fbpx

Osuus­kaup­pa Ari­na

Brand / Brand / Visual Identity / Campaign / Content design / Digital Service Design / SEM / SEO / Social Media / UI / Video

Osuus­kaup­pa Ari­na toi­mii poh­joi­sen hyväk­si päi­väs­tä toi­seen. Mut­ta miten vies­tiä osuus­toi­min­nan vai­ku­tuk­sis­ta kiin­nos­ta­vas­ti? Työ­maan toteut­ta­ma osuus­kau­pan renes­sans­si teh­tiin todek­si vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑kon­sep­til­la, joka näyt­tää osuus­toi­min­nan voi­man.

Haas­te

Osuus­kaup­pa Ari­nan omis­ta­jia ovat 170 000 poh­jois­suo­ma­lais­ta koti­ta­lout­ta Pyhä­joel­ta Ina­riin asti. Osuus­toi­min­ta on vas­tuul­lis­ta lii­ke­toi­min­taa, mut­ta nyky­päi­vä­nä osuus­kau­pan idea ei avau­du enti­seen tapaan edes omis­ta­jal­le. Se voi­daan näh­dä etäi­se­nä ja hie­man pölyt­ty­nee­nä, vai­keas­ti käsi­tet­tä­vä­nä toi­min­ta­na.

Sik­si Ari­na tar­vit­si poh­jois­suo­ma­lai­sia puhut­te­le­van tavan ker­toa omis­ta vas­tuul­li­suus­teois­taan ja ava­ta osuus­kau­pan toi­min­taa pai­kal­li­sel­la tasol­la. Samal­la Ari­nan ima­goa päi­vi­te­tään vas­taa­maan todel­li­suut­ta.

Luo­va rat­kai­su

Haas­tet­ta rat­kai­se­maan Luo­van Työ­maan käsis­sä syn­tyi Osuus­kaup­pa Ari­nan vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän kon­sep­ti Sydän Poh­jois-Suo­mel­le, joka kii­rii koko Ari­nan toi­mia­lu­eel­le ympä­ri poh­jois­ta Suo­mea.

Aivan aluk­si vas­tuul­li­suus­kon­sep­tin lan­see­rauk­ses­sa Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑ajat­te­lu tuo­tiin lähel­le kaik­kia ari­na­lai­sia – onhan kysees­sä alu­een­sa suu­rin työ­nan­ta­ja. Kun oma poruk­ka sei­soi vies­tin taka­na, se oli help­po tuo­da myös asiak­kai­den eteen joh­don­mu­kai­sen mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon ja sisäl­tö­stra­te­gian sii­vit­tä­mi­nä. Nii­den kaut­ta vuo­si 2021 jao­tel­tiin poh­joi­ses­sa sykäh­dyt­tä­viin vas­tuul­li­suus­tee­moi­hin.

Sydä­mel­li­nen tari­na Ari­nan vas­tuul­li­suu­des­ta avau­tui poh­jois­ten kotien tele­vi­sio­ruu­duil­la ystä­vän­päi­vä­nä 2021, kun Miik­ka Lom­min ohjaa­ma ”Rakkaudentunnustus”-brändifilmi sai ensie­si­tyk­sen­sä.

Kon­kreet­ti­sis­ta vas­tuul­li­suu­teois­ta ker­ro­taan tari­nal­lis­ten videoi­den ja ker­to­mus­ten avul­la osoit­tees­sa sydänpohjoissuomelle.fi. Työ­maan suun­nit­te­le­ma koti­pe­sä seu­raa Ari­nan vas­tuul­li­suus­te­ko­ja lähes­tyt­tä­väs­ti ja läm­pi­mäs­ti. Jokai­nen kävi­jä saa tykä­tä eni­ten omaa sydän­tään läm­mit­tä­vis­tä teois­ta.

Poh­joi­sel­le syk­ki­vät vih­reät sydä­met näky­vät ja kuu­lu­vat laa­jas­ti muis­sa­kin mediois­sa, kuten digis­sä, Poh­jois-Suo­men katu­ku­vas­sa, leh­dis­sä, radios­sa sekä tie­ten­kin Ari­nan omis­sa toi­mi­pis­teis­sä niin sisäl­lä kuin ulko­na.

Kiin­nos­ta­vuut­ta liik­ku­val­la kuval­la

Luo­van Työ­maan avai­met käteen ‑toteu­tuk­sel­la tuot­ta­mat tari­nal­li­set videot anta­vat sii­vet Ari­nan isoil­le ja pie­nil­le teoil­le poh­joi­sen ihmis­ten, ilmas­ton ja alu­een elin­voi­mai­suu­den hyväk­si.

Digi­taa­li­nen näky­vyys

Tun­tei­ta herät­tä­vä ja akti­voi­va vas­tuul­li­suus­kon­sep­ti vaa­ti tuek­seen koh­de­ryh­mää ymmär­tä­vää, moni­ka­na­vais­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia. Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑ajat­te­luun perus­tu­va digi­mark­ki­noin­ti raken­tuu vetoa­vil­le videoil­le, joi­ta tuke­vat muut har­ki­tut visu­aa­li­set sisäl­löt. Myös Ari­nan toi­mi­paik­ko­jen omia ker­to­muk­sia vas­tuul­li­suus­teois­ta nos­te­taan esiin alu­eel­li­ses­ti, jot­ta vies­tit saa­vat pai­kal­lis­ta väriä.

Koh­de­ryh­mät ja kana­vat on valit­tu huo­lel­li­ses­ti kun­kin tee­man mukaan. Niin infor­ma­tii­vi­nen Google Disco­ve­ry ‑mai­non­ta kuin vai­kut­ta­vat Ins­ta­gram Reels ‑mai­nok­set on otet­tu osak­si palet­tia, joka tuo Ari­nan vas­tuul­li­suu­den lähel­le ihmis­tä digi­taa­li­ses­sa arjes­sa.

Tulok­set

Kon­sep­tin vai­ku­tus­ta on tut­kit­tu kah­teen ottee­seen kam­pan­ja­tut­ki­muk­sel­la (Nors­tat 2021). Tulok­set osoit­ta­vat, että Sydän Poh­jois-Suo­mel­le ‑kon­sep­ti on onnis­tu­nut vai­keas­sa teh­tä­väs­sään: se on saa­nut poh­joi­sen ihmi­set ajat­te­le­maan ja oival­ta­maan osuus­kau­pan teh­tä­vän oikeal­la ja toi­vo­tul­la taval­la. Kam­pan­ja herät­te­li kulut­ta­jia ajat­te­le­maan Ari­nan mer­ki­tys­tä uudel­la taval­la, ja posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va Ari­naa koh­taan vah­vis­tui yli puo­lel­la vas­taa­jis­ta. Kam­pan­jan huo­mio­ar­vo oli kes­kiar­voa kor­keam­pi lähes jokai­ses­sa käy­te­tys­sä kana­vas­sa.

Vas­tuul­li­suus­vies­tin­nän tar­peis­ta pon­nis­ta­nut rat­kai­su muo­tou­tui lopul­ta koko Ari­nan brän­din pää­vies­tik­si. Moni­ka­na­vai­nen mark­ki­noin­ti on tavoit­ta­nut jo nyt val­ta­van mää­rän poh­joi­sen Suo­men asuk­kai­ta, ja tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Vih­reä sydän jat­kaa syk­ki­mis­tä myös vuon­na 2022 – jokai­nen vas­tuul­li­suus­te­ko kun on sydän Poh­jois-Suo­mel­le.

Rei­lun Puo­len vuo­den aika­na
 • saa­vu­tet­tiin yli 2,5 mil­joo­naa video­kat­se­lua
 • saa­tiin yli 82 000 uniik­kia verk­ko­si­vu­kä­vi­jää
 • 84 %* muis­ti kam­pan­jan kär­ki­vies­tin
 • yli 50 %* ker­toi, että posi­tii­vi­nen mie­li­ku­va Ari­naa koh­taan vah­vis­tui

*kam­pan­ja­tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta. Kon­sep­tin vai­ku­tus­ta on tut­kit­tu jak­son aika­na kah­teen ottee­seen kam­pan­ja­tut­ki­muk­sel­la, joka tut­kii kaik­kien kam­pan­jas­sa teh­ty­jen toi­mien vai­ku­tus­ta (Nors­tat 2021).

Näis­tä
Työ­maa
Vas­ta­si

 • kon­sep­ti­suun­nit­te­lu
 • ilme
 • brän­di­fil­min käsi­kir­joi­tus
 • kuva­suun­nit­te­lu
 • akti­voin­ti­si­vus­ton suun­nit­te­lu ja tuo­tan­to
 • kam­pan­ja­suun­nit­te­lu
 • radio­mai­non­ta
 • video­tuo­tan­to
 • digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti
 • sosi­aa­li­sen median stra­te­gia