fbpx

Apa­ja

Visual Identity

Alku

Hill Climb Racing ‑peli­sar­jas­ta ja mil­jar­dis­ta lada­tus­ta pelis­tä tun­net­tu Fin­ger­soft raken­si yhdes­sä Raken­nus­te­hon kans­sa Oulun yli­opis­ton ark­ki­teh­tio­sas­to­na tun­net­tuun tilaan Poh­jois-Suo­men pelia­lan kes­kuk­sen. Kes­kus koko­aa yhteen pelia­lan toi­mi­joi­ta ja lii­tän­näis­pal­ve­lu­ja.

Kes­kus nimet­tiin alun perin Peli­kam­puk­sek­si, mut­ta pian huo­mat­tiin, ettei nimen kään­nös ker­ro pai­kan tar­joa­mis­ta pal­ve­luis­ta oike­aa vies­tiä, kos­ka useim­mis­sa kie­lis­sä se viit­taa yksi­no­maan opis­ke­luun.

Peli­kam­pus päät­ti uusiu­tua koko­naan: se vaih­toi nimen­sä sekä visu­aa­li­sen ilmeen­sä ja laven­si tari­naan­sa niin, että uusit­tu verk­ko­pal­ve­lu ker­too Oulun pelia­las­ta laa­jem­min. Muka­na pro­jek­tis­sa oli vah­vas­ti myös Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Oulu Game Lab.

Rat­kai­su

Työ­maa suun­nit­te­li ja toteut­ti yhdes­sä Fin­ger­sof­tin ja Game Capi­tal Oulu ‑hank­keen kans­sa uuden verk­ko­pal­ve­lun, jon­ka sisäl­lös­tä vas­ta­si enti­nen Peli­kam­pus.

Alun perin hyvää (kalas­tus-) paik­kaa tar­koit­ta­val­la ”Apaja”-sanalla on juu­ret myös Alek­san­te­rin­ka­tu 4–6‑korttelissa, jos­sa pelia­lan kes­kus sijait­see. Sana on yti­me­käs, mie­leen jää­vä ja sopii kan­sain­vä­li­seen käyt­töön. Sii­tä ei myös­kään tule mie­leen ”kou­lu­mai­nen” kam­pus, joka enti­sen nimen koh­dal­la koet­tiin ongel­mak­si. Verk­ko­pal­ve­lus­sa esi­tel­lään Apa­jaa, kort­te­lis­sa toi­mi­via yri­tyk­siä ja koko Oulun pelia­laa. Lisäk­si se mah­dol­lis­taa uuti­sis­ta ja tapah­tu­mis­ta vies­ti­mi­sen.

Visu­aa­li­nen iden­ti­teet­ti on Työ­maan muo­toi­le­ma. Logo lei­kit­te­lee tyy­lil­lä todel­li­sen Apa­ja-kort­te­lin raken­nus­ten muo­doil­la. Tulok­se­na syn­tyi sel­keä, yti­me­käs ja samal­la opas­ta­va graa­fi­nen ilme, jol­la voi ja saa­kin leik­kiä. Logoa voi lisäk­si edel­leen muo­toil­la osoit­ta­maan Apa­ja-kort­te­liin tule­vil­le vie­rail­le, mis­sä mikä­kin tapah­tu­ma jär­jes­te­tään. Apa­ja vies­tii ole­van­sa yhte­näi­nen Poh­jois-Suo­men pelia­lan kes­kus – yhdes­sä kort­te­lis­sa.