fbpx

Lemoní

Brand / Packaging Design / Visual Identity

Luo­va Työ­maa tart­tui ilol­la sivel­ti­meen ja kynään, kun laa­tuo­lui­den maa­han­tuon­tiin eri­kois­tu­nut Brews4U oli tuo­mas­sa uut­ta olut­ta mark­ki­noil­le. Uusi sit­ruu­nal­la maus­tet­tu ja maku­pro­fii­lil­taan help­po lage­ro­lut kai­pa­si lan­see­rauk­seen visu­aa­li­sen ilmeen sekä nimen.

Haas­te

Tämän päi­vän päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen juo­ma­hyl­lyt not­ku­vat eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja arte­saa­nio­lui­neen, ja uusia mie­len­kiin­toi­sia tuot­tei­ta put­kah­te­lee kuin sie­niä sateel­la. Kuin­ka erot­tau­tua monen­kir­ja­vis­ta hyl­lys­tä ilman suu­ria mark­ki­noin­ti­pa­nos­tuk­sia ja vies­tiä koh­de­ryh­mäl­le yhdel­lä sil­mäyk­sel­lä, min­kä­lai­ses­ta tuot­tees­ta on kyse?

Mikä raik­kaak­si
nimek­si uutuu­del­le?

Nimen tuli olla sekä Suo­men että kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le sopi­va. Läh­tö­koh­ta­na oli, että nimi on tun­nis­tet­ta­va ja hel­pos­ti muis­tet­ta­va, kos­ka kysees­sä oli koko­naan uusi tuo­te. Sen tuli erot­tua kil­pai­li­jois­ta ilman api­noin­tia ja herät­tää eten­kin pää­koh­de­ryh­män spon­taa­ni kiin­nos­tus kau­pan hyl­lyl­lä.

Uuden tuot­teen koh­de­ryh­mäk­si oli mää­ri­tel­ty kokei­lun­ha­luis­ten olui­den ystä­vien lisäk­si eri­tyi­ses­ti help­po­ja juo­mia arvos­ta­vat, ei oluis­ta niin kiin­nos­tu­neet kevyem­pien juo­mien suo­si­jat.

Suun­nit­te­lun läh­tö­aja­tuk­se­na oli, että hyvä nimi on tart­tu­va ja ker­too jota­kin tuot­tees­ta, mut­ta kaik­kea sen ei tar­vit­se ava­ta. Nimi voi olla myös vain nimi, kun­han se ei herä­tä vää­rän­lai­sia miel­leyh­ty­miä. Craft-olui­den ja ‑sii­de­rei­den maa­il­mas­sa nimes­sä saa olla myös leik­ki­syyt­tä.

Nimek­si ideoi­tiin Lemo­ni, joka vie aja­tuk­set suo­raan juo­man sit­ruu­nai­seen maku­maa­il­maan. Se yhdis­tää näp­pä­räs­ti englan­nin ja suo­men kie­len, sisäl­tää pirs­kah­duk­sen väli­me­rel­lis­tä nuot­tia, ja on simp­pe­lil­lä taval­la mie­leen­pai­nu­va. Lemo­ni sopii moneen suu­hun, eikä ole lii­an moni­mut­kai­nen kv-mark­ki­noil­le.

Pak­kausil­meen
suun­nit­te­lu

Lemo­nin tapauk­ses­sa tuo­te­pak­kaus oli yhtä kuin lan­see­raus sosi­aa­li­sen median näky­vyy­den lisäk­si. Kuin­ka siis saa­da kulut­ta­ja poi­mi­maan mark­ki­noil­le put­kah­ta­va maus­tet­tu lage­ruu­tuus päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­po­jen juo­mao­sas­toil­ta ilman mer­kit­tä­viä mark­ki­noin­ti­pa­nos­tuk­sia? 

Pak­kausil­meen suun­nit­te­lun poh­ja­työ­nä teim­me kil­pai­li­ja-ana­lyy­sin: mil­tä kau­pan hyl­lyt näyt­tä­vät ja min­kä­lai­nen pak­kaus erot­tui­si siel­tä eduk­seen.

Vaik­ka hil­jat­tain Suo­mes­sa­kin tren­dan­neis­ta rad­ler-juo­mis­ta innos­tu­neet oli­vat yksi tär­keä osa koh­de­ryh­mää, olen­nais­ta oli myös erot­tua riit­tä­väs­ti rad­le­reis­ta, jot­ta kulut­ta­ja ei ereh­dyk­ses­sä sekoi­ta lager­vah­vuis­ta Lemo­nia mata­la-alko­ho­li­seen, mut­ta yhtä lail­la sit­ruu­nai­seen rad­ler-kate­go­ri­aan.

Näi­den poh­jal­ta suun­nit­te­lim­me Lemo­nil­le moder­nin pel­kis­te­tyn ulkoa­sun, joka erot­tuu juo­ma­hyl­lys­tä graa­fi­sel­la ja raik­kaal­la ilmeel­lään, ja jon­ka voi näh­dä iske­vän sil­mää myös ret­roi­lul­le.

Lemo­nin kepeys ja sit­ruu­nai­suus tuo­tiin pak­kauk­seen hil­li­tyn tyy­lik­kääs­ti värien kei­noin, lii­kaa esit­tä­vyyt­tä vält­täen. Maku­maa­il­ma on sil­ti löy­det­tä­vis­sä tuot­tees­ta heti ensi­sil­mäyk­sel­lä. Tyy­li­tel­lyn viit­teel­li­nen kel­tai­nen muo­to vie aja­tuk­set pait­si sit­ruu­naan myös helot­ta­vaan aurin­koon – sopii­han tuo­te­kin eri­tyi­sen hyvin hel­teis­ten kesä­päi­vien vir­vok­keek­si. Töl­kin siro slim-pro­fii­li tekee pak­kauk­ses­ta kevyem­män näköi­sen.

Tuo­te­ni­men typo­gra­fias­sa aal­toi­le­va peh­meys ja pie­ni lei­kil­li­syys huo­ku­vat Lemo­nin hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vää luon­net­ta. Sit­ruu­nai­suus on tuo­tu myös kir­jai­mel­li­ses­ti pis­teek­si i:n pääl­le, jos­sa voi näh­dä sit­ruu­nan­leh­den.

Lemo­nin ilme on suun­ni­tel­tu niin, että sii­tä on help­poa ja her­kul­lis­ta toteut­taa myös erot­tu­via some­vi­sua­li­soin­te­ja sekä graa­fi­sen tyy­lik­käi­tä POS-mate­ri­aa­le­ja ja pai­no­tuot­tei­ta mark­ki­noin­nin tar­pei­siin.

Näis­tä Luo­va Työ­maa vas­ta­si:

Pak­kausil­me
Slo­gan ja teks­ti­suun­nit­te­lu
Some­mark­ki­noin­ti myös muil­le Brews4U-tuot­teil­le

Ah, sit­ruu­na. Mikä kruu­nu raik­kaal­le ja hyväl­le lage­ro­luel­le. For the love of hops and lemon!