fbpx

Koor­di­naat­ti

Visual Identity

Työ­maa loi osaa­mis­kes­kus Koor­di­naa­til­le visu­aa­li­sen ilmeen logoi­neen, typo­gra­fioi­neen ja väri­maa­il­moi­neen.

Osaa­mis­kes­kus tukee nuor­ten mah­dol­li­suuk­sia saa­da tie­toa ja neu­von­taa

Koor­di­naat­ti on ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön alai­nen osaa­mis­kes­kus, jon­ka pää­teh­tä­vä on tukea sitä, että Suo­mes­sa asu­vil­la nuo­ril­la on laa­duk­kaat nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­pal­ve­lut käy­tös­sään.

Koor­di­naat­ti pal­ve­lee ja opas­taa nuo­ri­soa­lan toi­mi­joi­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti osa­na Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­ta. Aja­tuk­se­na on, että kai­kil­la Suo­mes­sa asu­vil­la nuo­ril­la tulee olla tasa­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det saa­da tie­toa, vai­kut­taa ja osal­lis­tua.

Osaa­mis­kes­kus Koor­di­naat­ti tar­vit­si uuden visu­aa­li­sen iden­ti­tee­tin, jon­ka kes­kiös­sä on uusi logo. Lisäk­si tar­vit­tiin pal­jon mate­ri­aa­le­ja ja kon­sep­ti sii­tä, miten värit ja kuvat elä­vät eri mate­ri­aa­leis­sa.

Logo pon­nis­taa koor­di­naa­tis­tos­ta, k‑kirjaimesta ja kart­ta­pin­nis­tä

Visu­aa­li­nen ilme raken­tuu logon ympä­ril­le. Logo muo­dos­tuu ele­men­teis­tä, joi­ta ovat koor­di­naa­tis­to, aiem­man logon kart­ta­pin­ni ja Koor­di­naa­tin k‑kirjain. Visu­aa­li­sen iden­ti­tee­tin suun­nit­te­luun kuu­lui logon ja typo­gra­fian mää­rit­tä­mi­sen lisäk­si eri­lais­ten esit­tei­den suun­nit­te­lu ja värien sekä kuvien käyt­töön liit­ty­vä kon­sep­toin­ti.

Koor­di­naat­ti tuot­taa nuor­ten tie­to- ja neu­von­ta­työ­tä tuke­via pal­ve­lu­ja moni­ka­na­vai­ses­ti. Työ­maa toteut­ti osa­na visu­aa­li­sen ilmeen suun­nit­te­lua tukun esit­tei­tä ja mui­ta mate­ri­aa­le­ja yhteis­työs­sä Koor­di­naa­tin kans­sa – ja luon­nol­li­ses­ti kai­kil­la pyy­de­tyil­lä kie­lil­lä.

Osa­na visu­aa­li­sen iden­ti­tee­tin suun­nit­te­lua osaa­mis­kes­kus Koor­di­naa­til­le, syn­tyi myös kuva­kon­sep­ti, joka pal­ve­lee Koor­di­naat­tia jat­kos­sa kai­ken­lai­ses­sa vies­tin­näs­sä. Kuva­kon­sep­tin kes­kiös­sä ovat Koor­di­naa­til­le sopi­van ren­not kuvat sekä Koor­di­naa­tin brän­di­vä­reis­tä pon­nis­ta­vat sävy­te­tyt kuvat.