fbpx

Myrs­ky Ener­gia

Brand / Visual Identity

Suo­ma­lai­nen ener­gia-alan moniot­te­li­ja ja kirit­tä­jä Myrs­ky Ener­gia tar­vit­si nuo­re­na ja nouse­va­na yhtiö­nä vakuut­ta­van ja mie­leen­pai­nu­van brän­din. Työ­maa muo­toi­li yhtiöl­le luon­non voi­maan luot­ta­vat vies­tit ja ilmeen, jot­ka erot­tu­vat jyke­vyy­del­lään.

Myrsky-logo taustalla, jossa tummapilvinen taivas auringonlaskun aikaan.

Haas­te

Vuon­na 2020 perus­tet­tu Myrs­ky Ener­gia on kes­tä­väm­män tule­vai­suu­den eteen tiu­kas­ti työ­tä teke­vä ener­giayh­tiö. Myrs­ky­läi­set ovat alan mai­nioi­ta ammat­ti­lai­sia, ja yhtiö itses­sään on hui­maa vauh­tia kas­va­va uusiu­tu­van ener­gian suun­nan­näyt­tä­jä Suo­mes­sa. Myrs­ky oli kas­vus­saan ajau­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa sen teke­mä työ tuu­li- ja aurin­ko­voi­man paris­sa oli prii­maa, mut­ta brän­di laa­ha­si jäl­jes­sä eikä yhtiön ima­go vas­tan­nut mie­li­ku­via sii­tä.

Kym­me­niä hank­kei­ta pyö­rit­tä­vä Myrs­ky vaa­ti ään­tä ja ilmia­sua, joka erot­tui­si alan mas­sas­ta ja ker­toi­si yhtä aikaa sekä piin­ko­vas­ta osaa­mi­ses­ta että lem­peäs­tä yhteis­työn kult­tuu­ris­ta. Työ­maa kää­ri hihat ja loi yhdes­sä myrs­ky­läis­ten kans­sa yhtiöl­le brän­din, joka sopii sekä Suo­mes­sa että koko Poh­jo­las­sa mer­kit­tä­vää ase­maa koh­ti kas­va­val­le yhtiöl­le.

Rat­kai­su

Brän­din suun­nit­te­lun perus­ta­na oli­vat niin kyse­lyt kai­kil­le myrs­ky­läi­sil­le ja yhtiön tär­keim­mil­le sidos­ryh­mil­le kuin yhtei­set suun­nit­te­lu­työ­pa­jat Myrs­kyn kans­sa. Yhteis­työn voi­maa koko ole­mas­sao­lon­sa ajan koros­ta­nut yhtiö tah­toi näin kuul­la aidos­ti sekä työn­te­ki­jöi­tään että mui­ta sil­le lähei­siä toi­mi­joi­ta, jot­ta pait­si vies­tin­nän laa­tu myös mää­rä ja kana­vat oli­si­vat vas­taa­not­ta­jien toi­vei­den mukai­sia. Lisäk­si Työ­maa on koko yhteis­työn ajan hank­ki­nut suu­ret mää­rät tie­toa alas­ta ja sii­hen liit­ty­väs­tä kes­kus­te­lus­ta esi­mer­kik­si yhdis­tyk­sil­tä, yksit­täi­sil­tä maa­no­mis­ta­jil­ta ja medias­ta.

Työ­maal­la oival­let­tiin, että uusiu­tu­van ener­gian ala huu­taa ravis­te­lua perin­tei­ses­tä kuvas­tos­taan. Myrs­kyn teh­tä­vä on tuot­taa koti­mais­ta uusiu­tu­vaa ener­gi­aa, joka vah­vis­taa pai­kal­lis­ta elin­voi­maa, paran­taa Suo­men oma­va­rai­suut­ta ja tukee vih­re­ää siir­ty­mää. Sik­si Työ­maa alkoi jalos­taa ide­aa jat­ku­vas­ti uusiu­tu­vas­ta yhtiös­tä, jon­ka yksi tär­keim­mis­tä kump­pa­neis­ta on ympä­ris­tö. Myös muut yhteis­työ­ta­hot Myrs­ky tah­too pitää lähel­lä.

Joh­ta­va­na aja­tuk­se­na oli idea myrs­kyn sil­mäs­tä: tyy­nes­tä ja pil­vet­tö­mäs­tä alu­ees­ta, jon­ka ympä­ril­lä tuu­let ulvo­vat ja sateet rum­mut­ta­vat rajuim­min. Myrs­ky ker­too rehel­li­ses­ti yhteis­kun­nas­sa ja ympä­ris­tös­sään tapah­tu­vis­ta ilmiöis­tä mut­ta ei anna nii­den sekoit­taa itse­ään ja pää­mää­rään­sä. Myrs­ky enna­koi vii­saas­ti tule­via tapah­tu­mia ja pitäi­si kump­pa­nin­sa lähel­lään, tur­val­li­ses­ti myrs­kyn sil­män suo­jis­sa. Aja­tus kas­voi lopul­ta lupauk­sek­si, jon­ka mukaan Myrs­ky on luon­non­voi­mien asial­la.

Lop­pu­tu­los

Brän­di luo­tiin yhteis­työs­sä myrs­ky­läis­ten kans­sa design-työ­pa­jois­sa, jos­sa haet­tiin roh­kei­ta ja erot­tu­via suun­tia Myrs­kyn ole­muk­seen. Sen piti olla moni­puo­li­nen ja mah­dol­lis­taa yhtiön kas­vu ja laa­jen­tu­mi­nen myös nykyi­siä toi­mia­lo­ja laa­je­mak­si. Tavoit­tee­na oli luo­da poh­ja vies­tin­näl­le, joka ei ole pelk­kää tuu­leen huu­te­lua: jotain, joka tukee tule­vai­suu­den vil­le­jä­kin visioi­ta.

Myrs­kyn brän­di tii­vis­tää yti­meen­sä fak­tat Myrs­kys­tä yhtiö­nä, joka on läs­nä, rai­vaa tie­tä ja samal­la arvos­taa aidos­ti teke­mään­sä työ­tä. Brän­di­lu­paus ”Luon­non­voi­mien asial­la” tar­koit­taa sitä, että jokai­nen myrs­ky­läi­nen tie­tää suu­rim­man voi­man löy­ty­vän luon­nos­ta: sen avul­la luo­daan joka päi­vä uut­ta arvoa niin pai­kal­li­ses­ti, kan­sal­li­ses­ti ja tule­vai­suu­des­sa myös poh­jois­mai­ses­ti. Vies­teis­sä näkyy rou­heus ja suo­ruus, mut­ta samal­la myös vakuut­ta­vuus ja läs­nä­olo.

Sama vil­pit­tö­myys vah­vis­tuu myös yhtiön visu­aa­li­ses­sa ilmees­sä. Logon puh­das ja voi­ma­kas font­ti hei­jas­taa sel­keyt­tä ja luon­nol­lis­ta voi­maa. Kuvis­sa koros­tuu luon­non­voi­mien vieh­keys ja vank­kuus. Typo­gra­fia on yti­me­käs, uskot­ta­va ja jämäk­kä – se kes­tää aikaa ja muu­tok­sia. Yksin­ker­tai­sen voi­ma­kas ilme alle­vii­vaa vies­tien suo­ruut­ta.

Myrs­kyn brän­di on herät­tä­nyt pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta niin yhtiön sisäl­lä kuin ulko­puo­lel­la­kin. Tii­vis yhteis­ke­hit­tä­mi­nen on anta­nut posi­tii­vi­sen star­tin brän­din jal­kaut­ta­mi­seen. Työ Myrs­kyn vies­tin­nän kans­sa jat­kuu.

Näis­tä Työ­maa vas­ta­si:

  • Brän­din yhteis­ke­hit­tä­mi­nen kaik­kien myrs­ky­läis­ten kans­sa
  • Sidos­ryh­miä osal­lis­ta­va kyse­ly
  • Brän­din suun­nit­te­lu
  • Brän­di­kä­si­kir­ja: tun­nus ja muut visu­aa­li­set ele­men­tit, brän­di­lu­paus ja ‑ydin, äänen­sä­vy, avain­vies­tit
  • Yhtiön visu­aa­li­set mate­ri­aa­lit kuten doku­ment­ti­poh­jat, esit­teet, mes­su­ma­te­ri­aa­lit ja digi­taa­li­sen vies­tin­nän mate­ri­aa­lit