fbpx

Hir­si-Kas­tel­li

Brand / Content design / Visual Identity / web

Mil­tä uusi muut­to­val­mii­den hir­si­ta­lo­jen toi­mit­ta­ja näyt­tää, kuu­los­taa ja tuok­suu? Vas­ta­sim­me tähän kysy­myk­seen, kun edes­sä oli talo­teh­tai­den mark­kin­ajoh­ta­ja Kas­tel­lin uuden hir­si­ta­lobrän­din nimen, yri­ty­sil­meen, äänen­sä­vyn sekä mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lien ja haku­ko­neop­ti­moi­tu­jen verk­ko­si­vu­jen luo­mi­nen.

Läh­tö­koh­ta

Hir­si-Kas­tel­li on mark­kin­ajoh­ta­ja Kas­tel­li-talot Oy:n vas­taus hir­si­ta­lo­jen voi­mak­kaas­ti kas­va­nee­seen kysyn­tään. Jo vuo­des­ta 1994 yhtä­jak­soi­ses­ti talo­teh­tai­den paa­lu­paik­kaa pitä­nyt Kas­tel­li halusi hyö­dyn­tää pit­käl­le hiot­tua muut­to­val­mii­den oma­ko­ti­ta­lo­jen pro­ses­si­aan lan­see­raa­mal­la uuden lii­ke­toi­min­ta-alu­een, joka kes­kit­tyy pai­nu­mat­to­mas­ta hir­res­tä val­mis­tet­tui­hin moder­nei­hin muut­to­val­mis­ko­tei­hin.

Kas­tel­li-talot on Suo­men oste­tuin talo­merk­ki jo vuo­des­ta 1994 (RTS Oy: Oma­ko­ti­ra­ken­ta­ja­tut­ki­mus 2021/22 SV).

Haas­te

Talo­bis­nes on luot­ta­mus­bis­nes­tä. Onhan oman talon raken­nut­ta­mi­nen yksi elä­män suu­rim­mis­ta panos­tuk­sis­ta. Haas­tee­na oli raken­taa tyh­jäl­tä pöy­däl­tä ohi­tus­kais­ta suo­raan hir­si­ta­lois­ta haa­vei­le­vien kodi­nos­ta­jien top-of-mind-lis­tal­le. Samal­la tavoit­tee­na oli vakuut­taa hei­dät kau­pak­si asti ilman, että talo­teh­tail­le elin­tär­kei­tä taloe­sit­te­ly­jä oli vie­lä mah­dol­lis­ta jär­jes­tää.

Suun­nit­te­lua edel­si Luo­van Työ­maan jär­jes­tä­mä brän­diworks­hop kas­tel­li­lais­ten kans­sa, jos­sa perat­tiin Kas­tel­li-talot Oy:n ja lan­see­rat­ta­van hir­si­ta­lobrän­din­sä haas­teet, vah­vuu­det, erot­tu­vuus­te­ki­jät sekä tule­vai­suu­den asu­mi­sen tren­dit huo­lel­li­ses­ti.

Luo­va rat­kai­su

Luot­ta­mus ja laa­tu­mie­li­ku­va pää­tet­tiin syn­nyt­tää hyö­dyn­tä­mäl­lä Kas­tel­lin pit­kää, yli 30 000 raken­ne­tun talon koke­mus­ta ja tuo­mal­la esiin Kas­tel­li-kas­vo­ja kotien taka­na. Hir­si-Kas­tel­li on nime­nä sel­keä ja saa tuli­tu­kea emo-Kas­tel­lin tut­ki­tus­ti yli­voi­mai­ses­ta tun­net­tuu­des­ta. Ideoim­me myös talo­mal­lis­to­jen nimet Ais­ti, Väre ja Tun­tu. Nimiin halut­tiin mukaan hir­si­ko­tei­hin sopi­vaa tun­net­ta ja hyvää oloa.

Yri­tys­tun­nus syn­tyi help­po­lu­kui­ses­ta fon­tis­ta sekä logoon yhdis­te­tys­tä tyy­li­tel­lys­tä ja moni­käyt­töi­ses­tä kävys­tä. Käpy vie aja­tuk­set miel­tä rau­hoit­ta­vaan met­sään ja uuden alkuun – juu­ri kuten uusi oma hir­si­ko­ti. Käpy on logos­sa väli­merk­ki­nä ja muu­al­la moni­käyt­töi­nen tun­nis­te-ele­ment­ti, joka toi­mii hyvin pie­nis­sä ja han­ka­lis­sa­kin tilois­sa, kuten favico­ni­na.

Loim­me Hir­si-Kas­tel­lin moder­neil­le hir­si­ko­deil­le sel­keän, havu­met­säi­sen raik­kaan ja läm­pöi­sen ilmeen, joka on help­po jal­kaut­taa eri­lai­sis­sa ja ‑kokoi­sis­sa mate­ri­aa­leis­sa sekä mediois­sa – Hir­si-Kas­tel­lin toi­mi­pis­tei­tä ja vuo­sit­tai­sia asun­to­mes­su­ja unoh­ta­mat­ta. Väri­maa­il­mak­si valit­tiin syvä havu­met­sän vih­reä ja läm­pöi­set puun sävyt, tehos­te­vä­reik­si oljen­kel­tai­nen ja keväi­sen kir­kas leh­ti­vih­reä. Eri toi­mi­joi­den, kuten hir­si­ta­lo­kaup­piai­den, on help­po hyö­dyn­tää sel­ke­ää, hir­ren tuok­sua ja kodin läm­pöä huo­ku­vaa yri­ty­sil­met­tä.

Avain­sa­no­ja suun­nit­te­lus­sa oli­vat luon­nol­li­suus, help­pous, vas­tuul­li­suus, hen­git­tä­vyys, moder­nius, valoi­suus ja laa­duk­kuus. Tek­ni­syy­den ja raken­ta­mi­sen sijaan koros­te­taan lop­pu­tu­los­ta: elä­mää uudes­sa kom­pro­mis­sit­to­mas­sa unel­ma­ko­dis­sa. Kuva­stra­te­gian, brän­di­va­lo­ku­vien ja äänen­sä­vyn suun­nit­te­lu oli­vat kes­kei­nen osa onnis­tu­nut­ta lop­pu­tu­los­ta.

Suun­nit­te­lim­me Hir­si-Kas­tel­lil­le pal­ve­le­vat, res­pon­sii­vi­set ja haku­ko­neop­ti­moi­dut net­ti­si­vut, some­stra­te­gian sekä myyn­nin mate­ri­aa­lit mes­su­pis­tei­tä unoh­ta­mat­ta. Laa­tua huo­ku­va ja kos­ke­tusais­til­le luon­nol­li­sel­ta tun­tu­va talo­kir­ja on sekin käsia­laam­me.

Ideoim­me Hir­si-Kas­tel­lin lan­see­raus­kam­pan­jan ja raken­sim­me asiak­kaan kans­sa tii­viis­sä yhteis­työs­sä mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon, mikä on jaet­tu mai­non­nan ja vies­tin­nän tee­moi­tet­tui­hin kam­pan­ja­ko­ko­nai­suuk­siin sekä digi­taa­li­sis­sa että perin­tei­sis­sä mediois­sa.

Lop­pu­tu­los

Hir­si-Kas­tel­lin lan­see­raus­vuon­na saa­vu­tim­me ja yli­tim­me lii­ke­toi­min­ta-alu­eel­le ase­te­tut numee­ri­set myyn­ti­ta­voit­teet, ja mai­non­nan toteu­tuk­set herät­ti­vät voi­mak­kaas­ti huo­mio­ta alan kes­kiar­voon näh­den.

Lisäk­si suun­ni­tel­mal­li­nen ja joh­don­mu­kai­nen digi­te­ke­mi­nen on gene­roi­nut lii­de­jä ja laa­du­kas­ta lii­ken­net­tä sivus­tol­le sekä Googlen ja sosi­aa­li­sen median kaut­ta. Uuden lii­ke­toi­min­ta-alu­een myyn­ti on jat­ka­nut kehit­ty­mis­tä tavoit­tei­den mukai­ses­ti ja vuon­na 2022 Hir­si-Kas­tel­li teki asun­to­mes­su­de­byyt­tin­sä Naan­ta­lin Asun­to­mes­suil­la.