fbpx

Kas­tel­li

Brand / Campaign / Content design / Digital Service Design / UI / Visual Identity

Oma­ko­ti­ta­lo­jen ykkö­nen Kas­tel­li luot­ti mark­ki­noin­tin­sa ja brän­din kehi­tyk­sen Työ­maan käsiin. Miten paran­taa mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän avul­la mark­kin­ajoh­ta­jan mie­li­ku­vaa enti­ses­tään ja var­mis­taa paa­lu­paik­ka myös tule­vai­suu­des­sa? Brän­din kir­kas­tuk­sen jäl­kei­set tulok­set puhu­vat puo­les­taan.

Haas­te

Kas­tel­li on pitä­nyt kär­ki­si­jaa Suo­men arvos­te­tuim­pa­na ja yli­voi­mai­ses­ti oste­tuim­pa­na talo­merk­ki­nä val­ta­kun­nal­li­sis­sa raken­ta­ja­tut­ki­muk­sis­sa jo vuo­des­ta 1994 alkaen.1 Mark­kin­ajoh­ta­juu­den yllä­pi­tä­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin tai­toa ja uskal­lus­ta uudis­tua sekä enna­koi­da asu­mi­sen muu­tok­set ja megat­ren­dit kil­pai­li­joi­den kiries­sä etu­mat­kaa kiin­ni.

Kas­tel­li vas­taa oival­li­ses­ti kau­pun­gis­tu­mi­sen haas­tee­seen tont­ti­ko­ko­jen ja ker­ros­ne­liöi­den pie­nen­tyes­sä tar­joa­mal­la kom­pak­te­ja, toi­mi­via ja yksi­löl­li­siä rat­kai­su­ja ihmis­ten tar­pei­siin. Kas­tel­li halusi hakea kas­vua kau­pun­geis­ta ja vah­vis­taa jalan­si­jaan­sa eri­tyi­ses­ti pre­mium- ja muut­to­val­mis­ka­te­go­riois­sa. Haas­tee­na oli tavoit­taa uudet koh­de­ryh­mät ja puhu­tel­la urbaa­ne­ja, laa­tu­tie­toi­sia sekä help­pout­ta arvos­ta­via kodin osta­jia ihmis­lä­hei­ses­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti.

Pit­kään pal­vel­lut yri­ty­sil­me kai­pa­si moder­ni­soin­tia näyt­tääk­seen hou­kut­te­le­val­ta myös uusil­le koh­de­ryh­mil­le. Laa­ja, pit­käi­käi­nen net­ti­si­vus­to kai­pa­si puo­les­taan sel­keyt­tä ja entis­tä parem­paa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta. Sul­jet­tu jul­kai­sua­lus­ta kan­nat­ti vaih­taa nyky­ai­kai­seen, avoi­meen jul­kai­su­jär­jes­tel­mään, mikä oli myös asiak­kaam­me eduk­si hel­pon päi­vi­tet­tä­vyy­den vuok­si. 

Kas­tel­lin moni­puo­li­nen ja todel­la kat­ta­va pal­ve­lu­tar­jon­ta ja toi­min­ta­mal­lit oli­vat eit­tä­mät­tä kun­nos­sa, mut­ta miten niis­tä väli­te­tään läm­min tun­ne ja luot­ta­mus, mikä kotiin ja asu­mi­seen vah­vas­ti liit­tyy?

Rat­kai­su

Toi­mi­va mark­ki­noin­ti syn­tyy vain asiak­kaan bis­nek­sen ja yri­tys­kult­tuu­rin syväl­li­ses­tä ymmär­tä­mi­ses­tä. Niin­pä jär­jes­tim­me Kas­tel­lin hen­ki­lös­töl­le brän­diworks­ho­pin seu­loak­sem­me esiin kotien ykkö­sen aidot haas­teet sekä vah­vuu­det. Yri­tyk­sen omaa väkeä kuun­nel­len ja osal­lis­taen loim­me mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän timan­tin­ko­van kon­sep­tin, jon­ka yti­me­nä lois­ta­vat sekä kotien ykkö­sen brän­dil­li­set että tak­ti­set kär­ki­vies­tit.

Kas­tel­lin yri­ty­sil­me tuo­tiin tähän päi­vään, pit­käi­käi­sen ilmeen tun­nis­tet­ta­vuus säi­lyt­täen. Logo moder­ni­soi­tiin, pää­vä­rit kir­kas­tet­tiin ja nii­den rin­nal­le tuo­tiin asu­mi­sen unel­mia tuke­vaa peh­meyt­tä uusin tehos­te­vä­rein. Kuva­stra­te­gian, brän­di­va­lo­ku­vien ja äänen­sä­vyn suun­nit­te­lu oli­vat kes­kei­nen osa onnis­tu­nut­ta lop­pu­tu­los­ta.

Uusi päi­vi­tet­ty ilme ja vies­tit herä­si­vät eloon kai­kis­sa mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leis­sa.

Luo­va Työ­maa mm.:

Yhte­nä tun­nis­tet­tu­na vah­vuu­te­na ovat ammat­ti­lai­set Kas­tel­li-kotien taka­na. Nämä läm­pöi­set ja asiak­kaan­sa ykkö­sek­si nos­ta­vat Kas­tel­li-kas­vot näky­vät ja kuu­lu­vat vies­tin­näs­sä nyt päi­vit­täis­ten asia­kas­koh­taa­mis­ten lisäk­si moni­ka­na­vai­ses­ti. Tek­ni­syy­den sijaan Kas­tel­lin moni­ää­ni­nen per­he luo läm­pi­män tun­nel­man ja puhuu ihmi­sel­tä ihmi­sel­le.

Tulok­set

RTS:n Oma­ko­ti­ra­ken­ta­ja­tut­ki­muk­ses­sa vuon­na 2021 mark­kin­ajoh­ta­ja Kas­tel­li valit­tiin jäl­leen arvos­te­tuim­mak­si ja oste­tuim­mak­si talo­mer­kik­si kas­vat­taen samal­la ennen uudis­tus­ta hii­pu­nut­ta etu­mat­kaan­sa kil­pai­li­joi­hin. Sama­na vuon­na Kas­tel­li myi enem­män talo­ja kuin kos­kaan aikai­sem­min, kas­vat­ti lii­ke­vaih­to­aan 25,5 mil­joo­nal­la eurol­la ja lii­ke­voit­to­aan 1,8 mil­joo­nal­la eurol­la. Kas­tel­lin verk­ko­si­vut ja esit­teet myös arvos­tet­tiin tut­ki­muk­ses­sa ensim­mäi­sel­le sijal­le koke­mus- ja mie­li­ku­vis­sa.1

Jo ennen uudis­tus­ta Kas­tel­lin pit­käi­käis­ten verk­ko­si­vu­jen orgaa­ni­nen lii­ken­ne oli poik­keuk­sel­li­sen hyväl­lä tolal­la ja hakusa­nat sijoit­tui­vat haku­tu­lok­sis­sa ver­rat­tain ylös. Tyy­pil­li­ses­ti verk­ko­si­vu-uudis­tuk­sis­sa haku­ko­ne­tu­lok­set not­kah­ta­vat het­kel­li­ses­ti, ja mikä­li uudis­tus­ta ei teh­dä ammat­ti­mai­ses­ti ja oikein, jul­kai­sua­lus­tan vaih­dos­sa on vaa­ra­na menet­tää vuo­sien saa­tos­sa ansait­tu näky­vyys, jota ei rahal­la voi ostaa. Net­ti­si­vu-uudis­tuk­ses­sa onnis­tuim­me pait­si säi­lyt­tä­mään jo ansai­tun haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den, myös paran­ta­maan sitä enti­ses­tään SEO-opti­moin­til­la.