fbpx

Tor­nion Kau­pun­ki

Brand / Content design / Visual Identity

Lapin van­hin kau­pun­ki, Tor­nio, uudis­ti brän­din­sä yhdes­sä Luo­van Työ­maan kans­sa. Onnel­lis­ten asuk­kai­den, uudis­tu­vien pal­ve­lui­den ja menes­ty­vien yri­tys­ten veto­voi­mai­nen raja­kau­pun­ki sai uuden tun­nuk­sen, raik­kaan ilmeen ja brän­di­vies­tin­nän suun­ta­vii­vat 400-vuo­tis­juh­lan­sa kyn­nyk­sel­lä.

Lähes 1000 tor­nio­lais­ta ei voi olla vää­räs­sä

Tor­nion brän­diä läh­det­tiin työs­tä­mään taka­rai­vos­sa tär­keä peri­aa­te: tor­nio­lai­nen on paras brän­di­asian­tun­ti­ja Tor­nios­sa. Sik­si kau­pun­ki­lai­sil­ta, niin asuk­kail­ta kuin yri­tyk­sil­tä­kin, kerät­tiin kak­si­vai­hei­sen osal­lis­ta­mi­sen aika­na pal­jon tie­toa Tor­nios­ta ja tor­nio­lai­suu­des­ta nyt ja tule­vai­suu­des­sa sekä mie­li­pi­tei­tä raken­tu­vas­ta brän­dis­tä – mitä se on ja mitä sen pitäi­si olla.

Koko brän­di­työn ydin­paik­ka­na toi­mi meidantornio.fi-sivusto, jon­ne kau­pun­ki­lai­sia ohjat­tiin sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja kau­pun­gin pin­noil­la. Some-kam­pan­jan kes­kiös­sä oli­vat tun­ne­tut tor­nio­lai­set kan­nus­ta­jat, jot­ka Työ­maan teke­mil­lä videoil­la ja omil­la kas­voil­laan innos­ti­vat kau­pun­ki­lai­sia vas­taa­maan ja anta­maan mie­li­pi­teen­sä.

Raja­ton. – ja se on sii­nä

Yti­me­käs slo­gan ja mark­ki­noin­nin asen­ne Raja­ton. kiteyt­tää Tor­nion brän­din. Rajat­to­muus on kau­pun­gin ylpey­de­nai­he ja erot­tu­vuus­te­ki­jä, joka kul­kee käsi kädes­sä Tor­nion vision, ”Maa­il­man toi­mi­vin raja­kau­pun­ki”, kans­sa.

Tor­nion tun­nus kur­kot­taa tule­vai­suu­teen, mut­ta nos­taa samal­la hat­tua myös kau­pun­gin moni­sa­taa­vuo­ti­sel­le his­to­rial­le. Tun­nuk­ses­ta voi löy­tää Tor­nion vaa­ku­nan muo­to­kie­len, kau­pun­gin perus­ta­jan, Ruot­sin kunin­gas Kus­taa II Aadol­fin kruu­nun ja tor­nio­lais­ta mie­len­mai­se­maa kuvas­ta­van, vil­li­nä vir­taa­van Tor­nion­joen.

Tor­nion brän­di teh­tiin yhdes­sä tor­nio­lais­ten kans­sa; yhdes­sä se myös teh­dään toteen.

Tutus­tu Tor­nion brän­di­työ­hön tääl­lä: https://meidantornio.fi/Brändikirjaa voit selail­la tääl­lä: https://www.tornio.fi/wp-content/uploads/2019/11/Tornio-Brand-Book-web.pdf