fbpx

Luo­vi

Content design / Video / Visual Identity

Suo­men suu­rin amma­til­li­nen eri­tyi­sop­pi­lai­tos Luo­vi suun­ta­si stra­te­gi­aan­sa uusik­si. Yhdes­sä Työ­maan kans­sa syn­tyi­vät myös stra­te­gia­ma­te­ri­aa­lien uudet, moder­nim­mat ver­siot niin perin­tei­si­nä kuin digi­taa­li­si­na.

LÄHTÖKOHTA

Luo­vin eri­tyi­se­nä teh­tä­vä on amma­til­li­nen eri­tyi­so­pe­tus. Suo­men suu­rim­pa­na se toi­mii yli 20 paik­ka­kun­nal­la ja sato­jen ammat­ti­lais­ten voi­min. Yhtei­sen suun­nan tär­keäl­le toi­min­nal­le antaa Luo­vin kurs­si, joka esit­te­lee muun muas­sa Luo­vin arvot, mis­sion, vision, stra­te­gi­set tavoit­teet sekä Luo­vin toi­min­taa ohjaa­vat kes­kei­set lin­jauk­set ja tavoit­teet.

HAASTE

Luo­vin kurs­sia uudis­tet­taes­sa myös sen visu­aa­li­nen esi­tys­ta­pa halut­tiin päi­vit­tää. Moder­ni, mui­hin mate­ri­aa­lei­hin sopi­va ja tule­vai­suu­teen istu­va ilme sekä rai­kas digi­taa­li­nen esi­tys­ta­pa halut­tiin pitää infor­ma­tii­vi­si­na mut­ta iloi­si­na.

Koko Luo­vin moni­nai­suu­den esiin­tuo­va visu­aa­li­suus ja stra­te­gian dynaa­mi­suut­ta kuvaa­va esi­tys­ta­pa oli­vat Työ­maan suun­nit­te­lun kul­ma­ki­viä.

RATKAISU

Stra­te­gian kuva­maa­il­ma luo­tiin kuvit­ta­mal­la. Työ­maan kon­sep­toi­ma ilme toteu­tet­tiin yhteis­työs­sä hui­kean kuvit­ta­jan, Kati När­hen kans­sa. Hah­mot ovat hyvän­tuu­li­sia ollen samal­la kui­ten­kin rou­hean tyy­lik­käi­tä. Digi­taa­li­se­na esi­tys­ta­pa­na toi­mii Työ­maan toteut­ta­ma ani­maa­tio, joka tii­vis­tää stra­te­gian yti­met. Tavoit­tee­na oli mah­dol­li­sim­man sel­keä esi­tys­ta­pa stra­te­gial­le niin visu­aa­li­ses­ti kuin sisäl­löl­li­ses­ti­kin.

Mate­ri­aa­leis­sa Luo­vin kurs­sil­le omi­nai­nen meri­tee­ma laa­jen­net­tiin kuvaa­maan mat­kaa, jon­ka aika­na hah­mot liik­ku­vat stra­te­giae­ta­pil­ta toi­sel­le tuu­len ja veden muas­sa.

LOPPUTULOS

Luo­vin kurs­sin esit­te­lyyn eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa ja tapah­tu­mis­sa syn­tyi kuvi­tuk­seen perus­tu­vat ani­maa­tio, print­tie­si­te, Power­Point-esi­tys sekä julis­te. Ne vies­ti­vät Luo­vin yhtei­ses­tä mat­kas­ta, mää­rän­pääs­tä ja eri­lai­sis­ta osaa­jis­ta.

Kehu­tut mate­ri­aa­lit tuo­vat Luo­vin kurs­sin entis­tä lähem­mäs hen­ki­lö­kun­taa, opis­ke­li­joi­ta ja sidos­ryh­miä.