fbpx

OU jees! ‑ideoin­ti­kam­pan­ja

Interactive Campaign / Social Media / Video / Visual Identity

Oulun kau­pun­gin täh­täi­me­na on olla Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026. Han­ket­ta var­ten Oulu halusi osal­lis­taa kun­ta­lai­set innos­ta­val­la taval­la ideoi­maan sitä, mil­tä tule­vai­suu­den Oulu näyt­tää hei­dän sil­mis­sään.

läh­tö­koh­ta

Oulu on Poh­jois-Euroo­pan elä­väi­nen valo­pilk­ku, jon­ka kek­se­li­äät ihmi­set kat­so­vat roh­keas­ti tule­vai­suu­teen. Nyt täh­täi­mes­sä on olla Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki 2026. Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta var­ten täy­tyi tun­nis­taa Oulun tär­keim­mät tee­mat.

haas­te

Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kee­seen halut­tiin osal­lis­taa oulu­lai­set mukaan. Miten oulu­lai­set saa­tai­siin innos­tu­maan osal­lis­tu­mi­ses­ta? Kuin­ka hei­dän osal­lis­ta­mi­nen voi­daan aidos­ti hyö­dyn­tää?

Syk­ki­vä kes­kus­ta
Kult­tuu­ria kul­le­kin

kyl­lä kylil­lä kel­paa
luon­to lähel­lä

RATKAISU

Ou jees! ‑kam­pan­ja kan­nus­ti oulu­lai­sia vas­taa­maan kysy­myk­seen “Mil­tä näyt­tää sun Oulu vuon­na 2026?”. Kam­pan­ja oli kak­sio­sai­nen ja ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa oulu­lai­sia pyy­det­tiin vas­taa­maan kyse­lyyn, jos­ta he sai­vat vas­tauk­sek­si hei­dän arvon­sa kiteyt­tä­vän tari­nan tule­vai­suu­den Oulus­ta. Kaik­ki vas­tauk­set käy­tiin läpi ja niis­tä poi­mit­tiin nel­jä oulu­lai­sil­le tär­kein­tä tee­maa – kult­tuu­ria kul­le­kin, syk­ki­vä kes­kus­ta, kyl­lä kylil­lä kel­paa sekä luon­to lähel­lä.

Toi­ses­sa vai­hees­sa pyy­det­tiin kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia kuhun­kin tee­maan liit­tyen. Jokai­nen oulu­lai­nen sai jul­kais­ta idean­sa kam­pan­ja­si­vul­le sekä tykä­tä kan­nus­ta­mis­taan ideois­ta. Tykä­tyim­pien ideoi­den kek­si­jät pää­si­vät kes­kus­te­le­maan ideoi­den jat­ko­ja­los­tuk­ses­ta kau­pun­gin päät­tä­jien kans­sa.

Kam­pan­jaa elä­vöit­ti haus­kat ja samais­tut­ta­vat videot, jois­sa näkyi niin taval­li­sia oulu­lai­sia kuin Oulun päät­tä­jiä­kin. Kes­kuk­se­na toi­mi kam­pan­ja­si­vus­to ja tär­keim­pä­nä mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na sosi­aa­li­nen media.

LOPPUTULOS

Uusia ideoi­ta saa­tiin jopa 500, ja näis­tä tykä­tyin sai 1 655 tyk­käys­tä. Pää­tös­ti­lai­suu­des­sa saa­tiin pal­jon kii­tos­ta ideoi­jil­ta sii­tä, että kam­pan­ja mah­dol­lis­ti hel­pon tavan tuo­da omat ideat jul­ki. Kii­tos­ta saa­tiin myös tyk­käys­mah­dol­li­suu­des­ta, jon­ka avul­la sai antaa äänen­sä kan­nat­ta­mil­leen ideoil­le.

Myös ansait­tua medi­aa saa­tiin pal­jon – Kale­va, Forum24, Oulu­leh­ti ja Radio Poo­ki huo­mioi­vat kam­pan­jan use­aan­kin ottee­seen.

Yhte­nä toi­vo­tuim­pa­na idea­na oli maa­ui­ma­la ja/tai ulko­ui­ma-allas – ensi vuon­na Ouluun ava­taan­kin Allas Sea Pool Oulu.