fbpx

Ete­lä-Savon hyvin­voin­tia­lue Eloi­sa

Brand / Visual Identity

Uusin­ta uut­ta vuo­den 2023 Suo­mes­sa ovat hyvin­voin­tia­lu­eet. Lukui­sia toi­mi­joi­ta, tuhan­sia työn­te­ki­jöi­tä ja yli 140 000 eri­lais­ta asu­kas­ta yhdis­tä­vä Ete­lä-Savon hyvin­voin­tia­lue sai Työ­maan sii­vit­tä­mä­nä tuo­reen brän­din ja tun­tu­van nimen.

Haas­te

Täy­sin uusi hal­lin­nol­li­nen elin, hyvin­voin­tia­lue, yhdis­tää Ete­lä-Savon alu­eel­la sosi­aa­li- ja ter­veys- sekä pelas­tus­pal­ve­lut. Uuden hyvin­voin­tia­lu­een työn­te­ki­jät ja asiak­kaat ovat hyvin moni­muo­toi­nen ryh­mä 12 eri kun­nan alu­eel­la. Samal­la, kun hyvin­voin­tia­lue ottaa hoi­taak­seen mas­sii­vi­sen pal­ve­lu­ver­kon, sen oli­si olta­va myös ymmär­ret­tä­vä ja yhdis­tet­tä­vä uuden toi­mi­jan pal­ve­lui­ta käyt­tä­vil­le asiak­kail­le ja eten­kin hou­kut­te­le­va sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan sekä pelas­tus­toi­men työn­te­ki­jöil­le. Brän­dil­tä toi­vot­tiin niin tur­vaa kuin tun­net­ta her­käs­sä muu­tos­ten­täy­tei­ses­sä tilan­tees­sa.

Rat­kai­su

Van­hois­ta toi­mi­jois­ta muo­dos­tu­van hyvin­voin­tia­lu­een ja täy­sin uuden tilan­teen brän­di kai­pa­si rei­pas­ta haa­ra-asen­toa: toi­sen jalan oli kuo­vit­ta­va van­has­ta hyvät ja kiil­tä­vät aar­teet, toi­sen tavoi­tel­ta­va tiu­kas­ti jo jotain uut­ta ja uska­lias­ta.

Sik­si Työ­maa loi moni­vai­hei­sen osal­lis­ta­mi­sen mal­lin, jos­sa etsit­tiin pait­si alu­een vah­vuuk­sia myös annet­tiin ihmis­ten ker­toa, mil­lai­sis­ta osa­sis­ta hyvin­voin­tia­lu­een brän­din tulee muo­dos­tua. Ääneen pää­si­vät ete­lä­sa­vo­lai­set – niin asuk­kaat kuin suo­si­tus­sa vapaa-ajan maa­kun­nas­sa aikaan­sa viet­tä­vät mök­ki­läi­set –, lak­kaa­vien orga­ni­saa­tioi­den työn­te­ki­jät sekä hyvin­voin­tia­lu­een päät­tä­jät. Aja­tus­ten ja mie­li­pi­tei­den vii­toit­ta­mal­la polul­la läh­det­tiin ete­ne­mään koh­ti rai­kas­ta ja erot­tu­vaa hyvin­voin­tia­luet­ta, joka oli­si saa­va myös aivan uuden nimen.

Yhtä aikaa brän­din kans­sa muo­toil­tiin myös hyvin­voin­tia­lu­een stra­te­gi­aa. Yhtä­ai­kai­set pro­ses­sit vauh­dit­ti­vat toi­si­aan, mut­ta aset­ti­vat brän­di­työl­le myös uuden­lai­sia yli­tet­tä­viä aito­ja. Eri­tyi­sen tär­ke­ää brän­din luo­mi­ses­sa oli myös maan laa­jui­sen muu­tok­sen aikaan­saa­man mah­dol­li­sen infor­maa­tio­tyh­jyy­den täyt­tä­mi­nen, sil­lä hyvin­voin­tia­lu­een tulee perus­tel­la itsen­sä ymmär­ret­tä­väs­ti joka ker­ta, kun ihmi­nen brän­din koh­taa. Tämän lisäk­si hyvin­voin­tia­lu­een brän­di raken­taa osal­taan myös koko maa­kun­nan ima­goa ja hou­kut­te­le­vuut­ta.

Työs­sä tar­kas­tel­tiin perin­teis­ten emo­tio­naa­lis­ten ja ratio­naa­lis­ten teki­jöi­den rin­nal­la myös eet­ti­siä ja arvo­poh­jai­sia teki­jöi­tä: Mil­lai­nen brän­di on ymmär­ret­tä­vä ja saa­vu­tet­ta­va jokai­sel­le ihmi­sel­le? Mil­lai­set arvot yhdis­ty­vä orga­ni­saa­tio ja eri­lai­set toi­mia­lat voi­vat jakaa?

Kun askel­ku­viot oli­vat sel­vät, luo­va pro­ses­si val­ta­si tans­si­lat­tian.

Lop­pu­tu­los

Ete­lä-Savon hyvin­voin­tia­lue sai yhdes­sä asuk­kai­den, työ­te­ki­jöi­den ja päät­tä­jien kans­sa muo­toil­lun lem­pi­ni­men Eloi­sa. Eloi­sa on ener­gi­nen ja samaan suun­taan kul­ke­va jouk­kio reip­pai­ta ja elä­väi­siä ammat­ti­lai­sia. Muka­va ja ete­lä­sa­vo­lai­seen suu­hun sopi­va Eloi­sa tekee toi­mi­jas­ta ja työ­pai­kas­ta läm­pi­män ja hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vän toi­mi­jan: kuin tyy­pin, jon­ka kans­sa mie­lel­lä­si joi­sit kah­vit.

Eloi­san ilmeen kans­sa itses­tään­sel­vyy­det oli­vat ensim­mäi­se­nä kiel­to­lis­tal­la. Rau­hoit­ta­van sini­sen värin, sydä­mien ja genee­ris­ten työ­vaa­te­ku­vien sijaan läh­det­tiin moder­nil­le ja rävä­käl­le lin­jal­le. Eloi­san ilmeen kan­ta­va ele­ment­ti on koko Ete­lä-Savon alu­een muo­to, jota käy­te­tään niin tun­nuk­ses­sa kuin kiin­nos­ta­vuut­ta tuo­va­na brän­die­le­ment­ti­nä. Muo­to on tut­tu ja aito, mut­ta raik­kaat värit ja ilmeen erot­tu­vuus teke­vät koko­nai­suu­des­ta uuden ja kiin­nos­ta­van. Brän­din pää­vä­ri on roh­kea vih­reä, joka pait­si lai­naa luon­nos­ta myös kur­kot­taa tule­vai­suu­teen. Ilme on teh­ty hul­lut­te­lua var­ten: se tekee kokei­le­mi­ses­ta ja lei­kit­te­lys­tä help­poa, mut­ta antaa vies­teil­le nii­den ansait­se­man sel­keän tilan.

Eloi­san puheen­ta­pa perus­tuu arvos­ta­vuu­teen, roh­keu­teen ja yhden­ver­tai­suu­teen. Näi­hin asioi­hin tii­vis­ty­vät myös brän­din ydin­asiat osaa­vuus, ystä­väl­li­syys ja se, ettei ketään jäte­tä ulko­puo­lel­le. Brän­di­lu­paus kes­kus­te­lee mis­sion ”Myös yhes­sä” kans­sa ja tii­vis­tyy muo­toon ”Yhdes­sä voim­me hyvin”. Suo­men laa­jin elä­män­ko­ke­mus, ihmis­lä­hei­nen toi­min­ta­kult­tuu­ri ja yhtei­söl­li­syys ovat brän­din kes­kei­siä teki­jöi­tä, joil­la teh­dään asiak­kail­le tur­val­li­nen elä­mä, työn­te­ki­jöil­le hou­kut­te­le­va ura ja koko Suo­mel­le kiin­nos­ta­va ja eteen­päin mene­vä osa maa­ta.

NÄISTÄ TYÖMAA VASTASI:

  • Päät­tä­jien, työn­te­ki­jöi­den ja asuk­kai­den osal­lis­ta­mi­nen
  • Brän­din mää­rit­te­ly ja osal­lis­ta­mis­pro­ses­sin löy­dös­ten ana­ly­soin­ti työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn kei­noin
  • Hyvin­voin­tia­lu­een nimen muo­toi­lu
  • Brän­di­lu­paus, his­si­pu­he, kär­ki­vies­tit ja brän­din äänen­sä­vy
  • Hyvin­voin­tia­lu­een visu­aa­li­nen ilme
  • Laa­ja brän­di­kä­si­kir­ja koko­nai­suu­des­saan