fbpx

Ala­pääl­lä-kam­pan­ja

Asennetestin eläinhahmot

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön joh­ta­mas­sa Val­ta­va-kehit­tä­mis­oh­jel­mas­sa toteu­tet­tiin nuo­ril­le suun­nat­tu kam­pan­ja, jon­ka tavoit­tee­na oli herät­tää nuo­ret poh­ti­maan ala- ja ura­va­lin­to­jaan ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti.

Räväk­kä kam­pan­ja herät­ti huo­mion heti leh­dis­töl­le suun­na­tus­sa lan­see­raus­ti­lai­suu­des­sa. Kes­kus­te­lu aihees­ta lei­mah­ti välit­tö­mäs­ti käyn­tiin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Aihees­ta innos­tui­vat kes­kus­te­le­maan kai­ke­ni­käi­set. Nuo­ret myös oma-aloit­tei­ses­ti kiit­te­li­vät herät­tä­vää kam­pan­jaa.

Osa­na kam­pan­jaa toteu­tet­tiin nuor­ten valin­toi­hin vai­kut­ta­vil­le aikui­sil­le, eli van­hem­mil­le ja opet­ta­jil­le, suun­nat­tu asen­ne­tes­ti. Läh­tö­ole­tuk­se­na kun oli, että nuo­ret saat­tai­si­vat olla jo asen­teil­taan libe­raa­lim­pia kuin van­hen­tu­nei­ta ste­reo­ty­pioi­ta hei­dän ympä­ril­lään yllä­pi­tä­vät aiem­mat suku­pol­vet. Kam­pan­ja-aika­na ahke­ras­ti käy­tet­ty asen­ne­tes­ti oli täy­sin Työ­maan käsia­laa, tes­ti­tu­los­ten kuvi­tuk­sia myö­ten.

Testaa oma asenteesi!

Ping­vii­ni
Kar­hu
Del­fii­ni
Meriah­ven
Goril­la
  • kuvitus