fbpx

Vala­mo Beve­ra­ges

Brand / UI / Visual Identity

Vala­mo Beve­ra­ges tar­jo­aa laa­dun ystä­vil­le har­tau­del­la val­mis­tet­tu­ja puh­tai­ta lähi­vii­ne­jä sekä luos­ta­rin rau­has­sa kyp­sy­nei­tä tis­lei­tä – munk­ki­vel­jes­tön kuu­lui­saa kirk­ko­vii­niä unoh­ta­mat­ta. Luo­va Työ­maa suun­nit­te­li Vala­mon tis­laa­mol­le ilmeen, joka joh­dat­taa vie­rai­li­jan unoh­tu­mat­to­mal­le mat­kal­le har­tau­del­la val­mis­tet­tu­jen luos­ta­ri­juo­mien pariin.

Hea­ven­ly Spi­rits from Vala­mo

Kir­kol­la ja vii­nil­lä on pit­kä yhtei­nen his­to­ria. Myös tis­laus on kuu­lu­nut luos­ta­rien elin­kei­noi­hin jo 1000-luvul­ta läh­tien, jol­loin mun­kit toi­vat tis­laus­tai­don ara­beil­ta Euroop­paan. Sit­tem­min esi­mer­kik­si vis­kin val­mis­tus on luos­ta­rien toi­mes­ta lop­pu­nut. Suo­men Vala­mon tis­laa­mos­sa tämä vuo­si­sa­tai­nen perin­ne pala­si vii­mein kotiin­sa – luos­ta­riin.

Läh­tö­koh­ta

Vala­mon munk­ki­vel­jes­tö tuo jo ammoi­sien munk­kien vaa­li­man tie­don ja tai­don tähän päi­vään ensi­luok­kai­si­na arte­saa­ni­juo­mi­na. Käsi­työ­nä val­mis­te­tut tuot­teet ovat kyp­sy­neet rau­has­sa ja saa­neet luon­teen­sa luos­ta­rin hil­jai­suu­des­sa Suo­men Hei­nä­ve­del­lä. Työ­maa loi pit­käs­tä his­to­rias­ta ammen­ta­van brän­di-ilmeen ja net­ti­si­vut Vala­mon tis­laa­mol­le, vii­ni­ti­lal­le ja nii­den tuot­teil­le.

Tutus­tu sivui­hin tääl­lä: valamobeverages.com

Ilme

Brän­di-ilme on samal­la raik­kaan moder­ni ja his­to­ri­aa tih­ku­va. Luon­nol­li­set sävyt, mus­ta, kul­ta, prons­si, puu ja mat­ta sekä teks­tuu­rit kie­li­vät orto­dok­si­pe­rin­tees­tä ja luon­non­lä­hei­syy­des­tä. Juo­mien val­mis­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään luon­non­mu­kai­ses­ti kas­va­nei­ta mar­jo­ja sekä aro­mik­kai­ta yrt­te­jä luos­ta­rin omil­ta tiluk­sil­ta. Ensi­luok­kai­set raa­ka-aineet – puh­das läh­de­ve­si ja poh­joi­nen ohra – löy­ty­vät lähiym­pä­ris­tös­tä.

Sivus­to

Vala­mo Beve­ra­ge­sin verk­ko­si­vus­to her­kut­te­lee his­to­rian havi­nal­la, munk­kien mys­tii­kal­la ja luon­non tai­al­la. Tun­nel­mal­li­set sivut perus­tu­vat tyy­lik­käil­le kuvil­le, moder­nil­le mut­ta luos­ta­ri­hen­ki­sel­le typo­grafial­le sekä hil­li­tys­ti sivus­toa elä­vöit­tä­vil­le toi­min­nal­li­suuk­sil­le. Pää­nä­ky­mä on yksin­ker­tai­nen ja aina koko näy­tön kokoi­nen lait­tees­ta riip­pu­mat­ta, jol­loin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti toteu­te­tut brän­di­ku­vat pää­se­vät oikeuk­siin­sa. Navi­goin­ti on pyhi­tet­ty pel­kis­tet­tyyn valik­koon.

Verk­ko­si­vut toteu­tet­tiin kol­mel­la kie­lel­lä: suo­mek­si, englan­nik­si ja venä­jäk­si.

Näis­tä Työ­maa vas­ta­si: