fbpx

Tac­to­Tek

Visual Identity

Muo­viin valet­tua elekt­ro­niik­kaa kehit­tä­vän kas­vu­yri­tyk­sen ilme ja verk­ko­pal­ve­lu.

Alku

Tac­to­Tek on kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la toi­mi­va kas­vu­yri­tys, joka kehit­tää muo­viin valet­tua raken­teel­lis­ta elekt­ro­niik­kaa. Tac­to­Te­kin IMSE-rat­kai­suil­la saa­daan 3‑ulotteisiin ohui­siin ja kes­tä­viin muo­vi­va­lu­ra­ken­tei­siin integroi­tua elekt­ro­ni­sia toi­min­to­ja, kuten hipai­susää­ti­miä ja valais­tus­ta.

Kas­vu-ural­la ole­va yhtiö halusi uudis­taa ilmet­tään, mikä tar­koit­ti verk­ko­si­vu­jen ja ilmeen uusi­mis­ta. Sil­lä tavoi­tel­tiin uskot­ta­vuut­ta ja oman osaa­mi­sen parem­paa sekä sel­keäm­pää esit­tä­mis­tä sijoit­ta­jien ja poten­ti­aa­lis­ten rek­ry­toi­ta­vien sil­mis­sä.

Rat­kai­su

Työ­maa suun­nit­te­li ja toteut­ti Tac­to­Te­kin uuden verk­ko­pal­ve­lun pro­jek­tis­sa, jos­sa sisäl­lön suun­nit­te­lus­sa ja tuo­tan­nos­sa asia­kas oli vah­vas­sa roo­lis­sa. Samal­la muut­tui koko Tac­to­Te­kin visu­aa­li­nen iden­ti­teet­ti, joka on Työ­maan muo­toi­le­ma.

Logo on käsin teh­tyä typo­gra­fi­aa, ja sii­nä käy­te­tään hyväk­si perus­muo­to­ja. Ilmee­seen muo­toil­tiin lisäk­si kuva­maa­il­ma, jos­sa hyö­dyn­ne­tään Tac­to­Te­kin yli­ver­tai­seen tek­niik­kaan viit­taa­via visu­aa­li­sia objek­te­ja, kuvia ja muo­to­ja. Niis­sä on muo­vail­ta­vuu­den ja tek­no­lo­gian tun­tua. Vakaa graa­fi­nen ilme koros­taa erin­omai­ses­ti Tac­to­Te­kin luo­mia tuot­tei­ta ja tek­niik­kaa.