fbpx

Nes­te – pak­kausuu­dis­tus

Visual Identity

Nes­te luo vas­tuul­li­sia vaih­toeh­to­ja lii­ken­teen, yri­tys­ten ja kulut­ta­jien tar­pei­siin. Nes­teen voi­te­luai­neet ja auto­ke­mi­kaa­lit sai­vat uuden kuo­sin kevääl­lä 2018.

Haas­te

Jat­ku­vas­ti lisään­ty­vät auto­merk­ki­koh­tai­set voi­te­luai­ne­vaa­ti­muk­set kysy­vät autoi­li­jal­ta yhä enem­män ymmär­rys­tä sii­tä, min­kä­lai­sen voi­te­luai­neen juu­ri hänen auton­sa vaa­tii. Tätä valin­taa hel­pot­ta­maan Nes­te halusi uudis­taa voi­te­luai­nei­den ja auto­ke­mi­kaa­lien kulut­ta­ja­pak­kauk­set sekä sel­keyt­tää eti­ket­te­jä.

Rat­kai­su

Läh­dim­me uudis­ta­maan voi­te­luai­nei­den visu­aa­li­sen ilmeen hel­pot­taak­sem­me autoi­le­vien suo­ma­lais­ten arkea ja tuo­te­va­lin­taa. Yli vuo­den mit­tai­sen pro­jek­tin tavoit­tee­na oli paran­taa tuot­tei­den tun­nis­tet­ta­vuut­ta ja aut­taa valit­se­maan juu­ri tar­pee­seen sopi­vat Nes­te-tuot­teet. Erit­täin vaa­ti­van pro­jek­tin tavoit­teet ase­tet­tiin kor­keal­le ja uudis­tuk­seen osal­lis­tui tii­viis­ti Nes­teen lii­ke­toi­min­nan ja mark­ki­noin­nin joh­to.

Nes­teen tuot­teet ovat suo­ma­lai­sel­la työl­lä teh­tyä huip­pu­laa­tua. Sen tuli näkyä uudes­sa ilmees­sä. Kor­ke­aa tek­no­lo­gi­aa sisäl­tä­vät tuot­teet sai­vat moder­nin asun, johon värik­kyys tuo dynaa­mi­suut­ta ja lii­ket­tä. Tuo­te­ni­mi ja Nes­te-brän­di saa­vat eti­ke­teis­sä suu­ren roo­lin.

Lop­pu­tu­los

Kaik­ki Nes­teen voi­te­luai­nei­den ja auto­ke­mi­kaa­lien kulut­ta­ja­pak­kauk­set sai­vat uuden ilmeen – yhteen­sä sato­ja eri tuot­tei­ta ja pak­kaus­ko­ko­ja. Uusi ilme jal­kau­tuu glo­baa­lis­ti Nes­teen kai­kil­le mark­ki­na-alueil­le.