fbpx

Arc­tic Blue Gin

Brand / Visual Identity

Maa­il­maa val­loit­ta­va suo­ma­lai­nen Arc­tic Blue Gin luot­taa Työ­maan luo­mis­voi­maan. Kump­pa­nuu­des­ta syn­tyi maa­il­man par­haan ginin ilme, ääni, luo­vat rat­kai­sut sekä pak­kaus­de­sign, joka voit­ti kul­taa kan­sain­vä­li­ses­sä IWSC-brän­di­kil­pai­lus­sa Lon­toos­sa.

Pal­kit­tua pak­kaus­de­sig­nia

Ilo­mant­si­lai­sel­le mus­tik­ka­gi­nil­le halut­tiin luo­da niin kau­nis ja ele­gant­ti pul­lo, että sen halu­aa hank­kia sisus­tuse­le­men­tik­si. Tuot­teen kieh­to­va sie­lu kul­kee muka­na eti­ke­tin tari­nas­sa, ja muo­to­kie­les­tä huo­kuu sama arvok­kuus kuin maa­il­mal­la arvos­te­tuis­ta Suo­mi-desig­nin klas­si­kois­ta. Kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la tuo­te­pak­kaus toi­mii­kin suo­ma­lai­sen tyy­li­ta­jun tuo­reim­pa­na lähet­ti­lää­nä.

Spi­rits Artwork and Bott­le Design Gold Outs­tan­ding 2018

Arc­tic Blue Ginin tuo­te­de­sign pal­kit­tiin kul­lal­la Inter­na­tio­nal Wine & Spi­rit Com­pe­ti­tion 2018-brän­di­kil­pai­lus­sa Lon­toos­sa. Työ­maan suun­nit­te­le­ma pak­kausil­me pok­ka­si kor­keim­man mah­dol­li­sen Gold Outs­tan­ding-pal­kin­non, jon­ka erot­taa ”pel­käs­tä” kul­las­ta se, että design on saa­nut tuo­ma­ris­tol­ta vähin­tään hui­keat yli 93 pis­tet­tä sadas­ta.

Eri­tyis­laa­tui­sel­le ginil­le arvoi­sen­sa ääni ja ilme

Ilo­mant­si­lai­nen Arc­tic Blue Gin van­git­see aamu­kas­teen het­ken suo­ma­lai­ses­sa mus­tik­ka­met­säs­sä. Työ­maa loi huip­pu­ku­li­na­ris­tien arte­saa­ni­gi­nil­le puh­taan ja skan­di­naa­vi­sen pel­kis­te­tyn ilmeen, joka hen­kii suo­ma­lai­sen luon­non har­mo­ni­aa. Tyy­li­ta­jui­sen rii­su­tut mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lit, aito ja eri kult­tuu­rei­ta myö­ten har­kit­tu tone-of-voice sekä ensi­luok­kai­suus kai­kes­sa teke­mi­ses­sä ovat brän­din kul­ma­ki­viä. Syn­tyi kon­sep­ti ”Tas­te Design from Fin­land”.

Arc­tic Blue Gin kruu­nat­tiin maa­il­man par­haak­si ginik­si tupla­kul­lal­la sekä Spi­rit of the Year 2018-pal­kin­nol­la kan­sain­vä­li­ses­sä World Spi­rits Award 2018-kil­pai­lus­sa.

Gree­tings from Suo­mi, Gin­land!

Arc­tic Blue Gin tar­jo­aa ihmi­sil­le suo­ma­lai­sen luon­non elä­myk­siä slo­ga­ni­aan myö­ten: Expe­rience the har­mo­ny of arc­tic natu­re. Ins­ta­gram-stra­te­gia raken­tuu luon­to­ku­vaa­jan otta­mien hen­keä­sal­paa­vien valo­ku­vien ympä­ril­le, joi­den myö­tä kuka vain voi mat­ka­ta het­kek­si hen­git­tä­mään ainut­laa­tui­sen luon­tom­me rau­haa mis­tä päin maa­il­maa hyvän­sä.

Laa­tu pitää näh­dä
– mut­ta myös tun­tea

Brän­din pre­miu­mi­teet­tiä koros­te­taan aina mate­ri­aa­li­va­lin­nois­ta läh­tien. Aito puu, luon­non teks­tuu­rit, huip­pu­laa­duk­kaat pape­ri­va­lin­nat ja luon­toa kun­nioit­ta­vat, inno­va­tii­vi­set pak­kaus­ma­te­ri­aa­li­rat­kai­sut raken­ta­vat osal­taan brän­di­mie­li­ku­vaa halut­tuun suun­taan.

SUUNNITTELUPÖYDÄLTÄ SUOMEEN
JA MAAILMALLE: