fbpx

Oulun kau­pun­ki

Brand / Campaign / Content design / Digital Service Design / Social Media / Video / Visual Identity

Yli 200 000 asuk­kaan Oulu tar­vit­si kau­pun­kibrän­din, joka nojaa alu­een aitoi­hin vah­vuuk­siin ja on kau­pun­ki­lais­ten tun­nis­ta­ma. Yhdes­sä oulu­lais­ten kans­sa luo­tu brän­di on teh­ty hyviä, van­ho­ja asioi­ta kun­nioit­taen mut­ta niin, että koko brän­dil­le on annet­tu täy­del­li­nen piris­tys­ruis­ke, joka pal­ve­lee vuo­den 2026 Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin moni­puo­li­sia tar­pei­ta.

Oulun pitää tun­tua oulu­lai­sel­ta

Oulun kau­pun­ki­seu­tu on koke­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na veny­mis­tä. Uudet alu­eet, moni­puo­lis­tu­nut kult­tuu­ri ja kuhi­se­va yri­tys­kent­tä vaa­ti­vat 2020-luvul­le päi­vi­tet­tyä kau­pun­kibrän­diä – sel­lais­ta, jota oulu­lais­ten on luon­te­vaa käyt­tää.

Tavoit­teik­si ase­tet­tiin yhte­näi­nen Oulu-kuva ja vies­tit, joi­hin kau­pun­ki­lai­set ja alu­een yri­tyk­set voi­vat samais­tua: tun­nis­tet­ta­va ja poh­joi­sen kult­tuu­ri­kau­pun­gin aitoi­hin vah­vuuk­siin nojaa­va brän­di.

”Brän­dil­lä halu­taan­kin ilmen­tää kehit­ty­vää, muut­tu­vaa ja moni­muo­tois­ta Oulua, jos­ta Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026 ‑sta­tus on yksi oiva esi­merk­ki.”

Apu­na kau­pun­gin 200 000 asu­kas­ta

Tek­no­lo­gia­kau­pun­ki­na tun­net­tu Oulu on vetä­nyt puo­leen­sa kiin­nos­tus­ta jo kau­an. Mai­ne raja­si Oulun yksi­puo­li­sem­mak­si kuin mitä todel­lis­ten oulu­lais­ten tun­nis­ta­ma koti­kau­pun­ki on.

Aitou­teen nojaa­va brän­di oli raken­net­ta­va yhdes­sä oulu­lais­ten kans­sa, ja suun­nit­te­lus­sa halut­tiin ottaa laa­jas­ti huo­mioon myös kau­pun­kior­ga­ni­saa­tion sisäi­set tar­peet. Pro­ses­sin kan­ta­vak­si voi­mak­si luo­tiin yhteen hii­leen puhal­ta­mi­sen kult­tuu­ri, aidos­ti yhteis­työ­nä toteu­tet­tu uudis­tus.

Osal­lis­ta­mis­pro­ses­sin aika­na jär­jes­tet­tiin kak­si kau­pun­ki­lai­sil­le koh­den­net­tua laa­jaa kyse­lyä ja jal­kau­dut­tiin oulu­lais­ten pariin. Kak­si­vai­hei­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen pro­jek­ti tii­viis­ti Oulun kol­mek­si ydin­a­siak­si poh­joi­suu­den, inhi­mil­li­syy­den ja älyk­kyy­den, joi­den poh­jal­ta läh­det­tiin piir­tä­mään tar­kem­paa kuvaa brän­dis­tä nimel­tä Oulu.

”Oulun brän­di ei ole syn­ty­nyt tyh­jäs­tä, vaan kau­pun­gin aidois­ta vah­vuuk­sis­ta ja kai­kis­ta sen asuk­kais­ta. Oulun brän­di onkin teh­ty yhdes­sä oulu­lais­ten kans­sa – kyse­ly­jen, haas­tat­te­lu­jen ja äänes­tys­ten poh­jal­ta luo­tiin yhtei­nen ymmär­rys Oulun uuden brän­din yti­mis­tä.”

Asteen ver­ran oulu­lai­sem­pi brän­di

Loim­me Oulul­le brän­di-iden­ti­tee­tin, joka ei nojaa men­nee­seen vaan nos­taa esiin tämän het­ken voi­ma­va­ro­ja, jot­ka ovat kau­pun­gin kan­ta­via voi­mia ja aito­ja erot­ta­vuus­te­ki­jöi­tä tule­vai­suu­des­sa­kin.

Voi­ma­va­ran­sa tun­nis­ta­val­la kau­pun­gil­la ei ollut tar­vet­ta dra­maat­ti­siin muu­tok­siin, joten brän­di­uu­dis­tuk­sen aju­ri­na toi­mi oulu­lai­suus. Poh­joi­ses­ta luon­nos­ta ja luon­tees­ta, inhi­mil­li­ses­tä ener­gias­ta ja maa­il­man­luo­kan osaa­mi­ses­ta pon­nis­ta­va iden­ti­teet­ti tii­vis­tyi sisäi­sek­si brän­di­lu­pauk­sek­si, jon­ka tar­koi­tus on olla hel­pos­ti käy­tet­tä­vä ja jokais­ta tekoa ja pää­tös­tä kau­pun­gis­sa ohjaa­va työ­ka­lu. Lupaus herää eloon Asteen ver­ran… ‑ajat­te­lus­sa, joka on mukau­tu­va, täy­den­ty­vä ja elä­vä. Asteen ver­ran… ‑ajat­te­lua sym­bo­loi visu­aa­li­nen aste­merk­ki, joka toi­mii lupauk­sen alle­kir­joi­tuk­se­na.

“Oulun Asteen ver­ran… ‑ajat­te­lu tar­koit­taa, että lupaus elää ja muun­tau­tuu tee­man, pai­no­tuk­sen ja käyt­tö­pai­kan mukaan.”

Näin se saa­vu­tet­tiin:

1) Koko­sim­me Oulun kau­pun­kior­ga­ni­saa­tios­ta yhteen mah­dol­li­sim­man laa­jan jou­kon eri alo­jen ihmi­siä ja mää­rit­te­lim­me läh­tö­koh­dat ja tah­to­ti­lan muu­tok­sel­le.

2) Aloi­tim­me kaik­kien oulu­lais­ten kans­sa yhteis­ke­hit­tä­mi­sen pro­jek­tin ja kysyim­me kau­pun­gin asuk­kail­ta, mil­lai­nen Oulu on.

3) Ana­ly­soim­me kyse­lyn tulok­set ja muo­dos­tim­me yhdes­sä ohjaus­ryh­män kans­sa aihioi­ta oulu­lai­suu­den yti­mis­tä.

4) Tari­nal­lis­te­tut ja kuvi­te­tut hypo­tee­sit esi­tel­tiin oulu­lai­sil­le ja altis­tet­tiin kriit­ti­sel­le tar­kas­te­lul­le.

5) Yhteis­ke­hit­tä­mis­pro­jek­tis­ta saa­dun ymmär­ryk­sen perus­teel­la muo­dos­tet­tiin Oulun brän­din ydin ja brän­di­lu­paus.

6) Brän­dia­jat­te­lun kon­kre­ti­soi­mi­sek­si suun­ni­tel­tiin Oulul­le rai­kas­tet­tu ja ravis­tel­tu per­soo­na eli ilme ja ilmai­su.

Jotain uut­ta, van­haa, pink­kiä ja lai­nat­tua

Oulun uusi brän­di-iden­ti­teet­ti tii­vis­tyy poh­joi­suu­teen, inhi­mil­li­syy­teen ja älyk­kyy­teen. Brän­di­lu­paus, ilme sekä kär­ki­vies­tit ja puhe­ta­pa raken­ta­vat kuvaa asteen ver­ran oulu­lai­sem­mas­ta kau­pun­gis­ta. 

Brän­di­mie­li­ku­vaa tuke­maan Oulul­le on luo­tu yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa myös oma typo­gra­fia, Oulun Graa­di ‑font­ti, sekä äänibrän­di.

Oulun brän­di­kä­si­kir­ja löy­tyy tääl­tä: https://ouka.fi/oulu/viestinta/brandi

Emme aina­kaan teh­neet jotain mitään­sa­no­ma­ton­ta, tyl­sää tai plat­kua. Sekä some­kan­sa että media ovat tart­tu­neet brän­diin hana­kas­ti, ja kes­kus­te­lu medias­sa on käy­nyt kuu­ma­na. Täs­sä par­haat palat poi­min­toi­na:

Näis­tä työ­maa vas­ta­si