fbpx

OSAOn työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va

Campaign / Content design / Video / Visual Identity

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO rek­ry­toi vuo­des­sa noin 100 uut­ta ammat­ti­lais­ta, mikä vaa­tii työ­nan­ta­jabrän­dil­tä puhut­te­le­vuut­ta ja mie­leen­pai­nu­vuut­ta. Työ­maa pen­koi yhdes­sä osao­lais­ten kans­sa kaik­ki OSAOn par­haat puo­let esiin ja tii­vis­ti niis­tä osu­van työ­nan­ta­ja­lu­pauk­sen ja kam­pan­jan, jon­ka pää­osas­sa ovat lap­suu­den haa­veet. Teko­ä­lyä­kään ei unoh­det­tu työs­sä.

Haas­te

OSAOs­sa on vuo­sit­tain auki pyö­reä sata työ­paik­kaa niin ope­tusa­lan teh­tä­viin kuin eri­lai­siin ope­tuk­sen tuki­pal­ve­lui­hin ja ison kou­lu­tuk­sen­jär­jes­tä­jän moni­puo­li­siin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin. Rek­ry­toin­ti on siis kau­niis­ti kuvat­tu­na koko­päi­väi­nen haas­te. Vuon­na 2022 toteu­te­tun Luottamus&Maine-tutkimuksen myö­tä OSAOs­sa todet­tiin, että mai­ne työ­nan­ta­ja­na kai­pa­si pöl­läy­tys­tä. Tie­dos­sa oli, että työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van raken­ta­mi­sen pitää olla muu­ta­kin kuin vies­tin­tää avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta, ja omia hyviä ammat­ti­lai­sia­kin pitäi­si vaa­lia – pito­voi­ma oli aina­kin yhtä tär­ke­ää kuin veto­voi­ma.

Työ­maa tart­tui toi­meen ja läh­ti ravis­te­le­maan yhdes­sä OSAOn kans­sa isol­le toi­mi­jal­le huip­pu­tär­ke­ää rek­ry­vies­tin­tää ja tuo­maan kuu­lu­viin tosi­asioi­ta – OSAO kun on häpei­le­mät­tö­män hie­no työ­paik­ka.

Rat­kai­su

Aito työ­nan­ta­ja­ku­va ei syn­ny ilman aito­ja koke­muk­sia: sik­si jär­jes­tim­me OSAOn eri ammat­ti­ryh­mien kans­sa työ­pa­jo­ja, jois­sa käsi­tel­tiin OSAOn vah­vuuk­sia työ­nan­ta­ja­na. Työ­pa­jois­sa pureu­duim­me osao­lais­ten omiin koke­muk­siin, 2020-luvun rek­ry­toin­tit­ren­dei­hin ja tie­ten­kin työ­hön OSAOs­sa – emme vain auvoi­siin asioi­hin vaan myös kehi­tys­koh­tei­siin.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa läh­det­tiin pur­ka­maan työ­nan­ta­ja­lu­pauk­sen muo­toon arvo­lu­paus­kar­tan avul­la. Monien eri mie­li­pi­tei­den yhteen­so­vit­ta­mi­nen ei tuot­ta­nut vai­keuk­sia Työ­maal­le, sil­lä tär­keim­mis­tä asiois­ta val­lit­si kau­nis kon­sen­sus. Kol­mio­sai­nen lupaus lis­taa OSAOn vah­vuu­det ja tavoit­teet ja toi­mii rek­ry­toin­ti­vies­tin­nän poh­ja­na:

1. OSAO on häpei­le­mät­tö­män hie­no työ­paik­ka, joka pur­su­aa posi­tii­vis­ta amis­hen­keä.

Työs­tään, työyh­tei­sös­tään ja orga­ni­saa­tios­ta voi olla aidos­ti ylpeä. Kult­tuu­rim­me raken­tuu kii­tok­sel­le ja työm­me mer­ki­tys tule­vai­suu­den osaa­jien luo­mi­sel­le.

2. OSAOs­sa tuu­na­taan työ­tä luo­vuu­del­la.

Tar­joam­me monen­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen paris­sa. Meil­lä voit toteut­taa itseä­si arvos­tit sit­ten työn ja vapaa-ajan tasa­pai­noa tai saa­vu­tuk­sia ja ural­la ete­ne­mis­tä. Teem­me työ­tä yhdes­sä toi­siam­me tukien. Moder­nit työym­pä­ris­töt teke­vät työs­tä ja kehit­tä­mi­ses­tä help­poa.

3. Paras paik­ka pala­ta ja inhi­mil­li­nen koke­mus hakea.

OSAO on niin hie­no työ­paik­ka, että sin­ne halu­aa tul­la takai­sin töi­hin – olit sit­ten enti­nen työn­te­ki­jä tai opis­ke­li­ja. OSAOs­sa kaik­ki haki­jat koh­da­taan yhden­ver­tai­si­na ja oman­lai­si­naan arvok­kai­na.

Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va­kam­pan­jan halut­tiin ole­van aito ja eri­lais­ta­va, OSAOn brän­diin kiin­teäs­ti yhdis­ty­vä ja työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­siin perus­tu­va. Kam­pan­jan täy­tyy toi­mia koko­nai­se­na vies­tin­tä­kon­sep­ti­na, joka ei jää otsik­ko­ta­sol­le vaan ker­too työ­pai­kan tari­naa työn­te­ki­jöi­den omin sanoin. Se perus­tuu OSAOn pää­vies­tiin ”Kaik­ki on mah­dol­lis­ta”, joka toi­mii kon­sep­ti­na ja poh­ja­na kai­kel­le OSAOn teke­mi­sel­le.

Mie­tin­tä­mys­syt pääs­sään Työ­maan tii­mi päät­ti ottaa alle aika­ko­neen ja mat­kus­taa makus­te­le­maan tari­noi­ta ajal­ta ennen töi­tä – mitä ural­ta oli­si toi­vo­nut pie­ne­nä? Ovat­ko ne unel­mat tul­leet toteen?

Ja tot­ta tosi­aan: kaik­ki OSAOs­ta löy­det­ty hyvä voi toteut­taa lap­suu­den unel­mia – mis­tään ei tar­vit­se tin­kiä. Halusim­me siis ker­toa osao­lais­ten omia tari­noi­ta pei­la­ten nii­tä haa­vei­siin, jot­ka oli­vat peräi­sin vuo­sien tai vuo­si­kym­men­ten takaa.

Haa­veet herä­si­vät eloon teko­ä­lyn voi­min. Yhteis­työs­sä teko­ä­ly­ku­va­tuo­tan­to­jen osaa­ja Ant­ti Karp­pi­sen kans­sa toteu­tim­me kuva­sar­jan osao­lai­sis­ta lap­suu­ten­sa haa­vei­den ympä­röi­mi­nä ja yhdis­tim­me ne ihmis­ten nykyi­siin työn­ku­viin OSAOs­sa. Tuo­tan­to, joka oli­si ollut han­ka­laa ja kädet sito­vaa toteut­taa valo­ku­vauk­sen kei­noin, muut­tui teko­ä­lyn kans­sa mah­dol­li­suu­dek­si.

Lop­pu­tu­los

Haus­ka ja tun­tei­siin vetoa­va kam­pan­ja puhut­te­lee monen­lai­sia ihmi­siä, sil­lä meil­lä kai­kil­la­han on ollut jos­kus lap­suu­den haa­vei­ta. Tari­nat ja kuvat osao­lai­sis­ta lap­suu­den haa­vei­neen luo­vat koko­nai­suu­den, jol­la on mah­dol­lis­ta herät­tää kiin­nos­tus mis­sä tahan­sa rek­ry­toin­nin kana­vas­sa. Eten­kin kana­va­va­li­kon moni­puo­lis­ta­mi­nen ja ole­mas­sa ole­vis­sa kana­vis­sa erot­tu­mi­nen onnis­tu­vat nyt vies­tin­nän kon­sep­tin avul­la hel­pos­ti.

Kam­pan­jas­sa ääni on annet­tu OSAOn omil­le työn­te­ki­jöil­le. Sik­si Kaik­ki on mah­dol­lis­ta ‑slo­gan saa vank­kaa uskot­ta­vuut­ta ja syve­nee aidok­si asiak­si. Kam­pan­ja koko­nai­suu­te­na on ilah­dut­ta­nut Työ­maan ja OSAOn lisäk­si myös kump­pa­nia: Ant­ti Karp­pi­nen tote­si aiheen olleen muka­va ja haas­ta­neen hän­tä löy­tä­mään oikean toteu­tus­ta­van, jot­ta kam­pan­jas­sa voi­daan näyt­tää sekä unel­mien ammat­ti että ihmi­sen itsen­sä näköi­nen hen­ki­lö. Kon­sep­ti sovel­tui Karp­pi­sen mukaan äärim­mäi­sen hyvin teko­ä­ly­to­teu­tuk­sek­si.

Lop­pu­tu­lok­se­na syn­tyi­vät videot, ääni­mai­nok­set, artik­ke­lit ja lyhyet tari­nat kuvi­neen, jot­ka vie­vät mat­kal­le lap­suu­den unel­mis­ta tule­vai­suu­den mah­dol­li­suuk­siin. Ne tuke­vat kuvaa OSAOs­ta työ­nan­ta­ja­na, joka muis­taa myös ne ehkä jo unoh­tu­neet unel­mat vuo­sien takaa ja ottaa teh­tä­väk­seen toteut­taa ne.

Lue lisää kam­pan­jas­ta ja OSAOs­ta työ­paik­ka­na.