fbpx

Easyin

Brand / Content design / Digital Marketing / Visual Identity / web

Kas­tel­lin Easyin tar­jo­aa huo­le­ton­ta, oma­ko­ti­mais­ta asu­mis­ta asun­to-osa­keyh­tiö­muo­toi­ses­ti  kau­pun­kien par­hail­la pai­koil­la. Suju­van arjen kote­ja ja asu­mi­sen unel­mia Easyin on toteut­ta­nut jo vuo­des­ta 2015 läh­tien. Mut­ta mil­tä kuu­los­taa ja näyt­tää tämä pie­ni ja ket­te­rä toi­mi­ja, jol­la on taus­tal­laan luo­tet­ta­vuu­des­taan ja tur­val­li­suu­des­taan tun­net­tu pien­ta­lo­jen mark­kin­ajoh­ta­ja Kas­tel­li?

Läh­tö­koh­ta

Pien­ta­lo­jen mark­kin­ajoh­ta­ja Kas­tel­li tar­jo­aa myös help­po­ja ja huo­let­to­mia Easyin-kote­ja. Oma­ko­ti­mai­nen asu­mi­nen aluei­den par­hail­la pai­koil­la hou­kut­te­lee monia, mut­ta raken­ta­mi­nen ja vas­tuun kan­ta­mi­nen yksin ei sovi kai­kil­le. Sii­tä syys­tä Easyin tar­jo­aa­kin hel­pon tien koh­ti unel­mien kau­pun­ki­ko­tia. Näis­sä kodeis­sa asun­to-osa­keyh­tiön tur­va ja jaet­ta­vat kulut teke­vät asu­mi­su­nel­man toteut­ta­mi­ses­ta entis­tä vai­vat­to­mam­paa.

Haas­te

Yhteis­työm­me alkaes­sa 6‑vuotiaan Easyi­nin koh­de­va­li­koi­ma oli moni­puo­lis­tu­nut alku­tai­pa­leel­ta, ja sen kas­vu oli vauh­di­kas­ta. Brän­din ilme ja tapa vies­tiä oli­vat kui­ten­kin jää­neet hie­man jäl­keen kyy­dis­tä. Kil­pai­lu pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen puo­lel­la on kovaa eten­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, ja hyvien tont­tien saa­mi­nen takaa myös tule­vai­suu­den toi­min­nan. 

Näi­den taus­to­jen myö­tä brän­din aat­tei­den ja vaat­tei­den kir­kas­tus oli tar­peen. Myös verk­ko­pal­ve­lu kai­pa­si sekä moder­ni­soin­tia nyky­päi­vään että raken­teen muo­vaa­mis­ta jär­ke­väm­mäk­si, jot­ta aiem­paa laa­jem­pi sisäl­tö saa­tai­siin esi­tet­tyä käyt­tä­jil­le sel­keäs­ti ja hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­vas­ti. Haku­ko­neys­tä­väl­li­syys ja saa­vu­tet­ta­vuus ohja­si­vat osal­taan suun­nit­te­lua.

Easyin on oma brän­din­sä, joten se kai­pa­si myös sil­le sovel­tu­van ulkoa­sun. Kas­tel­lin vah­vaa taus­taa ei kui­ten­kaan halut­tu häi­vyt­tää ilmees­tä koko­naan pois, joten haas­teek­si muo­dos­tui yhdis­tää nämä kak­si brän­diä fik­sul­la taval­la toi­siin­sa.

Luo­va rat­kai­su

Asiak­kaan lii­ke­toi­min­nan ja aito­jen vah­vuuk­sien syväl­li­nen ymmär­tä­mi­nen anta­vat eväät toi­mi­val­le mark­ki­noin­nil­le. Jär­jes­tim­me Easyi­nin väel­le brän­diworks­ho­pit, jois­sa tavoit­tee­na oli löy­tää hei­dän toi­min­tan­sa erot­tu­vuus­te­ki­jät. Yhtei­sen työn tulok­se­na Easyi­nin vah­vuus­te­ki­jäk­si tun­nis­tet­tiin kirk­kaas­ti “pik­ku­jät­tiys”. Easyin pie­ne­nä toi­mi­ja­na takaa asiak­kaal­leen erin­omai­sen laa­dun ja hen­ki­lö­koh­tai­sen pal­ve­lun, ja samal­la sil­lä on taus­tal­laan suu­ren toi­mi­jan luo­tet­ta­vuus, koke­mus ja tur­val­li­suus. 

Easyin nime­nä vies­tii erin­omai­ses­ti pal­ve­lun yti­men – hel­pon ja huo­let­to­man tien koh­ti omaa kotia. Nimeä tuke­maan syn­tyi asia­kas­lu­paus “Elä­mä­si kau­pun­ki­ko­ti”, joka kiteyt­tää koko Easyi­nin ole­muk­sen. Pel­kän asun­to­ra­ken­ta­mi­sen sijaan Easyin luo kote­ja suu­rel­la sydä­mel­lä, asiak­kai­den tar­pei­ta kuun­nel­len. Kodeis­sa on kaik­ki mie­tit­ty val­miik­si niin, että niis­sä voi viih­tyä pit­kään ja nii­den arvo säi­lyy, joten jäl­leen­myyn­ti­kin on vai­va­ton­ta. Erin­omai­nen sijain­ti, tai­ta­va ark­ki­teh­tuu­ri, vas­tuul­li­suus, eko­lo­gi­suus ja arjen suju­vuus ohjaa­vat jokai­sen kodin suun­nit­te­lua.

Easyin sai uuden, hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vän ja moder­nin ilmeen ja vies­tin­nän tyy­lin, jot­ka tuo­vat entis­tä parem­min esil­le sen mut­kat­to­muut­ta ja välit­tö­myyt­tä sekä taus­tal­la toi­mi­vaa luo­tet­ta­vaa Kas­tel­lia. Raik­kaat sävyt, keveys ja moder­ni muo­to­kie­li välit­tä­vät monin tavoin tun­net­ta sii­tä, että kotiu­nel­man toteut­ta­mi­nen yhdes­sä Easyi­nin kans­sa on help­poa ja jou­he­vaa. Easyi­nin lem­peä, iloi­nen ja tur­val­li­nen luon­ne välit­tyy myös vies­tin­nän äänen­sä­vys­sä.

Luo­van Työ­maa toi uuden brän­di-ilmeen ja vies­tit muun muas­sa seu­raa­viin kana­viin ja mate­ri­aa­lei­hin:

Kat­so lisää ja tutus­tu tar­kem­min: easyin.fi

Lop­pu­tu­los

Uusi brän­di on herän­nyt eloon verk­ko­si­vus­tol­la ja mark­ki­noin­nin moni­ka­na­vai­sis­sa mate­ri­aa­leis­sa sekä tien pääl­lä että koh­tei­den ton­teil­la. Hie­man alle vuo­des­sa tulok­set ver­kos­sa puhui­vat jo puo­les­taan:

Yhteis­työ jat­kuu: Työ­maa vas­taa Easyi­nin uusien koh­tei­den lan­see­rauk­sis­ta sekä jat­ku­vas­ta mark­ki­noin­nis­ta ja brän­din kehi­tyk­ses­tä.