fbpx

Talo­sy­ke

Brand / Visual Identity / Content design / Digital Service Design / UI

Mut­ka­ton, moder­ni, sel­keä ja mie­leen­pai­nu­va. Näi­den kul­ma­ki­vien ympä­ril­le raken­net­tiin kiin­teis­tö­huol­to­yh­tiö Talo­syk­keen uusi pal­ve­le­va ilme.

Haas­te

Mer­kit­tä­vän kokoi­sek­si kas­va­neen kiin­teis­tö­huol­to­y­ri­tyk­sen van­ha ilme sai yri­tyk­sen vai­kut­ta­maan kapa­si­teet­ti­ään pie­nem­mäl­tä toi­mi­jal­ta. Haja­nai­nen ilme oli estee­nä tun­net­tuu­den kas­vat­ta­mi­sel­le ja teki erot­tu­mi­ses­ta han­ka­laa. Myös net­ti­si­vut kai­pa­si­vat sel­key­tys­tä ja pal­ve­lun suju­voit­ta­mis­ta.

Rat­kai­su

Talo­sy­ke tekee työn­sä sydä­mel­lä. Tämän tin­ki­mät­tö­män pal­ve­lua­sen­teen halut­tiin näky­vän sekä kuu­lu­van myös brän­din ilmees­sä ja vies­tis­sä. Uusi ilme on erot­tu­va irtiot­to tek­ni­ses­tä, ratio­naa­li­ses­ta ja mas­ku­lii­ni­ses­ta huol­to­bis­nes­maa­il­mas­ta.

Kiin­teis­tö­jen ja lakai­su­ko­nei­den sijaan esiin nos­te­tiin tun­ne ja välit­tä­mi­nen. Kuva­maa­il­maan tuo­tiin arjen het­kiä, inhi­mil­li­syyt­tä, huo­let­to­muut­ta ja toi­mi­vaa elä­mää. Talo­sy­ke ei pel­kää näyt­tää sydän­tä, pas­tel­li­vä­re­jä tai keit­tiös­sä tans­si­via van­huk­sia.

Raik­kaas­ti alan kon­ven­tiois­ta erot­tu­va väri­maa­il­ma, vah­va typo­gra­fia sekä lii­ke­mer­kis­tä joh­de­tut graa­fi­set ele­men­tit luo­vat yhte­näi­sen ilmeen net­ti­si­vuis­ta huol­to­käyn­ti­lo­mak­kei­siin, vaa­te­tuk­seen ja auto­teip­pauk­siin. Tun­nis­tet­ta­va ja joh­don­mu­kai­nen näky­vyys vah­vis­taa mie­li­ku­vaa laa­duk­kaas­ta huol­to­pal­ve­lui­den tar­joa­jas­ta.

”Uudel­la taval­la ket­te­rä kiinteistöpalvelu”-sloganin tilal­le toi­vot­tiin moder­nim­mak­si ja lähei­sem­mäk­si päi­vi­tet­tyä kitey­tys­tä. Näin syn­tyi slo­gan: Toi­mi­van kiin­teis­tön sydän.

Suju­va net­ti = suju­va pal­ve­lu

 Sivus­tos­ta raken­net­tiin help­po­käyt­töi­nen, ket­te­rä ja pal­ve­le­va. Sel­keät ja kai­kil­la pää­te­lait­teil­la hyvin toi­mi­vat lomak­keet nopeut­ta­vat asioin­tia – niin käyt­tä­jien kuin Talo­syk­keen­kin näkö­kul­mas­ta.

Akuut­ti huol­lon tar­ve tulee har­voin kel­lo kau­las­sa, ja kun se tulee, nykyih­mi­nen on var­mem­min kii­ruh­ta­mas­sa jon­ne­kin kuin sopi­vas­ti pöy­tä­ko­neen äärel­lä. Nyt vikail­moi­tuk­sen voi teh­dä het­kes­sä lomak­keel­la, joka toi­mii yhtä vai­vat­to­mas­ti myös mobii­lis­sa.

Tulos

Eri­lai­sen vies­tin uskot­tiin erot­tu­van ja puhut­te­le­van koh­de­ryh­mää. Ja näin kävi­kin. Ilah­tu­nut­ta palau­tet­ta ropi­si ja uudis­tu­nut Talo­sy­ke herät­ti osta­jien kiin­nos­tuk­sen pian ilmeen uudis­ta­mi­sen jäl­keen.