fbpx

Oulun Suur­lä­he­tys­tö

Campaign

Iskos­tim­me Oulus­sa asu­mi­sen hyviä puo­lia ete­lä­suo­ma­lai­sil­le Oulun Suur­lä­het­ti­lään voi­min ja kome­dial­li­sin kei­noin.

Läh­tö­koh­ta:
isoa Oulua pide­tään pie­ne­nä

Luo­va rat­kai­su:
Oulun Suur­lä­het­ti­läs

Loim­me kon­sep­tin Oulun Suur­lä­het­ti­lääs­tä, jos­ta muo­dos­tui suo­ma­lais­ten sydä­met sulat­ta­nut hah­mo. Suur­lä­het­ti­läs jakaa kie­li pos­kes­sa tie­toa Oulus­ta ja Oulus­sa asu­mi­sen iha­nuu­des­ta, moni­puo­li­suu­des­ta ja edul­li­suu­des­ta. Oulun Suur­lä­het­ti­läs – roo­lis­sa oulu­lais­läh­töi­nen Ernest Law­son – on yhtääl­tä rakas­tet­ta­va tol­lo ja toi­saal­ta mitä edus­ta­vin oulu­lai­sen ilo­sa­no­man sanan­saat­ta­ja. Kon­sep­ti tai­puu monek­si. Kam­pan­jan keu­la­ku­va­na toi­mi­va Suur­lä­het­ti­läs toi­vot­taa ihmi­set ter­ve­tul­leek­si verk­ko­si­vuil­le, jakaa tie­toa kam­pan­ja­vi­deois­sa ja somes­sa sekä edus­ti kam­pan­jan tapah­tu­mis­sa, muun muas­sa Kamp­piin perus­te­tus­sa Oulun Suur­lä­he­tys­tös­sä.

Tapah­tu­mat ja tem­pauk­set

Kam­pan­ja aloi­tet­tiin osal­lis­ta­mal­la oulu­lai­set mukaan – oulu­lai­set pää­si­vät ker­to­maan lem­pi­asian­sa koti­kau­pun­gis­taan kort­ti­ter­vei­sin. Yli 700 kort­tia jaet­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti sopi­val­le ohi­kul­ki­jal­le Hel­sin­gin Kamp­piin vii­kon­lo­puk­si ran­tau­tu­nees­sa Oulun Suur­lä­he­tys­tös­sä. Näyt­tä­vä ja kut­su­va Suur­lä­he­tys­tö raken­net­tiin Kam­pin kaup­pa­kes­kuk­sen koh­taa­mis­pis­tee­seen, jon­ka ohi käve­lee päi­vit­täin 200 000 ihmis­tä. Suur­lä­he­tys­tös­sä oli oulu­lais­läh­töis­tä ohjel­maa opis­ke­li­joil­le, kult­tuu­rin ystä­vil­le sekä lap­si­per­heil­le. Oulun Suur­lä­het­ti­läs esiin­tyi useis­sa muis­sa­kin tapah­tu­mis­sa ja jat­kaa osal­lis­tu­mis­taan tapah­tu­miin edel­leen.

Digi­taa­li­nen näky­vyys

Oulun Suur­lä­het­ti­läs jakoi tie­tois­ku­ja ja osal­lis­ti ihmi­siä somes­sa, kam­pan­ja­si­vul­la helsinki.oulu.com sekä sket­si­mäis­ten videoi­den väli­tyk­sel­lä You­tu­bes­sa. Sisäl­löt koos­tui­vat kam­pan­jan tär­keim­mis­tä tee­mois­ta – aito­ja tari­noi­ta opis­ke­lus­ta Oulus­sa, paluu­muut­ta­jis­ta, kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mis­ta sekä avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja myy­tä­vis­tä asun­nois­ta.

Tulok­set

56 %

kam­pan­jan koh­de­ryh­män tavoi­te­tuis­ta ker­toi kam­pan­jan muut­ta­neen suh­tau­tu­mis­taan Ouluun posi­ti­vii­sek­si. (Spon­sor Insight 2019)

7,1 %

huo­mio­ar­vo pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Vas­taa­vis­sa kam­pan­jois­sa kes­kiar­vo 2–5 %. (Spon­sor Insight 2019)

60 780 €

ansai­tun median arvo

+ 1 000

kon­tak­tia, jot­ka halua­vat saa­da uuti­sia ja mark­ki­noin­tia Oulus­ta

1 089 727

mai­nos­näyt­töä somes­sa

124 476 kpl

sitou­tu­mi­set some­kam­pan­jaan

600 000

Oulun Suur­lä­he­tys­tön näh­nyt­tä Kam­pis­sa