fbpx

Oulus­po­ra

Oulu on kas­va­va ja dynaa­mi­nen 200 000 asuk­kaan kau­pun­ki – Suo­men vii­den­nek­si suu­rin. Lii­an har­va sen tie­tää, vie­lä. Oulus­po­ra-kam­pan­jas­sa Oulu lah­joit­ti Hel­sin­gil­le rai­tio­vau­nul­li­sen kult­tuu­rie­lä­myk­siä kuu­den kuu­kau­den ajan.

Rai­tio­vau­nul­li­nen kult­tuu­ria

Oulus­po­ra on rai­tio­vau­nu, joka sai kyl­kiin­sä komean Oulu-kuvi­tuk­sen. Se oli myös tapah­tu­ma­paik­ka, jos­sa hel­sin­ki­läi­sil­le esi­tel­tiin Oulua ja oulu­lais­ta kult­tuu­ria. Kam­pan­ja alkoi jou­lu­kuus­sa 2017 tier­na­poi­kien esiin­ty­mi­sel­lä. Kam­pan­ja päät­tyi 24. kesä­kuu­ta, ja saman kuu­kau­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä Oulus­po­ras­sa pidet­tiin ima­go­kam­pan­jan hui­pen­ta­va yksi­tyis­ti­lai­suus, jon­ka pää­e­siin­ty­jä oli oulu­lais­läh­töi­nen Elli­noo­ra.

Pit­kin kevät­tä rai­tio­vau­nus­sa oli monen­lai­sia mui­ta­kin yksi­tyis­ti­lai­suuk­sia ja pop up ‑hen­ki­siä jul­ki­sia tapah­tu­mia, jot­ka kaik­ki liit­ty­vät Oulun ja oulu­lai­sen kult­tuu­rin esit­te­lyyn. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa yhteis­työs­sä oli muun muas­sa Oulun yli­opis­tos­sa opis­kel­lut vlog­gaa­ja-blog­gaa­ja Sita Sal­mi­nen.

Iko­ni­sia Oulu-kuvi­tuk­sia

Oulus­po­ra toi­mi itses­sään­kin nok­ke­la­na ja näyt­tä­vä­nä Oulun mark­ki­noin­ti­vä­li­nee­nä. Oulu tun­ne­taan muun muas­sa pyö­räi­ly­kau­pun­ki-sta­tuk­ses­taan, tier­na­po­jis­ta, ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisois­taan, Polar Bear Pitc­hing ‑tapah­tu­mas­ta, Kär­pis­tä ja käris­te­mak­ka­ras­ta. Kuvi­tuk­ses­sa näi­tä tee­mo­ja yhdis­tel­tiin raik­kaas­ti ja nok­ke­las­ti.  Oulun kau­pun­gin visu­aa­li­nen ohjeis­to toden­tui kuvi­tus­ten väreis­sä ja kam­pan­jail­mees­sä. Kuvi­tuk­sen on luo­nut Työ­maan Satu Sini­kum­pu.

Vah­vas­ti somes­sa

Kam­pan­jan kes­kus on verk­ko­pal­ve­lu helsinki.oulu.com, jon­ne ihmi­siä ohjat­tiin Oulus­po­ran kyl­jes­sä ole­val­la teks­til­lä. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ihmi­siä ohjat­tiin käyt­tä­mään aihe­tun­nis­tet­ta #oulus­po­ra.

Kam­pan­ja­si­vus­tol­la vies­tit­tiin yti­mek­kääs­ti ja hou­kut­te­le­vas­ti Oulun kau­pun­gin tar­joa­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta asua, työs­ken­nel­lä, yrit­tää tai opis­kel­la sekä naut­tia oulu­lai­ses­ta osaa­mi­ses­ta ja kult­tuu­ris­ta.