fbpx

SPARK Fin­land

UI / Visual Identity

SPARK Fin­land on ter­veys­tek­no­lo­gia-alan kehi­tys­oh­jel­ma, joka tar­vit­si pai­kal­li­sen ilmeen. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön, Hel­sin­gin yli­opis­ton ja Tam­pe­reen yli­opis­ton käyn­nis­tä­män ohjel­man teh­tä­vä on vauh­dit­taa tut­ki­mus­läh­töis­ten yri­tys­ten kas­vua ja raken­taa Suo­meen kan­sain­vä­li­ses­ti kil­pai­lu­ky­kyis­tä ter­vey­sa­lan lii­ke­toi­min­taa.

Haas­te

SPARK Fin­land on osa kan­sain­vä­lis­tä SPARK-ver­kos­toa. Mil­lai­nen oli­si kehi­tys­oh­jel­man pai­kal­li­nen visu­aa­li­nen iden­ti­teet­ti – Stan­for­din yli­opis­ton juu­ria unoh­ta­mat­ta?

Rat­kai­su

Työ­maa suun­nit­te­li SPARK Fin­lan­dil­le ammat­ti­mai­sen mut­ta samal­la hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vän visu­aa­li­sen iden­ti­tee­tin, jos­sa on sopi­vas­ti Suo­mi-twis­tiä. Isoim­mat­kin inno­vaa­tiot ovat ensin olleet oras­ta­via aihioi­ta, ken­ties pikai­sia hah­mo­tel­mia ser­ve­tin reu­naan piir­ret­tyi­nä. Luon­nok­ses­ta lop­pu­tuot­teek­si –aja­tus tuo­tiin osak­si SPARK Fin­lan­din ilmet­tä.