fbpx

Netox

Brand / Visual Identity / Content design / UI

Netox on yri­tys, joka tuot­taa IT-tuki­pal­ve­lu­ja sekä ‑tuot­tei­ta ja tar­jo­aa eri­tyis­asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu­ja, eri­tyi­ses­ti kyber­tur­val­li­suu­den saral­la. Netox toi­mii kump­pa­ni­na, joka voi ottaa koko­nais­vas­tuun asiak­kaan­sa IT-tuki­pal­ve­luis­ta.

Haas­te

Kil­pai­li­ja-ana­lyy­sis­sä havait­tiin, että useim­mat alan yri­tyk­set suo­si­vat yllä­tyk­set­tö­miä ja kaut­taal­taan mel­ko genee­ri­siä sekä kes­ke­nään saman­lai­sia esi­tys­ta­po­ja verk­ko­pal­ve­luis­saan sekä muis­sa mate­ri­aa­leis­saan.

Tähän halut­tiin muu­tos, ja toi­mek­sian­to­na oli luo­da brän­di ja visu­aa­li­nen ilme, joka aut­taa Netoxia erot­tu­maan alan muis­ta toi­mi­jois­ta.

Rat­kai­su

Visu­aa­li­sen ilmeen erot­tu­vuus läh­tee tum­man­si­ni­sen ja punai­sen varaan syn­ty­väs­tä väri­maa­il­mas­ta. Värit ovat voi­mak­kaat ja esi­tys­ta­pa kai­kes­sa voi­ma­kas, mut­ta sel­keä.

Uuden logon muo­to­kie­les­sä Netoxin alku­kir­jain N muut­tuu muo­toon, joka viit­taa pys­tyyn nos­tet­tuun ääret­tö­myy­den sym­bo­liin. Se taas viit­taa sii­hen, mitä Netox asiak­kail­leen tekee: huo­leh­tii asiak­kai­den­sa IT-tues­ta jat­ku­val­la moni­to­roin­nil­la ja kehit­tä­mi­sel­lä. 

Näis­tä työ­maa vas­ta­si