaa­nan sisäl­tö­orien­toi­tu­nee­na, ute­li­aa­na, elä­mää ahmi­va­na ja uut­ta oppi­va­na – todel­li­se­na mai­nos­toi­mis­toih­mi­se­nä. Rei­lu­na ja hyvän­tuu­li­se­na työ­ka­ve­ri­na, joka ei etsi vir­hei­tä ja syyl­li­siä, vaan yhtei­siä hyviä toi­min­ta­ta­po­ja.

”Tulok­sel­li­suus ja posi­tii­vi­nen vai­ku­tus pal­kit­se­vat. Se, kun mark­ki­noin­ti­vies­tin­näl­lä saa­vu­tam­me tavoit­teet yhdes­sä tii­min ja asiak­kaan kans­sa, saam­me koh­de­ryh­mäs­sä aikai­sek­si halut­tu­ja reak­tioi­ta, vauh­di­tam­me myyn­tiä ja tuom­me asiak­kaan lii­ke­toi­min­taan kas­vua.”

Kiin­nos­tuit­ko — ota yhteyt­tä asian­tun­ti­jaam­me