fbpx

Maqu

Brand / Packaging Design / Visual Identity

Lupaus ravit­se­muk­sel­li­ses­ti parem­mas­ta ja her­kul­li­ses­ta väli­pa­las­ta näkyy ulos­päin! Maku­va­ran uutuus­vä­li­pa­la Maqu, kuten myös sen ilmeen ja vies­tien suun­nit­te­lu, poh­jau­tuu vah­vaan kulut­ta­jaym­mär­ryk­seen.

koh­ti hyvää makua

Maqu-väli­pa­lat syn­tyi­vät, kun Maku­va­ra Oy halusi tar­jo­ta kulut­ta­jil­le ravit­se­muk­sel­li­ses­ti parem­man väli­pa­la­vaih­toeh­don soke­ri­herk­ku­jen sijaan. Yri­tys aloit­ti perus­teel­li­sen pro­jek­tin, jos­sa kehi­tet­tiin väli­pa­la, joka ottaa huo­mioon poh­jois­mai­set ravit­se­mus­suo­si­tuk­set, on maul­taan her­kul­li­nen ja aktii­vi­sel­le ihmi­sel­le hel­pos­ti ja nopeas­ti nau­tit­ta­va. Tuot­teen raa­ka-aineik­si vali­koi­tui­vat aidot hedel­mät, mai­to­pro­teii­ni ja ryp­siöl­jyn peh­meät ras­vat. Lop­pu­tu­los sisäl­tää sopi­vas­sa suh­tees­sa pro­teii­nia, hii­li­hy­draat­te­ja, ras­vaa ja kui­tu­ja sekä yli puo­let hedel­mää – mut­tei lain­kaan lisät­tyä soke­ria tai makeu­tusai­nei­ta.

Maku­va­ra ja Työ­maa tut­ki­vat väli­pa­la­mark­ki­noi­ta ja kulut­ta­jien miel­ty­myk­siä pää­mark­ki­noil­la Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Data ohja­si suun­nit­te­lua ter­veys­tie­tois­ten, vas­tuul­li­suut­ta ja ennen kaik­kea hyvää makua toi­vo­vien kulut­ta­jien odo­tus­ten täyt­tä­mi­sek­si. Syn­tyi Maqu.

Iloisen väriset Maqu-välipalapakkaukset

RAT­KAI­sU

Tut­ki­mus­vai­heen jäl­keen käy­tiin yhtei­nen brän­di­työ­pa­ja, jos­sa mää­ri­tet­tiin tar­kem­mat pää­vies­tit ja koh­de­ryh­mät. Maqu-brän­dis­tä halut­tiin posi­tii­vi­nen, väri­käs ja ren­to. Brän­di­työ­pa­ja­työs­ken­te­lyn lin­jan­ve­don jäl­keen Työ­maa tart­tui toi­meen ja suun­nit­te­li uudel­le tuot­teel­le

Kevääl­lä 2022 Maqu val­loit­ti suo­ma­lais­kaup­po­jen hyl­lyt ja kulut­ta­jat, eikä ihme: val­loit­ta­va on myös tuot­teen filo­so­fian kans­sa käsi kädes­sä kul­ke­va brän­di-ilme.

Värik­kyy­den ja iloi­suu­den rin­nal­la Maqun perus­il­me on sel­keä ja yksin­ker­tai­nen: help­po, kuten väli­pa­la itse. Ilmeen käsin piir­re­tyt kuvi­tuk­set, raik­kaat värit ja ren­to som­mit­te­lu anta­vat tuot­teil­le kons­tai­le­mat­to­man reh­din ja tutun oloi­sen fii­lik­sen. 150 gram­man pak­kauk­sil­le suun­ni­tel­tiin kol­me vaih­toeh­tois­ta ilmet­tä, joi­den vas­taan­ot­to tut­kit­tiin sekä suo­ma­lai­sel­la että ruot­sa­lai­sel­la koh­dey­lei­söl­lä. Tuot­teen nimieh­do­tuk­sia oli niin ikään kol­me. Eri maku­va­ri­aa­tioi­den nimet Mer­ry­ber­ry, Kiwigreen ja Man­go­bee vies­ti­vät hyvän­tuu­li­suut­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti.

lisää maqua

Maqu-tuo­te­per­he laa­je­nee lähi­tu­le­vai­suu­des­sa uusil­la tuot­teil­la, joi­den ulkoa­su muo­tou­tuu jo Työ­maan suun­nit­te­lu­pöy­dil­lä.

Kai­paat­ko asian­tun­ti­jaa kulut­ta­ja­tuot­tei­den mark­ki­noin­nin ja pak­kaus­suun­nit­te­lun mer­keis­sä? Ota yhteys Joriin!

Jori Nis­si­nen, asiak­kuus­joh­ta­ja
jori@tyomaa.com
p. 040 557 4006

Kuvassa koepainatuksia Maqu-välipalapurkkien kääreistä