fbpx

Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve

Visual Identity

Luo­va Työ­maa tuu­na­si Kult­tuu­ri­ta­lo Val­veel­le vil­lin ja tai­teel­li­sen ilmeen, joka nojaa yhteen perus­i­de­aan: yksin­ker­tai­nen voi olla leik­ki­sää ja per­soo­nal­lis­ta.

LÄHTÖKOHTA

Kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve on oulu­lai­sen kult­tuu­rio­saa­mi­sen ja ‑naut­ti­mi­sen sydän, joka tar­jo­aa pait­si kult­tuu­ri­ma­ke­aa mahan täy­del­tä kai­ken ikäi­sil­le myös tilat lukui­sil­le eri tai­tee­na­lo­jen ammat­ti­lai­sil­le. Mil­jöö on uniik­ki ja kan­sain­vä­li­nen: paik­ka, jos­sa eri­lai­set ihmi­set oikeas­ti koh­taa­vat. Oulun kau­pun­gin brän­din uudis­tut­tua myös Val­ve tar­vit­si tuo­reem­man ilmeen.

HAASTE

Val­veen vies­tin­tä on muut­tu­nut entis­tä­kin moni­puo­li­sem­mak­si ja moni­ka­na­vai­sem­mak­si. Vuo­des­ta 2008 asti käy­tös­sä ollut van­ha ilme ei enää istu­nut nyky­me­dioi­hin sula­vas­ti, eikä se istu­nut yhteen Oulun brän­din kans­sa. Jokai­sel­le kult­tuu­rin­näl­käi­sel­le tar­jon­tan­sa avaa­va­na toi­mi­ja­na Val­veen ilmeen tuli olla tuo­reen ja iloi­sen lisäk­si myös saa­vu­tet­ta­va. Sen avul­la piti myös hel­pot­taa vies­ti­mis­tä sel­lai­ses­ta Val­veen toi­min­nas­ta, joka tapah­tuu fyy­si­ses­ti muu­al­la kuin kult­tuu­ri­ta­los­sa.

RATKAISU

Työ­maa loi Val­veel­le unii­kin, vauh­dik­kaan ja saa­vu­tet­ta­van ilme, joka lai­naa sopi­vas­ti Oulun uuden brän­din ilmees­tä mut­ta sei­soo kui­ten­kin vah­va­na omil­la jaloil­laan. 

Logo on jyke­vä ja sel­keä. Se saa muo­to­kie­len­sä Oulun omas­ta Oulun Graa­di ‑fon­tis­ta: V‑kirjaimesta etsit­tiin tun­nis­tet­ta­va puo­li­suun­ni­kas, jon­ka vih­jaa Val­vees­ta kult­tuu­ri­ta­lol­le omi­nai­sel­la taval­la – tai­tees­sa kaik­kea ei tar­vit­se ker­toa heti. Logon V‑elementti monis­tuu graa­fi­sek­si lei­kik­si eri mate­ri­aa­leis­sa.

Ilmees­sä muo­dot pää­se­vät vil­liin leik­kiin eri värien ja eri­kois­ten aset­te­lu­jen kaut­ta. Näin raken­ne­taan lopu­ton vari­aa­tio eri­lai­sis­ta pin­nois­ta ja kuviois­ta, joil­la voi­daan kuva­ta hyvin sitä kaik­kea, mitä Val­ve on.

LOPPUTULOS

Val­ve kat­taa värik­kään ja moni­ta­hoi­sen pale­tin kult­tuu­ria, mikä voi näyt­tää lähes mil­tä tahan­sa. Kult­tuu­ri­ta­lo on muun muas­sa tans­sia, elo­ku­vaa, kuva­tai­det­ta, valo­ku­vaa, fes­ta­rei­ta, sar­ja­ku­vaa, kurs­se­ja, ani­maa­tio­ta, ja ilmeen muo­dot ja värit tai­pu­vat kuvaa­maan koko kult­tuu­rin kir­joa. Tai­teen ja kult­tuu­rin vapaus pää­see ilmees­sä val­loil­leen haus­kal­la ja mukaan­sa tem­paa­val­la taval­la. 

Kult­tuu­ri ei aina mah­du sään­tö­jen sisään, joten Val­veen ilme­kään ei aina pysy anne­tuis­sa raa­meis­sa. Sil­ti ilme koko­aa kai­ken Val­veen toi­min­nan yhteen ja yhte­näi­sek­si. 

Uusi Kult­tuu­ri Val­ve ‑logo vapaut­taa Val­veen fyy­si­sen kult­tuu­ri­ta­lon lie­as­ta. Vaik­ka iso osa kult­tuu­ris­ta on edel­leen upean oulu­lai­sen raken­nuk­sen sisäl­lä, on Val­ve koko­nai­suu­te­na mis­sä vain on tai­tees­ta elä­viä ja kult­tuu­ria rakas­ta­via ihmi­siä.

Näis­tä Työ­maa vas­ta­si: