fbpx

Puis­to­la

Digital Service Design / UI / Visual Identity

Työ­maa päi­vit­ti oulu­lai­sen ravin­to­la Puis­to­lan pal­ve­lu­kon­sep­tin, visu­aa­li­sen ilmeen ja verk­ko­pal­ve­lun tyy­lik­kään hou­kut­te­le­vak­si – samal­la vas­tat­tiin kas­va­vaan ruo­an­ti­laus­tar­pee­seen ja ravin­to­la­kult­tuu­rin muu­tok­seen.

Läh­tö­koh­ta

Ravin­to­la Puis­to­la on yhden tun­ne­tuim­man oulu­lai­sen ravin­to­lay­rit­tä­jä­per­heen vuon­na 2009 alkun­sa saa­nut, ark­ki­teh­ti Harald Ander­si­nin suun­nit­te­le­mas­sa komeas­sa, vaa­lean­pu­nai­ses­sa Puis­to­lan kivi­ta­los­sa sijait­se­va ravin­to­la. Sen ala­ker­ras­sa toi­mi samaan per­heyh­ti­öön kuu­lu­va legen­daa­ri­nen pizze­ria Can­ti­na.

HAASTE

Kesäl­lä 2020 Puis­to­lan tilat remon­toi­tiin, ja samal­la Puis­to­lan ja Can­ti­nan ruo­ka­lis­tat halut­tiin yhdis­tää saman, mah­dol­li­sim­man monia asiak­kai­ta pal­ve­le­van yhden kon­sep­tin alle. Tuo­na aika­na maa­il­maa myl­ler­tä­vä koro­na­pan­de­mia teki ravin­to­loi­den digi­taa­li­ses­ta pre­sens­sis­tä entis­tä tär­keäm­män. Puis­to­lan ilme ja verk­ko­si­vus­to kai­pa­si samaa tuo­reut­ta ja raik­kaut­ta kuin free­si, á la car­te ‑herk­ku­ja ja arte­saa­ni­pizzaa yhdis­te­le­vä ruo­ka­lis­ta. Puis­to­la halusi myös nos­taa tie­toi­suut­ta vii­nien, tapah­tu­mien ja lei­po­mo­tuot­tei­den osaa­mi­ses­sa.

RATKAISU

Ravin­to­la Puis­to­lan uusi kär­ki­vies­ti ”Syö­mään saman pöy­dän ääreen” on ihmi­siä yhdis­tä­vä lupaus tar­jo­ta ruo­an ja juo­man ympä­ril­le raken­tu­via nau­tin­to­ja. Samal­la se ker­toi uudis­tu­neen ravin­to­lan Puis­to­lan ja Can­ti­nan par­hai­ta herk­ku­ja yhdis­te­le­väs­tä menus­ta ja pal­ve­lus­ta. Puis­to­lan uudis­tu­neel­la verk­ko­si­vul­la ruo­ka, vii­ni ja kah­vi­la­puo­li nos­te­taan sama­nar­voi­sik­si koko­nai­suuk­sik­si, joi­den yhdis­tel­mäs­tä löy­tyy nau­tit­ta­vaa vuo­ro­kau­den jokai­seen het­keen. Verk­ko­si­vul­le kon­sep­toi­tiin uudel­la taval­la myös tilaus­ra­vin­to­la­puo­li kokous­ten ja juh­lien jär­jes­tä­mis­tä var­ten – sii­nä Puis­to­la on ver­taan­sa vail­la! Myös Puis­to­lan ja koko per­heyh­tiön perin­tei­tä, läm­pöä ja osaa­mis­ta hen­ki­vä his­to­ria löy­tyy uudis­te­tul­ta sivus­tol­ta, samoin kuin uusi alue­val­taus: perin­teik­kääs­sä Kaup­pa­hal­lis­sa toi­mi­va Bake­ry-puo­ti lei­po­mo­tuot­tei­neen, jää­te­löi­neen ja olui­neen. Asiak­kaan käyt­tö­ko­ke­muk­sen help­pou­teen täh­tää­vä sivus­to yhdis­tää Puis­to­lan tar­jon­nan, tapah­tu­mat, varauk­set ja verk­ko­kau­pan.

ILME

Puis­to­lan logo uudis­tet­tiin van­haa kun­nioit­taen. Muo­to­kie­les­sä läh­tö­aja­tuk­se­na oli moder­nius ja
ajat­to­muus. Logo yhdis­tää sau­mat­to­mas­ti Puis­to­lan uuden, kaik­kia kau­pun­ki­lai­sia pal­ve­le­van
koko­nai­suu­den, ja his­to­ri­aan kur­kot­te­le­va leh­ti­gra­fiik­ka yhdis­tää logon mui­hin mate­ri­aa­lei­hin.
Väri­pa­let­ti mukai­lee Puis­to­lan jugend-talon väri­maa­il­maa: tun­nis­tet­ta­va vaa­lean­pu­nai­nen erot­tuu sekä digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa että katu­ku­vas­sa.

NÄISTÄ TYÖMAA VASTASI:

  • Visu­aa­li­nen iden­ti­teet­ti
  • Verk­ko­si­vus­ton suun­nit­te­lu
  • Sisäl­tö­suun­nit­te­lu
  • Pak­kausil­me
  • Muut brän­di­ma­te­ri­aa­lit
  • Kuva­kon­sep­tin suun­nit­te­lu