fbpx

Oulun kau­pun­ki

UI / Visual Identity

Lap­si­per­hei­den pal­ve­lut yhdes­tä osoit­tees­ta: lapsuus.ouka.fi

Haas­te

Osa­na Oulun kau­pun­gin 6Aika, Avoin osal­li­suus ja asiak­kuus ‑han­ket­ta halut­tiin toteut­taa oulu­lai­sia per­hei­tä pal­ve­le­va sivus­to, jos­ta löy­tyy kaik­ki tar­vit­ta­va tie­to per­hei­den arkeen ja hyvin­voin­tiin liit­tyen. Sivus­tol­le toi­vot­tiin koo­tus­ti kaik­ki Oulun seu­dun pal­ve­lut per­heil­le riip­pu­mat­ta pal­ve­lun tuot­ta­jas­ta.

Rat­kai­su

Rat­kai­su­na Työ­maa toteut­ti yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa Lapsuus.ouka.fi –verk­ko­si­vus­ton. Sivus­tol­ta löy­tyy per­hei­den arjes­sa askar­rut­ta­vat asiat vau­vaiäs­tä esi­kou­lui­kään – nimen­sä mukai­ses­ti lap­suu­teen. Ikä­vai­hei­ta voi tar­kas­tel­la käte­väs­ti esi­mer­kik­si aika­ja­nan kaut­ta. Sivus­ton tapah­tu­ma­ka­len­te­riin on koot­tu niin yksi­tyi­set, jul­ki­set kuin kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­tä­män ker­hot ja ryh­män Oulun seu­dul­ta.

Lop­pu­tu­los

Ilme syn­tyi yhdis­te­le­mäl­lä jo tut­tu­ja Oulun kau­pun­gin brän­die­le­ment­te­jä per­soo­nal­li­seen muo­toon, niin että se istuu suju­vas­ti osak­si kau­pun­gin brän­di­ko­ko­nai­suut­ta.