fbpx

Race of Dro­nes Oulu

Visual Identity

Suo­men tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na tun­net­tu Oulu halu­aa olla myös kan­sain­vä­li­nen tapah­tu­mien kau­pun­ki, Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026. Race of Dro­nes Oulu hou­kut­te­li 40 kan­sain­vä­lis­tä dro­ne-pilot­tia kil­pai­le­maan näyt­tä­väs­sä ylei­söl­le avoi­mes­sa maa­il­mancu­pis­sa.

Läh­tö­koh­ta

Oulun uuden stra­te­gia­työn val­mis­tut­tua stra­te­gi­sik­si pain­opis­teik­si muo­dos­tui­vat:

1. Elin­voi­mai­nen Oulu kas­vaa ja kan­sain­vä­lis­tyy.
2. Veto­voi­mai­nen Oulu on poh­joi­sen luon­non ja kult­tuu­rin kau­pun­ki.
3. Pito­voi­mai­nen Oulu on hyvän­tuu­li­nen kor­kean osaa­mi­sen kau­pun­ki.

Näi­tä pain­opis­tei­tä tuke­maan halut­tiin jär­jes­tää kan­sain­vä­li­nen tapah­tu­ma yhden maa­il­mal­la nopei­ten kas­va­van urhei­lu­la­jin – dro­ne­len­nä­tyk­sen – paris­sa.

Oulun pro­fi­loi­tu­mis­ta eSpor­tin ja dro­ne­la­jien edel­lä­kä­vi­jä­nä halut­tiin pön­kit­tää, ja lisäk­si vah­vis­taa Oulun mai­net­ta tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na.

Haas­te

Dro­ne-tapah­tu­mal­le tar­vit­tiin aat­teet ja vaat­teet. Mil­tä näyt­tää ja kuu­los­taa tapah­tu­ma, joka puh­kuu kan­sain­vä­li­syyt­tä, kil­pai­le­mis­ta, tule­vai­suut­ta ja urhei­lu­maa­il­maa? Miten tapah­tu­mas­ta vies­ti­tään ja kuin­ka saa­daan ylei­söä pai­kan pääl­le? Entä kuin­ka tapah­tu­mas­ta teh­dään näyt­tä­vä ja kan­sain­vä­li­ses­ti taso­kas kil­pai­lu?

Rat­kai­su

Tapah­tu­man nimi – Race of Dro­nes Oulu – on kan­sain­vä­li­nen, soin­tu­va ja hel­pos­ti mie­leen­pai­nu­va. Visu­aa­li­ses­ta iden­ti­tee­tis­tä muo­dos­tui tyy­lik­kään yksin­ker­tai­nen, mut­ta samal­la erot­tu­va. Visu­aa­li­suus huo­kuu tule­vai­suut­ta, vauh­dik­kai­ta valo­jen väre­jä, nopeut­ta ja moder­ne­ja muo­to­ja.

Näil­lä eväil­lä raken­net­tiin verk­ko­si­vu, joka toi­mi tapah­tu­man tär­keim­pä­nä tie­to­kes­kuk­se­na. Tapah­tu­man tär­keim­mäk­si koh­de­ryh­mäk­si tun­nis­tet­tiin 13–25-vuotiaat oulu­lai­set, ja mark­ki­noin­ti pai­not­tui­kin sosi­aa­li­seen medi­aan – Ins­ta­gra­miin, You­tu­been ja Face­book­kiin. Tapah­tu­mas­ta myös vies­tit­tiin etu­kä­teen ja tapah­tu­man jäl­keen.

Oulu­hal­liin raken­net­tiin näyt­tä­vä kil­pai­lu­ra­ta, jos­sa visu­aa­li­suus pää­si kun­ni­aan upean valais­tuk­sen ansios­ta.

Lop­pu­tu­los

Race of Dro­nes Oulu kil­pai­li­ja­pai­kat täyt­tyi­vät nopeas­ti 40 kan­sain­vä­li­sel­lä dro­ne­pi­lo­til­la. Kil­pai­li­jat kah­dek­sas­ta maas­ta kokoon­tui­vat Oulu­hal­liin. Jän­nit­tä­vää kil­pai­lua saa­pui kat­so­maan 1400 hen­gen ylei­sö. Kil­pai­lu näkyi ja kuu­lui medias­sa – Ilta­sa­no­mat, Kale­va, Oulu­leh­ti, Radio Poo­ki, Yle ker­toi­vat tapah­tu­mas­ta. Pel­käs­tään Kale­van, Ilta­sa­no­mien, MSN:n ja Radio Poo­kin verk­ko­uu­ti­sil­la tavoi­tet­tiin 1 861 665 hen­ki­löä.

Pel­käs­tään Face­boo­kin mai­non­nal­la tavoi­tet­tiin 82 024 hen­ki­löä, eli lähes puo­let Oulun väes­tö­mää­räs­tä. Tapah­tu­ma­si­vul­la oli 4 906 kat­se­lu­ker­taa, ja sivus­tol­la viih­dyt­tiin kes­ki­mää­rin yli 4 minuut­tia.

Työ­maan roo­li