fbpx

PROVENTIA

Brand / Visual Identity / Content design / Photography / Video

Puh­taam­paa voi­maa

Ympä­ris­tö­tek­no­lo­giayh­tiö Pro­ven­tia on poh­joi­sen Suo­men pie­ni kan­sain­vä­li­nen ihme. Vakaas­ti visioon­sa usko­va Pro­ven­tia on luot­ta­nut Työ­maa­han brän­di­toi­mis­to­naan jo vuo­des­ta 2018. Työ­ko­nei­den pääs­tö­jen vähen­tä­mi­seen sekä akku- ja ajo­neu­vo­teol­li­suu­den tes­taus­jär­jes­tel­miin eri­kois­tu­nut yhtiö toi­mii kol­mes­sa maas­sa. Pro­ven­tian lii­ke­toi­min­nan ydin­tä on kor­kea tek­no­lo­gia, osaa­jat, kan­sain­vä­li­syys ja todel­li­nen halu koh­ti nol­la­pääs­töis­tä tule­vai­suut­ta.

Tuote-esite

VIESTEJÄ NoL­LA­PÄÄS­TÖI­SES­TÄ TULEVAISUUDESTA

Työ­maa on toteut­ta­nut Pro­ven­tial­le niin stra­te­gis­ta kuin tak­tis­ta mark­ki­noin­tia lähes kai­kis­sa kana­vis­sa useil­la toteu­tus­ta­voil­la: prin­tis­sä, ver­kos­sa, fyy­si­sis­sä tapah­tu­mis­sa, niin teks­tein, kuvin kuin videoin. Pro­ven­tian visu­aa­li­nen ilme raken­tuu brän­di- ja toi­min­nal­li­sis­ta kuvis­ta sekä jämä­kis­tä vies­teis­tä ja gra­fii­kas­ta. Koh­de­ryh­mät huo­mioi­den vies­tien sävy vaih­te­lee yleis­luon­tei­ses­ta ja emoo­tio­ta herät­tä­väs­tä mie­li­ku­va­mark­ki­noin­nis­ta tek­no­lo­gi­ses­ti tiuk­koi­hin insi­nöö­ri-ilmai­sui­hin. Usei­ta toteu­tuk­sia teh­dään kan­sain­vä­li­seen asia­kas­ra­ja­pin­taan ja pää­osin englan­nin kie­lel­lä.

teknologia,ympäristö ja ihmi­nen

Pro­ven­tian brän­din kuva­maa­il­mas­sa on etusi­jal­la tiuk­ka tek­no­lo­gia. Mis­sion taus­tal­la on peh­meäm­pi aja­tus: pitää ympä­ris­töm­me puh­taam­pa­na ja elin­kel­poi­se­na kai­kil­le. Tek­nis­ten havain­ne­ku­vien lisäk­si Pro­ven­tia näyt­täy­tyy mm. brän­di- ja hen­ki­lös­tö­ku­vis­sa, jois­sa on aina läs­nä jokin kol­mes­ta ydin­e­le­men­tis­tä: puh­das luon­to, high tech ja ihmi­nen.

BISNESVIESTINTÄÄ

Myyn­nin tuek­si luo­tu­jen mate­ri­aa­lien lisäk­si Työ­maa on vas­tan­nut pit­kään yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan rapor­toin­nin ja sii­hen liit­ty­vän tie­dot­ta­mi­sen visu­aa­li­suu­des­ta. Työ­maan työ­pöy­dil­tä omis­ta­jil­le ja sidos­ryh­mil­le on läh­te­nyt niin vuo­si­ker­to­muk­sia, tilin­pää­tös­tie­dot­tei­ta, yri­tyspre­sen­taa­tioi­ta kuin mes­su­gra­fii­koi­ta­kin. Vii­me vuo­sien kehi­tys­koh­tee­na on ollut vas­tuul­li­suus­vies­tin­tä, vas­tuul­li­suus­väit­tä­mien ymmär­ret­tä­väk­si teke­mi­nen ja visu­aa­li­set esit­tä­mis­ta­vat.

Kuvassa Proventialle luotu vastuullisuuden osa-alueita esittävä graafinen kuva.
Havainnekuva Proventian tyypillisestä messuosastosta

Rek­ry­mark­ki­noin­ti

Haas­ta­via insi­nöö­ri­teh­tä­viä tar­joa­van Pro­ven­tian rek­ry­toin­ti on har­kit­tua, mut­ta pro­ses­sit mones­ti pit­kiä ja kovis­ta osaa­jis­ta on kil­pai­lua. Rek­ry­toin­nin tuek­si on toteu­tet­tu videoi­ta, joil­la tuo­daan Pro­ven­tian työ­kult­tuu­ria tutuk­si. Työ­maan toteut­ta­mat some-ani­maa­tiot ovat osoit­tau­tu­neet tehok­kaik­si huo­mion kiin­nit­tä­jik­si eri kam­pan­ja­me­diois­sa.

Mobiilinäkymä Proventian rekrytointisivuilta

TYÖMAA MUKANA MUUTOKSESSA

Tek­no­lo­gian alal­la tapah­tuu pal­jon ja nopeas­ti. Työ­maa toi­mii ket­te­räs­ti: pit­kän yhteis­työn muka­naan tuo­ma syväl­li­nen ymmär­rys mah­dol­lis­taa nopean rea­goin­nin, kun asiak­kaan toi­mia­la ja ope­raa­tiot ovat tii­mil­le tut­tu­ja.

Proventian EVA-tuoteperheen eri tuotteiden data sheetit eli tekniset esitteet

Vuo­sien var­rel­la Työ­maa on ker­to­nut Pro­ven­tian tuot­tei­den voit­ta­vis­ta omi­nai­suuk­sis­ta ymmär­ret­tä­väl­lä ja mie­leen­pai­nu­val­la taval­la. Kevääl­lä 2023 lan­see­rat­tiin tes­taus­lii­ke­toi­min­nan EVA-tuo­te­per­he. Tähän koko­nai­suu­teen kuu­lui muun maus­sa verk­ko­si­vus­ton kehi­tys, data shee­tit, mes­suo­sas­tot, ani­maa­tiot ja sosi­aa­li­sen median sisäl­lön­tuo­tan­to – täys­lai­dal­li­nen tiuk­kaa asi­aa akku- ja ajo­neu­vo­val­mis­ta­jil­le.